Facebook rozpozná tvár s presnosťou viac ako 97 % - takmer rovnako ako človek

Je zná­me, že Fa­ce­book vie roz­poz­ná­vať tvá­re na fo­tog­ra­fiách, no v Euró­pe mu­sel ten­to sys­tém vy­pnúť. Tím vy­ví­ja­jú­ci ume­lú in­te­li­gen­ciu však ce­lý sys­tém na­ďa­lej zdo­ko­na­ľu­je.

Sys­tém sa na­zý­va Deep­Fa­ce a pou­ží­va „de­väťvrstvo­vú hĺbko­vú neu­ró­no­vú sieť", kto­rá roz­poz­ná­va viac ako 120 mi­lió­nov pa­ra­met­rov. Po­mo­cou nej sa tvár na fo­tog­ra­fii naj­prv dôk­lad­ne zma­pu­je a vy­tvo­rí sa troj­roz­mer­ný mo­del. Tú­to 3D mas­ku po­tom sys­tém po­rov­ná s os­tat­ný­mi ob­ráz­ka­mi vy­tvo­re­ný­mi po­dob­ným spô­so­bom, kto­ré má vo svo­jej da­ta­bá­ze. Tým eli­mi­nu­je vplyv roz­diel­ne­ho os­vet­le­nia, vý­ra­zu tvá­re, uh­la, pod kto­rým je na­fo­te­ná, a pod.

Sys­tém pri svo­jom „uče­ní" vy­užil 4 mi­lió­ny fo­tog­ra­fií s viac než 4000 ľuď­mi a do­sia­hol veľ­mi vy­so­kú pres­nosť - až 97,25 % v štan­dar­di­zo­va­nom tes­te, v kto­rom bo­la ús­peš­nosť ľu­dí o nie­čo viac ako 97,5 %.

Deep­Fa­ce je za­tiaľ len expe­ri­ment, ale ťaž­ko pred­pok­la­dať, že by Fa­ce­book plyt­val úsi­lím na nie­čo, čo by nes­kôr ne­vyu­žil v praxi.

Zdroj: en­gad­get.com
fa­ce­book.com


Ohodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Sta­ne sa z Pi­ra­te Bay naj­väč­šia strea­min­go­vá služ­ba na sve­te?
Vďaka doplnku pre prehliadače Chrome, Firefox alebo Internet Explorer s názvom Torrenty-Time sa web The Pirate Bay premenil na najväčší svetový portál na streaming videa. čítať »
 
Fa­ce­book mu­sí pres­tať sle­do­vať webo­vé ak­ti­vi­ty ľu­dí, aj keď ne­vyu­ží­va­jú Fa­ce­book
Francúzske úrady dali spoločnosti Facebook tri mesiace na to, aby prestala bez povolenia sledovať webovú aktivitu ľudí, ktorí nevyužívajú jej služby. čítať »
 
SK-NIC: Na Slo­ven­sku je viac ako 336-ti­síc do­mén a naj­viac sa ich za­čí­na na pís­me­no S
Správca národnej domény .sk neustále eviduje trendy vo vývoji počtu domén. Z toho napríklad vidno, že za rok 2015 bolo zaregistrovaných až 21 595 tzv. prvoregistrácií. Pozrite si ďalšie štatistiky z kuchyne SK-NICu, a. s. čítať »
 
Fa­ce­book opäť me­ní al­go­rit­mus News Fee­du. Kto­ré prís­pev­ky uvi­dí­te ako pr­vé?
Facebook oznámil na svojom blogu, že opäť mení algoritmus News Feed, aby sa používateľom nezobrazovali príspevky, ktoré nechcú vidieť. čítať »
 
YouTu­be vraj chys­tá ži­vé 360° vi­deos­trea­my pre vir­tuál­nu reali­tu
Zástupcovia YouTube na stretnutí s výrobcami kamier vyhlásili, že pracujú na možnosti živého streamovania 360-stupňového videa. čítať »
 
Pre­zi­dent za­lo­žil inter­ne­to­vú strán­ku ve­rej­ná ob­jed­náv­ka
Prezident Andrej Kiska založil internetovú stránku s názvom verejnaobjednavka.sk, ktorú spúšťa ako občan Slovenskej republiky. Ako pre médiá uviedol, je potrebné vytvoriť jednoznačnú verejnú objednávku, aby politici cítili tlak a riešili veci, ktoré riešiť treba. čítať »
 
Yahoo má pre­púš­ťať, prob­lé­my jej ro­bí Goog­le a Fa­ce­book
Šéfka spoločnosti Yahoo Inc. Marissa Mayerová predstaví plán škrtov v nákladoch, ktorý bude zahŕňať zníženie počtu pracovných miest o 15 % a zatvorenie niekoľkých divízií. čítať »
 
Wra­pi­fy vo­di­čom za­pla­tí, ak ne­cha­jú svo­je auto pre­me­niť na po­jaz­dnú rek­la­mu
Prevádzkovať auto nie je lacná záležitosť. Pohonné hmoty, poistenie, údržba -náklady rýchlo rastú. A práve tu by chcel pomôcť startup Wrapify, ktorý ponúka vodičom peniaze za to, ak si nechajú svoje vozidlo „obaliť" reklamou. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter