Twitter, Facebook, Google aj Amazon sa navzájom začínajú napodobňovať. Budú nakoniec robiť všetci všetko?

Po­čas je­di­né­ho týž­dňa šty­ri ob­rov­ské tech­no­lo­gic­ké fir­my oh­lá­si­li ris­kan­tné plá­ny spo­čí­va­jú­ce v po­ku­se o na­po­do­be­nie svo­jej kon­ku­ren­cie.

Twit­ter sa chce stať Fa­ce­boo­kom

Twit­ter je so­ciál­na sieť ob­ľú­be­ná vplyv­ný­mi spe­vák­mi, her­ca­mi a sil­ný­mi pos­ta­va­mi v od­bo­re vďa­ka svoj­mu mi­ni­ma­lis­tic­ké­mu prís­tu­pu ku ko­mu­ni­ká­cii. Naj­oči­vid­nej­ší je 140-zna­ko­vý li­mit tweetov. To zjed­no­du­šu­je od­osie­la­nie, ale pre­dov­šet­kým čí­ta­nie prís­pev­kov. Zá­sad­nou zme­nou vo fi­lo­zo­fii je oh­lá­se­ná mož­nosť nah­rá­vať až šty­ri fo­tog­ra­fie do jed­né­ho tweetu s až 10 ozna­če­ný­mi oso­ba­mi na kaž­dom ob­ráz­ku. Sú­čas­ne pre­bie­ha­jú expe­ri­men­ty s ďal­ší­mi zme­na­mi roz­hra­nia. To by však zna­me­na­lo pre­sun sme­rom ku kom­plexnej­šie­mu ob­sa­hu, aký pred­sta­vu­je Fa­ce­book, a sú­čas­ne naz­na­čo­va­lo sna­hu vy­bu­do­vať pries­tor na gra­fic­ké rek­la­my.

Fa­ce­book zá­vi­dí Goog­lu

Goog­le bol v pos­led­ných ro­koch zná­my svo­jím poh­rá­va­ním sa s tech­no­ló­gia­mi, kto­ré ne­ma­jú vô­bec nič spo­loč­né s je­ho hlav­ným pred­me­tom pod­ni­ka­nia, všeo­bec­ne po­ve­da­né, prá­cou s in­for­má­cia­mi na webe. Pri­naj­men­šom ná­ku­py vý­rob­cov ro­bo­tov, auto­nóm­ne auto­mo­bi­ly sú na roz­diel od Goog­le Glass či ter­mos­ta­tov pri­po­je­ných k inter­ne­tu pred­sa len tro­chu od­liš­né in­ves­tí­cie.

Sú­čas­ný Fa­ce­book sa sprá­va rov­na­ko, po viac-me­nej tra­dič­ných ná­ku­poch kon­ku­ren­tov, kto­rí svo­jím ras­tom oh­ro­zo­va­li je­ho he­ge­mó­niu, a to za sku­toč­ne ho­ri­bil­né su­my, sa púš­ťa do ná­ku­pu veľ­mi di­ver­zi­fi­ko­va­ných tech­no­ló­gií. Dvoj­mi­liar­do­vá ak­vi­zí­cia vý­rob­cu vir­tuál­nych oku­lia­rov (či skôr pril­by) naz­na­ču­je, že do­chá­dza na štan­dar­dnú stra­té­giu bo­ha­tých fi­riem zo Si­li­con Valley, kto­ré jed­no­du­cho mu­sia uká­zať ne­ja­ký no­vý ra­zant­ný plán na tech­no­lo­gic­kú do­mi­nan­ciu. To, že sa mi­nú ne­ja­ké pe­nia­ze, s kto­rý­mi si inak veľ­mi ne­ve­dia ra­dy (a vy­plá­ca­nie di­vi­dend sa za­se až tak ne­no­sí), je ďal­šie plus.

Prív­las­tky ako ra­zan­tné či do­mi­nan­tné nie sú ni­ja­ko preh­na­né. Ako inak opí­sať plán Fa­ce­boo­ku na pok­ry­tie inter­ne­to­vo bie­lych miest sve­ta sie­ťou ro­bo­tic­kých lie­ta­diel a la­se­rov?

Goog­le - no­vý Ama­zon?

O po­ten­ciál­nych plá­noch Goog­lu na vlas­tnú sieť on-li­ne ob­cho­dov sa už ne­ja­ký čas ho­vo­rí a mô­že na tom nie­čo byť. Na­po­kon rov­na­ko sa potvr­di­li po­dob­né ne­dô­ve­ry­hod­né plá­ny na vý­ro­bu vlas­tných mo­bi­lov. Ale od mi­nu­lé­ho týž­dňa sa vy­os­tri­la bit­ka na inom po­li - na tom clou­do­vom. Ama­zon je zná­my svo­jou stra­té­giou vy­bo­jo­vať si ma­jo­rit­né pos­ta­ve­nie na tr­hu dl­ho­do­bým dr­ža­ním mi­ni­mál­nych až zá­por­ných mar­ží a te­raz sa spo­lu s Goog­lom nav­zá­jom pret­lá­ča­jú, kto viac zní­ži svo­je clou­do­vé ce­ny.

Ama­zon ver­zus App­le?

Ama­zon chce sta­viť na mož­nosť inter­ne­to­vé­ho vy­sie­la­nia ži­vých káb­lo­vých ka­ná­lov. (Už dnes strea­mu­je fil­my a se­riá­ly pros­tred­níc­tvom služ­by Ama­zon In­stant Vi­deo.) Ro­ko­va­nia pre­bie­ha­jú už od ja­nuá­ra a zrej­me sa už veľ­mi skon­kre­ti­zo­va­li a prib­lí­ži­li k cie­ľu. V kaž­dom prí­pa­de to zna­čí, že Ama­zon rov­na­ko ako App­le sní­va o do­mi­nan­tnom pos­ta­ve­ní v ob­las­ti do­má­cej zá­ba­vy. To však sú­čas­ne zna­me­ná, že bu­de kon­ku­ro­vať aj Mic­ro­sof­tu a Goog­lu. A ma­lá za­ují­ma­vosť, fir­ma Net­flix, naj­zná­mej­ší pre­vádz­ko­va­teľ inter­ne­to­vé­ho vi­dea na ame­ric­kom kon­ti­nen­te, im­ple­men­to­va­la všet­ky svo­je služ­by v rám­ci clou­du Ama­zo­nu, aj keď zrej­me od­liš­ným tech­no­lo­gic­kým prís­tu­pom.

Zdroj: Com­pu­terWorld


Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Sta­ne sa z Pi­ra­te Bay naj­väč­šia strea­min­go­vá služ­ba na sve­te?
Vďaka doplnku pre prehliadače Chrome, Firefox alebo Internet Explorer s názvom Torrenty-Time sa web The Pirate Bay premenil na najväčší svetový portál na streaming videa. čítať »
 
Fa­ce­book mu­sí pres­tať sle­do­vať webo­vé ak­ti­vi­ty ľu­dí, aj keď ne­vyu­ží­va­jú Fa­ce­book
Francúzske úrady dali spoločnosti Facebook tri mesiace na to, aby prestala bez povolenia sledovať webovú aktivitu ľudí, ktorí nevyužívajú jej služby. čítať »
 
SK-NIC: Na Slo­ven­sku je viac ako 336-ti­síc do­mén a naj­viac sa ich za­čí­na na pís­me­no S
Správca národnej domény .sk neustále eviduje trendy vo vývoji počtu domén. Z toho napríklad vidno, že za rok 2015 bolo zaregistrovaných až 21 595 tzv. prvoregistrácií. Pozrite si ďalšie štatistiky z kuchyne SK-NICu, a. s. čítať »
 
Fa­ce­book opäť me­ní al­go­rit­mus News Fee­du. Kto­ré prís­pev­ky uvi­dí­te ako pr­vé?
Facebook oznámil na svojom blogu, že opäť mení algoritmus News Feed, aby sa používateľom nezobrazovali príspevky, ktoré nechcú vidieť. čítať »
 
YouTu­be vraj chys­tá ži­vé 360° vi­deos­trea­my pre vir­tuál­nu reali­tu
Zástupcovia YouTube na stretnutí s výrobcami kamier vyhlásili, že pracujú na možnosti živého streamovania 360-stupňového videa. čítať »
 
Pre­zi­dent za­lo­žil inter­ne­to­vú strán­ku ve­rej­ná ob­jed­náv­ka
Prezident Andrej Kiska založil internetovú stránku s názvom verejnaobjednavka.sk, ktorú spúšťa ako občan Slovenskej republiky. Ako pre médiá uviedol, je potrebné vytvoriť jednoznačnú verejnú objednávku, aby politici cítili tlak a riešili veci, ktoré riešiť treba. čítať »
 
Yahoo má pre­púš­ťať, prob­lé­my jej ro­bí Goog­le a Fa­ce­book
Šéfka spoločnosti Yahoo Inc. Marissa Mayerová predstaví plán škrtov v nákladoch, ktorý bude zahŕňať zníženie počtu pracovných miest o 15 % a zatvorenie niekoľkých divízií. čítať »
 
Wra­pi­fy vo­di­čom za­pla­tí, ak ne­cha­jú svo­je auto pre­me­niť na po­jaz­dnú rek­la­mu
Prevádzkovať auto nie je lacná záležitosť. Pohonné hmoty, poistenie, údržba -náklady rýchlo rastú. A práve tu by chcel pomôcť startup Wrapify, ktorý ponúka vodičom peniaze za to, ak si nechajú svoje vozidlo „obaliť" reklamou. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter