LinkedIn umožní používateľom publikovať články

Účet na so­ciál­nej sie­ti Lin­ke­dIn, kto­rá slú­ži pre­važ­ne na nad­vä­zo­va­nie pro­fe­sij­ných kon­tak­tov a hľa­da­nie za­mes­tnan­cov, má už 300 mi­lió­nov ľu­dí. A poč­núc stre­dou Lin­ke­dIn pou­ží­va­te­ľom umož­ňu­je vy­jad­ro­vať svo­je ná­zo­ry vo for­me člán­kov.

Spo­loč­nosť plá­nu­je umož­niť pí­sa­nie člán­kov všet­kým svo­jim čle­nom po­mo­cou jed­no­du­ché­ho nás­tro­ja pria­mo na svo­jom webe. Zo za­čiat­ku sa člán­ky zob­ra­zia iba ľu­ďom, kto­rých má autor v kon­tak­toch, no ak zís­ka­jú dos­ta­toč­nú ob­ľu­bu, dos­ta­nú sa aj k šir­šie­mu pub­li­ku.

Lin­ke­dIn po­nú­ka plat­for­mu pre tak­zva­ných „ov­plyv­ňo­va­te­ľov", me­dzi kto­rých pat­rí nap­rík­lad Bill Ga­tes ale­bo ame­ric­ký pre­zi­dent Ba­rack Oba­ma, už od ok­tób­ra ro­ku 2012 a auto­ri tých naj­lep­ších člán­kov ma­jú te­raz príl­eži­tosť sa me­dzi tie­to osob­nos­ti za­ra­diť.

„Preš­li sme niek­to­ré dá­ta a ve­rí­me, že sa na Lin­ke­dIn naz­hro­maž­di­lo 432 mi­lió­nov ro­kov pro­fe­sio­nál­nych skú­se­nos­tí," po­ve­dal v utor­ko­vom roz­ho­vo­re pro­duk­to­vý ma­na­žér Lin­ke­dIn Ryan Ros­lan­sky.

Ten­to krok Lin­ke­dIn nas­le­du­je ap­li­ká­ciu Pa­per, kto­rú ne­dáv­no spus­til Fa­ce­book. Pa­per tiež vy­uží­va za­ují­ma­vý ob­sah, kto­rý pou­ží­va­te­lia so­ciál­nym sie­ťam pos­ky­tu­jú úpl­ne za­dar­mo. Fa­ce­book na vý­ber naj­lep­šie­ho ob­sa­hu vy­uží­va ok­rem pou­ží­va­te­ľov i po­čí­ta­čo­vé al­go­rit­my.

Fa­ce­book aj Lin­ke­dIn chcú pou­ží­va­te­ľov na­lá­kať, aby sa na ich web vra­ca­li čas­tej­šie a trá­vi­li tam viac ča­su. Obe spo­loč­nos­ti vy­be­ra­jú ob­sah a ten nek­va­lit­ný filtru­jú, pou­ží­va­te­ľom sa sna­žia pri­ná­šať iba ta­ké člán­ky, kto­ré sú za­lo­že­né na ich zá­uj­moch a lo­ká­cii. „Roz­hod­ne ve­rím, že člo­vek spo­lup­ra­cu­jú­ci so stro­jom je dnes ideál­ny kľúč k vý­be­ru naj­lep­šie­ho ob­sa­hu," po­ve­dal Ros­lan­sky.

Lin­ke­dIn tú­to fun­kciu tes­to­val v uzav­re­tom ok­ru­hu 300 čle­nov, Ros­lan­sky člán­ky niek­to­rých čle­nov sku­pi­ny zve­rej­nil na blo­gu spo­loč­nos­ti. Pou­ží­va­te­lia, kto­rí vy­da­jú člá­nok po­mo­cou no­vej plat­for­my, si po­ne­cha­jú autor­ské prá­va k ob­sa­hu, ale Lin­ke­dIn si vy­hra­dzu­je prá­vo ob­sah pou­žiť a zve­rej­niť ho, ako si zmys­lí. Auto­ri ne­bu­dú mať ná­rok na od­me­nu.

Lin­ke­dIn dú­fa, že pou­ží­va­te­lia bu­dú chcieť člán­ky vy­dá­vať pre­važ­ne pre­to, aby sa sta­li na so­ciál­nej sie­ti zná­mej­ší­mi a zlep­ši­li tak svoj ​​pro­fe­sio­nál­ny pro­fil.

Zdroj: Com­pu­terWorld


Ohodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Sta­ne sa z Pi­ra­te Bay naj­väč­šia strea­min­go­vá služ­ba na sve­te?
Vďaka doplnku pre prehliadače Chrome, Firefox alebo Internet Explorer s názvom Torrenty-Time sa web The Pirate Bay premenil na najväčší svetový portál na streaming videa. čítať »
 
Fa­ce­book mu­sí pres­tať sle­do­vať webo­vé ak­ti­vi­ty ľu­dí, aj keď ne­vyu­ží­va­jú Fa­ce­book
Francúzske úrady dali spoločnosti Facebook tri mesiace na to, aby prestala bez povolenia sledovať webovú aktivitu ľudí, ktorí nevyužívajú jej služby. čítať »
 
SK-NIC: Na Slo­ven­sku je viac ako 336-ti­síc do­mén a naj­viac sa ich za­čí­na na pís­me­no S
Správca národnej domény .sk neustále eviduje trendy vo vývoji počtu domén. Z toho napríklad vidno, že za rok 2015 bolo zaregistrovaných až 21 595 tzv. prvoregistrácií. Pozrite si ďalšie štatistiky z kuchyne SK-NICu, a. s. čítať »
 
Fa­ce­book opäť me­ní al­go­rit­mus News Fee­du. Kto­ré prís­pev­ky uvi­dí­te ako pr­vé?
Facebook oznámil na svojom blogu, že opäť mení algoritmus News Feed, aby sa používateľom nezobrazovali príspevky, ktoré nechcú vidieť. čítať »
 
YouTu­be vraj chys­tá ži­vé 360° vi­deos­trea­my pre vir­tuál­nu reali­tu
Zástupcovia YouTube na stretnutí s výrobcami kamier vyhlásili, že pracujú na možnosti živého streamovania 360-stupňového videa. čítať »
 
Pre­zi­dent za­lo­žil inter­ne­to­vú strán­ku ve­rej­ná ob­jed­náv­ka
Prezident Andrej Kiska založil internetovú stránku s názvom verejnaobjednavka.sk, ktorú spúšťa ako občan Slovenskej republiky. Ako pre médiá uviedol, je potrebné vytvoriť jednoznačnú verejnú objednávku, aby politici cítili tlak a riešili veci, ktoré riešiť treba. čítať »
 
Yahoo má pre­púš­ťať, prob­lé­my jej ro­bí Goog­le a Fa­ce­book
Šéfka spoločnosti Yahoo Inc. Marissa Mayerová predstaví plán škrtov v nákladoch, ktorý bude zahŕňať zníženie počtu pracovných miest o 15 % a zatvorenie niekoľkých divízií. čítať »
 
Wra­pi­fy vo­di­čom za­pla­tí, ak ne­cha­jú svo­je auto pre­me­niť na po­jaz­dnú rek­la­mu
Prevádzkovať auto nie je lacná záležitosť. Pohonné hmoty, poistenie, údržba -náklady rýchlo rastú. A práve tu by chcel pomôcť startup Wrapify, ktorý ponúka vodičom peniaze za to, ak si nechajú svoje vozidlo „obaliť" reklamou. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter