Amazon chce spustiť streaming hudby. Bude konkurenciou pre Spotify?

Zá­kaz­ní­ci služ­by Ama­zon Pri­me, kto­rí pla­tia 79 do­lá­rov roč­ne za do­dáv­ku to­va­ru do dvoch dní a vi­deo strea­ming Ama­zo­nu, mô­žu čos­ko­ro zís­kať na­vy­še aj strea­ming hud­by pod­ľa po­žia­dav­ky.

Gi­gant v ob­las­ti elek­tro­nic­ké­ho ob­cho­du sa to­tiž sna­ží vy­tvo­riť vlas­tnú ver­ziu po­pu­lár­nej služ­by iTu­nes Ra­dio od App­lu, kto­rá preh­rá­va hud­bu na zá­kla­de pre­fe­ren­cií pou­ží­va­te­ľa. Na roz­diel od Spo­ti­fy, kto­rý umož­ňu­je pou­ží­va­te­ľom neob­me­dze­ný prís­tup k hud­be, Ama­zon bu­de zrej­me li­mi­to­vať, koľ­kok­rát si mô­žu sklad­bu či al­bum vy­po­čuť.

Ak si pou­ží­va­teľ vy­po­ču­je sklad­bu nie­koľ­kok­rát, prog­ram mu po­núk­ne jej kú­pu. Ama­zon ro­ku­je s hu­dob­ný­mi vy­da­va­teľ­stva­mi Uni­ver­sal, So­ny a War­ner Mu­sic a po­nú­ka 30 mi­lió­nov do­lá­rov za po­moc pri spus­te­ní strea­min­gu. Roz­ší­re­nie o hu­dob­ný strea­ming a nie­koľ­ko ďal­ších no­vých fun­kcií by však zdvih­lo ce­nu služ­by Ama­zon Pri­me na 119 do­lá­rov.

Zdroj: news.cnet.com


Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Sta­ne sa z Pi­ra­te Bay naj­väč­šia strea­min­go­vá služ­ba na sve­te?
Vďaka doplnku pre prehliadače Chrome, Firefox alebo Internet Explorer s názvom Torrenty-Time sa web The Pirate Bay premenil na najväčší svetový portál na streaming videa. čítať »
 
Fa­ce­book mu­sí pres­tať sle­do­vať webo­vé ak­ti­vi­ty ľu­dí, aj keď ne­vyu­ží­va­jú Fa­ce­book
Francúzske úrady dali spoločnosti Facebook tri mesiace na to, aby prestala bez povolenia sledovať webovú aktivitu ľudí, ktorí nevyužívajú jej služby. čítať »
 
SK-NIC: Na Slo­ven­sku je viac ako 336-ti­síc do­mén a naj­viac sa ich za­čí­na na pís­me­no S
Správca národnej domény .sk neustále eviduje trendy vo vývoji počtu domén. Z toho napríklad vidno, že za rok 2015 bolo zaregistrovaných až 21 595 tzv. prvoregistrácií. Pozrite si ďalšie štatistiky z kuchyne SK-NICu, a. s. čítať »
 
Fa­ce­book opäť me­ní al­go­rit­mus News Fee­du. Kto­ré prís­pev­ky uvi­dí­te ako pr­vé?
Facebook oznámil na svojom blogu, že opäť mení algoritmus News Feed, aby sa používateľom nezobrazovali príspevky, ktoré nechcú vidieť. čítať »
 
YouTu­be vraj chys­tá ži­vé 360° vi­deos­trea­my pre vir­tuál­nu reali­tu
Zástupcovia YouTube na stretnutí s výrobcami kamier vyhlásili, že pracujú na možnosti živého streamovania 360-stupňového videa. čítať »
 
Pre­zi­dent za­lo­žil inter­ne­to­vú strán­ku ve­rej­ná ob­jed­náv­ka
Prezident Andrej Kiska založil internetovú stránku s názvom verejnaobjednavka.sk, ktorú spúšťa ako občan Slovenskej republiky. Ako pre médiá uviedol, je potrebné vytvoriť jednoznačnú verejnú objednávku, aby politici cítili tlak a riešili veci, ktoré riešiť treba. čítať »
 
Yahoo má pre­púš­ťať, prob­lé­my jej ro­bí Goog­le a Fa­ce­book
Šéfka spoločnosti Yahoo Inc. Marissa Mayerová predstaví plán škrtov v nákladoch, ktorý bude zahŕňať zníženie počtu pracovných miest o 15 % a zatvorenie niekoľkých divízií. čítať »
 
Wra­pi­fy vo­di­čom za­pla­tí, ak ne­cha­jú svo­je auto pre­me­niť na po­jaz­dnú rek­la­mu
Prevádzkovať auto nie je lacná záležitosť. Pohonné hmoty, poistenie, údržba -náklady rýchlo rastú. A práve tu by chcel pomôcť startup Wrapify, ktorý ponúka vodičom peniaze za to, ak si nechajú svoje vozidlo „obaliť" reklamou. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter