HTTP2: Trusted Proxy by umožnilo poskytovateľom internetového pripojenia dešifrovať šifrovanú komunikáciu

Auto­ri zo spo­loč­nos­tí Eric­sson a AT&T od­os­la­li ko­mi­sii IETF (Inter­net En­gi­nee­ring Task For­ce) návrh s náz­vom Expli­cit Trus­ted Proxy in HTTP/2.0, kto­rý by pos­ky­to­va­te­ľom inter­ne­to­vé­ho pri­po­je­nia umož­ňo­val de­šif­ro­vať ko­mu­ni­ká­ciu pre pot­re­by uk­la­da­nia dát do ca­che tak, ako sa to ro­bí v prí­pa­de bež­né­ho pri­po­je­nia HTTP.

Tech­no­lo­gic­ký kon­zul­tant Lauren Wein­stein na svo­jom blo­gu tú­to tech­no­ló­giu naz­val útok man-in-the-midd­le. Pod­ľa ne­ho by pri­ja­tie toh­to štan­dar­du zna­me­na­lo krok späť. Keď­že vy­uží­va­nie kon­krét­ne­ho pro­to­ko­lu by zá­vi­se­lo od nas­ta­ve­ní klien­ta (webo­vé­ho pre­hlia­da­ča), vy­ná­ra sa pod­ľa Wein­stei­na otáz­ka, ako by sa pos­ky­to­va­te­lia pri­po­je­nia sprá­va­li a či by sku­toč­ne klien­tom umož­ni­li tie­to proxy server­y ob­chá­dzať.

Sú­vi­sia­ci člá­nok:

No­vý pro­to­kol HTTP/2 vý­raz­ne zrých­li na­čí­ta­nie webo­vých strá­nok

Zdroj: lauren.vor­tex.com
tools.ietf.org


Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Sta­ne sa z Pi­ra­te Bay naj­väč­šia strea­min­go­vá služ­ba na sve­te?
Vďaka doplnku pre prehliadače Chrome, Firefox alebo Internet Explorer s názvom Torrenty-Time sa web The Pirate Bay premenil na najväčší svetový portál na streaming videa. čítať »
 
Fa­ce­book mu­sí pres­tať sle­do­vať webo­vé ak­ti­vi­ty ľu­dí, aj keď ne­vyu­ží­va­jú Fa­ce­book
Francúzske úrady dali spoločnosti Facebook tri mesiace na to, aby prestala bez povolenia sledovať webovú aktivitu ľudí, ktorí nevyužívajú jej služby. čítať »
 
SK-NIC: Na Slo­ven­sku je viac ako 336-ti­síc do­mén a naj­viac sa ich za­čí­na na pís­me­no S
Správca národnej domény .sk neustále eviduje trendy vo vývoji počtu domén. Z toho napríklad vidno, že za rok 2015 bolo zaregistrovaných až 21 595 tzv. prvoregistrácií. Pozrite si ďalšie štatistiky z kuchyne SK-NICu, a. s. čítať »
 
Fa­ce­book opäť me­ní al­go­rit­mus News Fee­du. Kto­ré prís­pev­ky uvi­dí­te ako pr­vé?
Facebook oznámil na svojom blogu, že opäť mení algoritmus News Feed, aby sa používateľom nezobrazovali príspevky, ktoré nechcú vidieť. čítať »
 
YouTu­be vraj chys­tá ži­vé 360° vi­deos­trea­my pre vir­tuál­nu reali­tu
Zástupcovia YouTube na stretnutí s výrobcami kamier vyhlásili, že pracujú na možnosti živého streamovania 360-stupňového videa. čítať »
 
Pre­zi­dent za­lo­žil inter­ne­to­vú strán­ku ve­rej­ná ob­jed­náv­ka
Prezident Andrej Kiska založil internetovú stránku s názvom verejnaobjednavka.sk, ktorú spúšťa ako občan Slovenskej republiky. Ako pre médiá uviedol, je potrebné vytvoriť jednoznačnú verejnú objednávku, aby politici cítili tlak a riešili veci, ktoré riešiť treba. čítať »
 
Yahoo má pre­púš­ťať, prob­lé­my jej ro­bí Goog­le a Fa­ce­book
Šéfka spoločnosti Yahoo Inc. Marissa Mayerová predstaví plán škrtov v nákladoch, ktorý bude zahŕňať zníženie počtu pracovných miest o 15 % a zatvorenie niekoľkých divízií. čítať »
 
Wra­pi­fy vo­di­čom za­pla­tí, ak ne­cha­jú svo­je auto pre­me­niť na po­jaz­dnú rek­la­mu
Prevádzkovať auto nie je lacná záležitosť. Pohonné hmoty, poistenie, údržba -náklady rýchlo rastú. A práve tu by chcel pomôcť startup Wrapify, ktorý ponúka vodičom peniaze za to, ak si nechajú svoje vozidlo „obaliť" reklamou. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter