Facebook ruší svoju e-mailovú službu, nikto ju nechcel

Fa­ce­book sa chys­tá ukon­čiť svo­ju e-mai­lo­vú služ­bu. Za­čal ozná­me­ním, že všet­ky e-mai­ly za­sla­né na ad­re­su pre­zýv­ka@fa­ce­book.com bu­dú od mar­ca pres­me­ro­va­né na pri­már­ny e-mail pou­ží­va­te­ľa, uve­de­ný v je­ho prih­la­so­va­cích úda­joch. Pou­ží­va­te­lia, kto­rí ne­za­da­li pri­már­nu e-mai­lo­vú ad­re­su, sprá­vy ne­dos­ta­nú. Pod­ľa ho­vor­cu Fa­ce­boo­ku však „väč­ši­na ľu­dí ne­pou­ží­va­la e-mai­lo­vú ad­re­su pre­zýv­ka@fa­ce­book.com".

Fa­ce­book svo­ju e-mai­lo­vú služ­bu uvie­dol v no­vem­bri 2010, no neus­pel s ňou, sčas­ti mož­no aj pre­to, že sa mu nik­dy ne­po­da­ri­lo vy­tvo­riť prí­ve­ti­vé roz­hra­nie na od­osie­la­nie správ. Fun­kcie e-mai­lu bo­li zried­ka ak­tua­li­zo­va­né a v sku­toč­nos­ti Fa­ce­boo­ku len spô­so­bo­va­li prob­lé­my. V jú­ni 2012 nap­rík­lad bez upo­zor­ne­nia zme­nil všet­kým pou­ží­va­te­ľom pro­fil tak, že sa v ňom zob­ra­zo­va­la len ad­re­sa @fa­ce­book.com.

Tým­to kro­kom vraj chcel chrá­niť e-mai­lo­vé ad­re­sy pou­ží­va­te­ľov, kto­ré sú súk­rom­né, no vy­vo­lal tým len ich ne­vô­ľu. Naz­dá­va­li sa to­tiž, že Fa­ce­book chce zvý­hod­ňo­vať svo­je e-mai­lo­vé služ­by pred os­tat­ný­mi.

Te­raz Fa­ce­book svo­ju e-mai­lo­vú služ­bu ru­ší, mož­no nie cel­kom ná­ho­dou len krát­ky čas po zís­ka­ní inej ko­mu­ni­kač­nej služ­by What­sApp.

Zdroj: the­ver­ge.com


Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Sta­ne sa z Pi­ra­te Bay naj­väč­šia strea­min­go­vá služ­ba na sve­te?
Vďaka doplnku pre prehliadače Chrome, Firefox alebo Internet Explorer s názvom Torrenty-Time sa web The Pirate Bay premenil na najväčší svetový portál na streaming videa. čítať »
 
Fa­ce­book mu­sí pres­tať sle­do­vať webo­vé ak­ti­vi­ty ľu­dí, aj keď ne­vyu­ží­va­jú Fa­ce­book
Francúzske úrady dali spoločnosti Facebook tri mesiace na to, aby prestala bez povolenia sledovať webovú aktivitu ľudí, ktorí nevyužívajú jej služby. čítať »
 
SK-NIC: Na Slo­ven­sku je viac ako 336-ti­síc do­mén a naj­viac sa ich za­čí­na na pís­me­no S
Správca národnej domény .sk neustále eviduje trendy vo vývoji počtu domén. Z toho napríklad vidno, že za rok 2015 bolo zaregistrovaných až 21 595 tzv. prvoregistrácií. Pozrite si ďalšie štatistiky z kuchyne SK-NICu, a. s. čítať »
 
Fa­ce­book opäť me­ní al­go­rit­mus News Fee­du. Kto­ré prís­pev­ky uvi­dí­te ako pr­vé?
Facebook oznámil na svojom blogu, že opäť mení algoritmus News Feed, aby sa používateľom nezobrazovali príspevky, ktoré nechcú vidieť. čítať »
 
YouTu­be vraj chys­tá ži­vé 360° vi­deos­trea­my pre vir­tuál­nu reali­tu
Zástupcovia YouTube na stretnutí s výrobcami kamier vyhlásili, že pracujú na možnosti živého streamovania 360-stupňového videa. čítať »
 
Pre­zi­dent za­lo­žil inter­ne­to­vú strán­ku ve­rej­ná ob­jed­náv­ka
Prezident Andrej Kiska založil internetovú stránku s názvom verejnaobjednavka.sk, ktorú spúšťa ako občan Slovenskej republiky. Ako pre médiá uviedol, je potrebné vytvoriť jednoznačnú verejnú objednávku, aby politici cítili tlak a riešili veci, ktoré riešiť treba. čítať »
 
Yahoo má pre­púš­ťať, prob­lé­my jej ro­bí Goog­le a Fa­ce­book
Šéfka spoločnosti Yahoo Inc. Marissa Mayerová predstaví plán škrtov v nákladoch, ktorý bude zahŕňať zníženie počtu pracovných miest o 15 % a zatvorenie niekoľkých divízií. čítať »
 
Wra­pi­fy vo­di­čom za­pla­tí, ak ne­cha­jú svo­je auto pre­me­niť na po­jaz­dnú rek­la­mu
Prevádzkovať auto nie je lacná záležitosť. Pohonné hmoty, poistenie, údržba -náklady rýchlo rastú. A práve tu by chcel pomôcť startup Wrapify, ktorý ponúka vodičom peniaze za to, ak si nechajú svoje vozidlo „obaliť" reklamou. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter