Mapy Google môžu zlepšovať už aj slovenskí používatelia. Máme návod, ako na to.

Goog­le na Slo­ven­sko pri­ná­ša ďal­šiu z ino­vá­cií Máp Goog­le - Map Ma­ker. Fun­kcia umož­ní zlep­šo­vať a ak­tua­li­zo­vať ma­po­vé dá­ta Slo­ven­ska aj sa­mot­ný­mi pou­ží­va­teľ­mi Máp Goog­le. Cie­ľom je pres­nej­šie zma­po­vať lo­ka­li­ty, pre kto­ré nie sú k dis­po­zí­cii pod­rob­né ma­po­vé pod­kla­dy a kde mô­žu po­môcť prá­ve ve­do­mos­ti a skú­se­nos­ti mies­tnych oby­va­te­ľov. Pou­ží­va­te­lia bu­dú môcť dopl­niť ale­bo up­ra­viť mies­to na ma­pe, pri­dať bu­do­vu, ces­tu a ta­kis­to skon­tro­lo­vať úp­ra­vy od os­tat­ných pou­ží­va­te­ľov. Slo­ven­sko je jed­na zo sied­mich kra­jín, kde bo­la v tých­to dňoch fun­kcia spus­te­ná.

Po­mo­cou tej­to fun­kcie na Ma­pách Goog­le mož­no:

 • vy­tvo­riť no­vý ob­jekt, napr. vý­znam­nú bu­do­vu, park, ško­lu,
 • za­kres­liť ale­bo dok­res­liť ces­tu, rie­ku, trať, prí­pad­ne zme­niť ich me­no,
 • vy­tvo­riť ale­bo up­ra­viť oh­ra­ni­če­nie bu­dov a územ­nos­práv­nych cel­kov,
 • dopl­niť ale­bo up­ra­viť de­tai­ly, napr. ot­vá­ra­cie ho­di­ny, povrch ces­ty,
 • od­strá­niť nep­res­né, za­sta­ra­né a dup­li­cit­né in­for­má­cie,
 • up­ra­viť exis­tu­jú­ci ob­jekt či ak­tua­li­zo­vať uli­ce nap­rík­lad v rod­nom mes­te.

Uve­rej­ne­nie prís­pev­kov pred­chá­dza pro­ces schva­ľo­va­nia a iden­ti­fi­ko­va­nia mož­ných dup­li­cít a spa­mu. Pou­ží­va­te­lia sa tiež mô­žu za­pí­sať na od­ber no­vi­niek z oko­lia, sle­do­vať úp­ra­vy v reál­nom ča­se a zoh­rá­vať tak dô­le­ži­tú úlo­hu v zlep­šo­va­ní mies­tnych ma­po­vých pod­kla­dov. Schvá­le­né úp­ra­vy sa nás­led­ne zob­ra­zia mi­lió­nom pou­ží­va­te­ľov na Ma­pách Goog­le (maps.goog­le.sk) vrá­ta­ne mo­bil­nej ap­li­ká­cie a v služ­be Goog­le Earth.

Screen Shot_Map Maker (1).jpg

Viac in­for­má­cií o fun­kcii Map Ma­ker je dos­tup­ných na webo­vej strán­ke www.goog­le.sk/map­ma­ker.

Ako pou­ží­vať Goog­le Map Ma­ker?

 1. Pou­ží­va­teľ v pra­vom dol­nom ro­hu ob­ra­zov­ky na Ma­pách Goog­le klik­ne na tla­čid­lo Nah­lá­siť prob­lém.
 2. Po klik­nu­tí sa ob­ja­ví ta­buľ­ka s ďal­ší­mi mož­nos­ťa­mi, kto­rá po­núk­ne aj úp­ra­vu pria­mo po­mo­cou nás­tro­ja Goog­le Map Ma­ker.
 3. Úpra­vy po­mo­cou Map Ma­ke­ra mož­no vy­ko­nať aj pria­mo zo strán­ky www.goog­le.sk/map­ma­ker.
 4. Roz­hra­nie Map Ma­ke­ra pou­ží­va­te­ľa in­tui­tív­ne nas­me­ru­je ku kon­krét­ne­mu úko­nu (napr. ako pri­dať do máp no­vé mies­to, za­kres­liť ces­tu ale­bo vy­zna­čiť ak­tuál­ne zme­ny).
 5. V rám­ci Map Ma­ke­ra mô­že pou­ží­va­teľ kon­tro­lo­vať a sle­do­vať úp­ra­vy, kto­ré uro­bi­li iní pou­ží­va­te­lia. Mô­že sa za­po­jiť do fó­ra Map Ma­ke­ra (v an­glič­ti­ne), nau­čiť sa za­ují­ma­vé ti­py a tri­ky vďa­ka Map Ma­ker Po­moc­ní­ko­vi ale­bo sle­do­vať zlep­šo­va­nie máp v reál­nom ča­se na strán­ke Map Ma­ker Pul­se.

Screen Shot_Map Maker (4).jpg

Zdroj: Google


Ohodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Sta­ne sa z Pi­ra­te Bay naj­väč­šia strea­min­go­vá služ­ba na sve­te?
Vďaka doplnku pre prehliadače Chrome, Firefox alebo Internet Explorer s názvom Torrenty-Time sa web The Pirate Bay premenil na najväčší svetový portál na streaming videa. čítať »
 
Fa­ce­book mu­sí pres­tať sle­do­vať webo­vé ak­ti­vi­ty ľu­dí, aj keď ne­vyu­ží­va­jú Fa­ce­book
Francúzske úrady dali spoločnosti Facebook tri mesiace na to, aby prestala bez povolenia sledovať webovú aktivitu ľudí, ktorí nevyužívajú jej služby. čítať »
 
SK-NIC: Na Slo­ven­sku je viac ako 336-ti­síc do­mén a naj­viac sa ich za­čí­na na pís­me­no S
Správca národnej domény .sk neustále eviduje trendy vo vývoji počtu domén. Z toho napríklad vidno, že za rok 2015 bolo zaregistrovaných až 21 595 tzv. prvoregistrácií. Pozrite si ďalšie štatistiky z kuchyne SK-NICu, a. s. čítať »
 
Fa­ce­book opäť me­ní al­go­rit­mus News Fee­du. Kto­ré prís­pev­ky uvi­dí­te ako pr­vé?
Facebook oznámil na svojom blogu, že opäť mení algoritmus News Feed, aby sa používateľom nezobrazovali príspevky, ktoré nechcú vidieť. čítať »
 
YouTu­be vraj chys­tá ži­vé 360° vi­deos­trea­my pre vir­tuál­nu reali­tu
Zástupcovia YouTube na stretnutí s výrobcami kamier vyhlásili, že pracujú na možnosti živého streamovania 360-stupňového videa. čítať »
 
Pre­zi­dent za­lo­žil inter­ne­to­vú strán­ku ve­rej­ná ob­jed­náv­ka
Prezident Andrej Kiska založil internetovú stránku s názvom verejnaobjednavka.sk, ktorú spúšťa ako občan Slovenskej republiky. Ako pre médiá uviedol, je potrebné vytvoriť jednoznačnú verejnú objednávku, aby politici cítili tlak a riešili veci, ktoré riešiť treba. čítať »
 
Yahoo má pre­púš­ťať, prob­lé­my jej ro­bí Goog­le a Fa­ce­book
Šéfka spoločnosti Yahoo Inc. Marissa Mayerová predstaví plán škrtov v nákladoch, ktorý bude zahŕňať zníženie počtu pracovných miest o 15 % a zatvorenie niekoľkých divízií. čítať »
 
Wra­pi­fy vo­di­čom za­pla­tí, ak ne­cha­jú svo­je auto pre­me­niť na po­jaz­dnú rek­la­mu
Prevádzkovať auto nie je lacná záležitosť. Pohonné hmoty, poistenie, údržba -náklady rýchlo rastú. A práve tu by chcel pomôcť startup Wrapify, ktorý ponúka vodičom peniaze za to, ak si nechajú svoje vozidlo „obaliť" reklamou. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter