Street View rozšírili o špeciálne snímky zo Slovenska

Po­pu­lár­nu služ­bu Street View roz­ší­ri­li o špe­ciál­ne zbier­ky pa­no­ra­ma­tic­kých sní­mok za­chy­tá­va­jú­cich his­to­ric­ké a prí­rod­né krá­sy Slo­ven­ska. V rám­ci pro­jek­tu Slo­ven­ské Street View ti­py, kto­rý reali­zo­va­la spo­loč­nosť Goog­le v spo­lup­rá­ci so Slo­ven­skou agen­tú­rou pre ces­tov­ný ruch (SACR), sí­ce zví­ťa­zi­li v hla­so­va­ní pou­ží­va­te­ľov Vy­so­ké Tat­ry, Orav­ský hrad a Slo­ven­ský raj, nas­ní­mať sa ale po­da­ri­lo až viac ako šty­ri de­siat­ky lo­ka­lít, pa­mia­tok či tu­ris­tic­kých at­rak­cií.

Vir­tuál­nu pre­hliad­ku oce­nia ok­rem za­hra­nič­ných tu­ris­tov aj tí slo­ven­skí, keď­že až de­väť z de­sia­tich z nich si hľa­dá in­for­má­cie pred re­zer­vá­ciou či za­kú­pe­ním zá­jaz­du na inter­ne­te.

Slo­ven­sko sa ok­rem to­ho sta­lo po Ja­pon­sku a Poľ­sku len tre­ťou kra­ji­nou sve­ta, kde sa pre Street View nas­ní­ma­li aj jas­ky­ne. Uží­va­te­lia mô­žu na­zrieť do po­dzemia Jas­ky­ne Do­mi­ca, Dob­šin­skej ľa­do­vej jas­ky­ne, Gom­ba­sec­kej jas­ky­ne, Och­tin­skej ara­go­ni­to­vej jas­ky­ne a do Ja­sov­skej jas­ky­ne.

"Sprís­tup­ne­né jas­ky­ne už v mi­nu­los­ti vzbu­dzo­va­li zá­ujem ve­rej­nos­ti a tvo­ri­li pr­vé des­ti­ná­cie ces­tov­né­ho ru­chu na Slo­ven­sku. Na­koľ­ko aj svet uz­nal ich hod­no­tu a za­ra­dil jas­ky­ne Slo­ven­ské­ho kra­su a nes­kôr Dob­šin­skú ľa­do­vú jas­ky­ňu me­dzi sve­to­vé prí­rod­né de­dič­stvo UNES­CO, pri­ví­ta­li sme mož­nosť vy­užiť ten­to pro­jekt za úče­lom zvý­še­nia po­ve­do­mia ši­ro­kej ve­rej­nos­ti pre tých­to päť sprís­tup­ne­ných jas­kýň v sprá­ve na­šej or­ga­ni­zá­cie," po­ve­dal na dneš­nej tla­čo­vej kon­fe­ren­cii ria­di­teľ Sprá­vy slo­ven­ských jas­kýň Ján Zus­kin. Zá­ro­veň do­dal, že kras a oso­bit­ne jas­ky­ne sú vý­znam­ným fe­no­mé­nom slo­ven­skej prí­ro­dy, pri­čom ich evi­du­jú už viac ako šes­ťti­síc.

Ok­rem jas­kýň za­ví­tal Goog­le mi­nu­lý rok aj do hôr, vrá­ta­ne Vy­so­kých a Níz­kych Ta­tier, za­tiaľ čo za kul­tú­rou a his­tó­riou sa vy­dal do Ban­skej Štiav­ni­ce, na Zá­mok Boj­ni­ce, Spiš­ský hrad či do Kaš­tie­ľa Be­tliar. Nas­ní­mal tiež tu­ris­tic­ké at­rak­cie ako ZOO Boj­ni­ce ale­bo ter­mál­ne kú­pa­lis­ko Be­še­ňo­vá.

"Sme ra­di, že Goog­le sa pri svo­jom ma­po­va­ní Slo­ven­ska ne­za­me­ral iba na je­di­neč­nú prí­ro­du Vy­so­kých Ta­tier a Slo­ven­ské­ho ra­ja, ale uká­že aj kul­túr­ne a his­to­ric­ké pa­mä­ti­hod­nos­ti v po­do­be hra­dov, kto­rých má­me na Slo­ven­sku viac ako 180. Me­dzi vy­hľa­dá­va­né mies­ta na Slo­ven­sku pa­tria aj kú­pe­le. Sme pre­to pres­ved­če­ní, že aj ta­kým­to spô­so­bom dos­ta­nú po­ten­ciál­ni náv­štev­ní­ci Slo­ven­ska za­ují­ma­vé in­for­má­cie o na­šej kra­ji­ne a in­špi­ru­je ich to nav­ští­viť na­šu kra­ji­nu," uvied­la ge­ne­rál­na ria­di­teľ­ka Slo­ven­skej agen­tú­ry pre ces­tov­ný ruch Mar­ta Ku­če­ro­vá.

Fo­to­do­ku­men­tá­ciu do špe­ciál­nych zbie­rok Street View za­bez­pe­či­li za­ria­de­nia Street View Trek­ker (ba­toh) a Street View Tri­ke (troj­kol­ka), kto­ré v jas­ky­niach za­stú­pil Street View Tri­pod (troj­nož­ka).

Zdroj: SITA


Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Sta­ne sa z Pi­ra­te Bay naj­väč­šia strea­min­go­vá služ­ba na sve­te?
Vďaka doplnku pre prehliadače Chrome, Firefox alebo Internet Explorer s názvom Torrenty-Time sa web The Pirate Bay premenil na najväčší svetový portál na streaming videa. čítať »
 
Fa­ce­book mu­sí pres­tať sle­do­vať webo­vé ak­ti­vi­ty ľu­dí, aj keď ne­vyu­ží­va­jú Fa­ce­book
Francúzske úrady dali spoločnosti Facebook tri mesiace na to, aby prestala bez povolenia sledovať webovú aktivitu ľudí, ktorí nevyužívajú jej služby. čítať »
 
SK-NIC: Na Slo­ven­sku je viac ako 336-ti­síc do­mén a naj­viac sa ich za­čí­na na pís­me­no S
Správca národnej domény .sk neustále eviduje trendy vo vývoji počtu domén. Z toho napríklad vidno, že za rok 2015 bolo zaregistrovaných až 21 595 tzv. prvoregistrácií. Pozrite si ďalšie štatistiky z kuchyne SK-NICu, a. s. čítať »
 
Fa­ce­book opäť me­ní al­go­rit­mus News Fee­du. Kto­ré prís­pev­ky uvi­dí­te ako pr­vé?
Facebook oznámil na svojom blogu, že opäť mení algoritmus News Feed, aby sa používateľom nezobrazovali príspevky, ktoré nechcú vidieť. čítať »
 
YouTu­be vraj chys­tá ži­vé 360° vi­deos­trea­my pre vir­tuál­nu reali­tu
Zástupcovia YouTube na stretnutí s výrobcami kamier vyhlásili, že pracujú na možnosti živého streamovania 360-stupňového videa. čítať »
 
Pre­zi­dent za­lo­žil inter­ne­to­vú strán­ku ve­rej­ná ob­jed­náv­ka
Prezident Andrej Kiska založil internetovú stránku s názvom verejnaobjednavka.sk, ktorú spúšťa ako občan Slovenskej republiky. Ako pre médiá uviedol, je potrebné vytvoriť jednoznačnú verejnú objednávku, aby politici cítili tlak a riešili veci, ktoré riešiť treba. čítať »
 
Yahoo má pre­púš­ťať, prob­lé­my jej ro­bí Goog­le a Fa­ce­book
Šéfka spoločnosti Yahoo Inc. Marissa Mayerová predstaví plán škrtov v nákladoch, ktorý bude zahŕňať zníženie počtu pracovných miest o 15 % a zatvorenie niekoľkých divízií. čítať »
 
Wra­pi­fy vo­di­čom za­pla­tí, ak ne­cha­jú svo­je auto pre­me­niť na po­jaz­dnú rek­la­mu
Prevádzkovať auto nie je lacná záležitosť. Pohonné hmoty, poistenie, údržba -náklady rýchlo rastú. A práve tu by chcel pomôcť startup Wrapify, ktorý ponúka vodičom peniaze za to, ak si nechajú svoje vozidlo „obaliť" reklamou. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter