Hudba Google Play už čoskoro aj na Slovensku, už vieme koľko zaplatíme

Goog­le spus­tí služ­bu pre slo­ven­ských pou­ží­va­te­ľov už v naj­bliž­ších dňoch. Pou­ží­va­te­ľom pri­ne­sie 3 kľú­čo­vé fun­kcie. Hlav­nou sú­čas­ťou služ­by bu­de inter­ne­to­vý ob­chod Goog­le Play, kto­rý po­nú­ka viac ako 20 mi­lió­nov pies­ní z ce­lé­ho sve­ta. Sú­čas­ťou po­nu­ky bu­de aj väč­ši­na po­pu­lár­nej slo­ven­skej hu­dob­nej pro­duk­cie od zná­mych aj me­nej zná­mych inter­pre­tov.

Pou­ží­va­te­lia bu­dú môcť vy­užiť aj neob­me­dze­ný prís­tup k mi­lió­nom skla­dieb a hu­dob­ných al­bu­mov pod náz­vom Hud­ba Goog­le Play Napl­no. V rám­ci služ­by Napl­no bu­de mož­né vy­tvá­rať inter­ak­tív­ne playlis­ty (tzv. rá­diá) pod­ľa vy­bra­nej sklad­by ale­bo inter­pre­ta, ľu­bo­voľ­ne dopĺňať a vy­ma­zá­vať pes­nič­ky zo zoz­na­mu. Tiež bu­de mož­né pre­ze­rať si od­po­rú­ča­nia hu­dob­ných exper­tov, vy­hľa­dá­vať sklad­by pod­ľa žá­nru a po­mo­cou fun­kcie „Okam­ži­té po­čú­va­nie" si za­pnúť hud­bu, kto­rú pou­ží­va­te­ľom služ­ba po­núk­ne na zá­kla­de ich ob­ľú­be­ných skla­dieb.

Me­sač­né pred­plat­né pre služ­bu Napl­no bu­de sta­no­ve­né na 5,49 EUR/me­sač­ne, pri­čom do kon­ca ap­rí­la bu­de môcť kto­koľ­vek vy­užiť zvý­hod­ne­nú po­nu­ku a zís­kať pred­plat­né za 4,49 EUR/me­sač­ne. Pr­vých 30 dní vy­uží­va­nia služ­by bu­de pre všet­kých no­vých pou­ží­va­te­ľov bez­plat­né, aby si služ­bu moh­li ne­zá­väz­ne vy­skú­šať.

Tre­ťou kľú­čo­vou fun­kciou služ­by bu­de mož­nosť vy­uží­vať ju ako úlo­žis­ko a na­kom­bi­no­vať vy­tvo­re­nú kniž­ni­cu s vlas­tnou hud­bou. V rám­ci služ­by bu­de mož­né nah­rať svo­ju súk­rom­nú hu­dob­nú zbier­ku v roz­sa­hu až 20 ti­síc skla­dieb, ulo­žiť si ju za­dar­mo v clou­de a mať k nej prís­tup zo svo­jich za­ria­de­ní.

Slo­ven­skí pou­ží­va­te­lia sa na služ­bu Hud­ba Goog­le Play mô­žu te­šiť už v naj­bliž­ších dňoch a ok­rem webo­vé­ho roz­hra­nia k nej bu­dú mať prís­tup aj zo svo­jich An­droid a iOS za­ria­de­ní.

Zdroj: Google


Ohodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Sta­ne sa z Pi­ra­te Bay naj­väč­šia strea­min­go­vá služ­ba na sve­te?
Vďaka doplnku pre prehliadače Chrome, Firefox alebo Internet Explorer s názvom Torrenty-Time sa web The Pirate Bay premenil na najväčší svetový portál na streaming videa. čítať »
 
Fa­ce­book mu­sí pres­tať sle­do­vať webo­vé ak­ti­vi­ty ľu­dí, aj keď ne­vyu­ží­va­jú Fa­ce­book
Francúzske úrady dali spoločnosti Facebook tri mesiace na to, aby prestala bez povolenia sledovať webovú aktivitu ľudí, ktorí nevyužívajú jej služby. čítať »
 
SK-NIC: Na Slo­ven­sku je viac ako 336-ti­síc do­mén a naj­viac sa ich za­čí­na na pís­me­no S
Správca národnej domény .sk neustále eviduje trendy vo vývoji počtu domén. Z toho napríklad vidno, že za rok 2015 bolo zaregistrovaných až 21 595 tzv. prvoregistrácií. Pozrite si ďalšie štatistiky z kuchyne SK-NICu, a. s. čítať »
 
Fa­ce­book opäť me­ní al­go­rit­mus News Fee­du. Kto­ré prís­pev­ky uvi­dí­te ako pr­vé?
Facebook oznámil na svojom blogu, že opäť mení algoritmus News Feed, aby sa používateľom nezobrazovali príspevky, ktoré nechcú vidieť. čítať »
 
YouTu­be vraj chys­tá ži­vé 360° vi­deos­trea­my pre vir­tuál­nu reali­tu
Zástupcovia YouTube na stretnutí s výrobcami kamier vyhlásili, že pracujú na možnosti živého streamovania 360-stupňového videa. čítať »
 
Pre­zi­dent za­lo­žil inter­ne­to­vú strán­ku ve­rej­ná ob­jed­náv­ka
Prezident Andrej Kiska založil internetovú stránku s názvom verejnaobjednavka.sk, ktorú spúšťa ako občan Slovenskej republiky. Ako pre médiá uviedol, je potrebné vytvoriť jednoznačnú verejnú objednávku, aby politici cítili tlak a riešili veci, ktoré riešiť treba. čítať »
 
Yahoo má pre­púš­ťať, prob­lé­my jej ro­bí Goog­le a Fa­ce­book
Šéfka spoločnosti Yahoo Inc. Marissa Mayerová predstaví plán škrtov v nákladoch, ktorý bude zahŕňať zníženie počtu pracovných miest o 15 % a zatvorenie niekoľkých divízií. čítať »
 
Wra­pi­fy vo­di­čom za­pla­tí, ak ne­cha­jú svo­je auto pre­me­niť na po­jaz­dnú rek­la­mu
Prevádzkovať auto nie je lacná záležitosť. Pohonné hmoty, poistenie, údržba -náklady rýchlo rastú. A práve tu by chcel pomôcť startup Wrapify, ktorý ponúka vodičom peniaze za to, ak si nechajú svoje vozidlo „obaliť" reklamou. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter