Turecko: Ústavný súd označil zneprístupnenie Twitteru za protiprávne

Tu­rec­ký ús­tav­ný súd v stre­du potvr­dil, že mar­co­vé znep­rís­tup­ne­nie mik­rob­lo­go­vej sie­te Twiter v kra­ji­ne bo­lo po­ru­še­ním prá­va oby­va­te­ľov na slo­bo­du pre­ja­vu a opat­re­nie mu­sí byť pre­to zru­še­né. Uro­bil tak pres­ne týž­deň po tom, ako rov­na­ko roz­ho­dol je­den z niž­ších sú­dov, kto­ré­ho na­ria­de­nie však za­tiaľ te­le­ko­mu­ni­kač­ný úrad neu­pos­lú­chol, keď­že má na to údaj­ne 30-dňo­vú le­ho­tu a chce sa od­vo­lať.

Ter­mín ob­no­ve­nia prís­tu­pu na Twit­ter je pri­tom ne­jas­ný aj po vy­ne­se­ní stre­daj­šie­ho roz­sud­ku, kto­rý je pre úrad­ní­kov zá­väz­ný.

Po­pu­lár­na sieť je pre Tur­kov nep­rís­tup­ná od 21. mar­ca, čo te­le­ko­mu­ni­kač­ný úrad zdô­vod­ňu­je od­mie­ta­ním správ­cov od­strá­niť "proti­zá­kon­ný ob­sah" a po­ru­šo­va­ním "osob­ných práv". Šéf tu­rec­kej vlá­dy Re­cep Tayyip Er­do­gan len deň pred tým v rám­ci kam­pa­ne pred ko­mu­nál­ny­mi voľ­ba­mi vy­hlá­sil, že Twit­ter "vy­ko­re­ní" bez oh­ľa­du na reak­cie me­dzi­ná­rod­né­ho spo­lo­čen­stva.

Rea­go­val tak zrej­me na kam­paň je­ho proti­vní­kov, kto­rí na inter­ne­te ší­ria nah­ráv­ky ozna­čo­va­né za dô­kaz ko­rup­cie vo vlád­nych kru­hoch. Vy­šet­ro­va­nie kau­zy už nie­koľ­ko me­sia­cov otria­sa tu­rec­kou po­li­tic­kou scé­nou, pod­ľa Er­do­ga­na je však vy­konštruo­va­ná prívr­žen­ca­mi vplyv­né­ho mos­lim­ské­ho učen­ca Fet­hulla­ha Güle­na ži­jú­ce­ho v USA s cie­ľom us­ku­toč­niť prev­rat. Ne­ce­lý týž­deň po Twit­te­ri za­ča­li v Tu­rec­ku opä­tov­ne blo­ko­vať i vi­deo­por­tál YouTu­be, kde sa ob­ja­vil audio­záz­nam po­chá­dza­jú­ci údaj­ne z taj­né­ho ro­ko­va­nia o inter­ven­cii v Sý­rii. Mno­hí pou­ží­va­te­lia vrá­ta­ne pre­zi­den­ta Ab­dulla­ha Gü­la me­dzi­tým naš­li spô­so­by, ako blo­ko­va­nie v oboch prí­pa­doch obísť.

Zve­rej­ňo­va­nie nah­rá­vok na­mie­re­ných pro­ti vlád­nej Stra­ne spra­vod­li­vos­ti a roz­vo­ja (AKP) oh­ro­zo­va­li jej pos­ta­ve­nie pred ko­mu­nál­ny­mi voľ­ba­mi, kto­ré sa ko­na­li mi­nu­lú ne­de­ľu a ma­li uká­zať, do akej mie­ry si udr­ža­la sym­pa­tie Tur­kov po mi­nu­lo­roč­nej vl­ne opo­zič­ných pro­tes­tov. Stra­na pod ve­de­ním Er­do­ga­na na­ko­niec pres­ved­či­vo zví­ťa­zi­la, na čo pre­miér od­ká­zal svo­jim proti­vní­kom, že sa zo svoj­ho ko­na­nia bu­dú "zod­po­ve­dať".

Zdroj: SITA


Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Sta­ne sa z Pi­ra­te Bay naj­väč­šia strea­min­go­vá služ­ba na sve­te?
Vďaka doplnku pre prehliadače Chrome, Firefox alebo Internet Explorer s názvom Torrenty-Time sa web The Pirate Bay premenil na najväčší svetový portál na streaming videa. čítať »
 
Fa­ce­book mu­sí pres­tať sle­do­vať webo­vé ak­ti­vi­ty ľu­dí, aj keď ne­vyu­ží­va­jú Fa­ce­book
Francúzske úrady dali spoločnosti Facebook tri mesiace na to, aby prestala bez povolenia sledovať webovú aktivitu ľudí, ktorí nevyužívajú jej služby. čítať »
 
SK-NIC: Na Slo­ven­sku je viac ako 336-ti­síc do­mén a naj­viac sa ich za­čí­na na pís­me­no S
Správca národnej domény .sk neustále eviduje trendy vo vývoji počtu domén. Z toho napríklad vidno, že za rok 2015 bolo zaregistrovaných až 21 595 tzv. prvoregistrácií. Pozrite si ďalšie štatistiky z kuchyne SK-NICu, a. s. čítať »
 
Fa­ce­book opäť me­ní al­go­rit­mus News Fee­du. Kto­ré prís­pev­ky uvi­dí­te ako pr­vé?
Facebook oznámil na svojom blogu, že opäť mení algoritmus News Feed, aby sa používateľom nezobrazovali príspevky, ktoré nechcú vidieť. čítať »
 
YouTu­be vraj chys­tá ži­vé 360° vi­deos­trea­my pre vir­tuál­nu reali­tu
Zástupcovia YouTube na stretnutí s výrobcami kamier vyhlásili, že pracujú na možnosti živého streamovania 360-stupňového videa. čítať »
 
Pre­zi­dent za­lo­žil inter­ne­to­vú strán­ku ve­rej­ná ob­jed­náv­ka
Prezident Andrej Kiska založil internetovú stránku s názvom verejnaobjednavka.sk, ktorú spúšťa ako občan Slovenskej republiky. Ako pre médiá uviedol, je potrebné vytvoriť jednoznačnú verejnú objednávku, aby politici cítili tlak a riešili veci, ktoré riešiť treba. čítať »
 
Yahoo má pre­púš­ťať, prob­lé­my jej ro­bí Goog­le a Fa­ce­book
Šéfka spoločnosti Yahoo Inc. Marissa Mayerová predstaví plán škrtov v nákladoch, ktorý bude zahŕňať zníženie počtu pracovných miest o 15 % a zatvorenie niekoľkých divízií. čítať »
 
Wra­pi­fy vo­di­čom za­pla­tí, ak ne­cha­jú svo­je auto pre­me­niť na po­jaz­dnú rek­la­mu
Prevádzkovať auto nie je lacná záležitosť. Pohonné hmoty, poistenie, údržba -náklady rýchlo rastú. A práve tu by chcel pomôcť startup Wrapify, ktorý ponúka vodičom peniaze za to, ak si nechajú svoje vozidlo „obaliť" reklamou. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter