Twitter testuje nový dizajn, bude sa viac podobať na Facebook a Google+

Twit­ter sa mož­no čos­ko­ro zá­sad­ne me­ní. Pod­ľa server­a Mas­hab­le prip­ra­vu­je veľ­ký re­di­zajn a chce sa viac za­me­rať na zdie­ľa­nie fo­tiek. Je­ho cie­ľom je, sa­moz­rej­me, zís­kať väč­šiu pou­ží­va­teľ­skú zá­klad­ňu. Rast poč­tu je­ho pou­ží­va­te­ľov to­tiž v pos­led­nom ob­do­bí za­os­tá­va za oča­ká­va­nia­mi. No­vú pro­fi­lo­vú strán­ku naj­prv otes­tu­je na ma­lej sku­pi­ne pou­ží­va­te­ľov.

V tes­to­va­cej ver­zii má pro­fi­lo­vá fo­tog­ra­fia veľ­kosť 1500 × 500 pixelov, za­tiaľ čo v sú­čas­nom di­zaj­ne to je 1252 × 626 pixelov. Pou­ží­va­te­lia te­da bu­dú mu­sieť vy­me­niť svo­je fo­tog­ra­fie. No­vý vzhľad opúš­ťa ver­ti­kál­nu ča­so­vú os a do pop­re­dia sa dos­tá­va­jú fo­tog­ra­fie a vi­deá. Prís­pev­ky sú ra­de­né v kar­tách vo via­ce­rých stĺpcoch po­dob­ne ako v Goog­le+. No­vú po­do­bu si mô­že­te po­zrieť na ob­ráz­ku.

Twitter_Layout.jpg

No­vý di­zajn sa pre všet­kých pou­ží­va­te­ľov sprís­tup­ní po nie­koľ­ko­týž­dňo­vom tes­to­va­ní.

Zdroj: mas­hab­le.com


Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Sta­ne sa z Pi­ra­te Bay naj­väč­šia strea­min­go­vá služ­ba na sve­te?
Vďaka doplnku pre prehliadače Chrome, Firefox alebo Internet Explorer s názvom Torrenty-Time sa web The Pirate Bay premenil na najväčší svetový portál na streaming videa. čítať »
 
Fa­ce­book mu­sí pres­tať sle­do­vať webo­vé ak­ti­vi­ty ľu­dí, aj keď ne­vyu­ží­va­jú Fa­ce­book
Francúzske úrady dali spoločnosti Facebook tri mesiace na to, aby prestala bez povolenia sledovať webovú aktivitu ľudí, ktorí nevyužívajú jej služby. čítať »
 
SK-NIC: Na Slo­ven­sku je viac ako 336-ti­síc do­mén a naj­viac sa ich za­čí­na na pís­me­no S
Správca národnej domény .sk neustále eviduje trendy vo vývoji počtu domén. Z toho napríklad vidno, že za rok 2015 bolo zaregistrovaných až 21 595 tzv. prvoregistrácií. Pozrite si ďalšie štatistiky z kuchyne SK-NICu, a. s. čítať »
 
Fa­ce­book opäť me­ní al­go­rit­mus News Fee­du. Kto­ré prís­pev­ky uvi­dí­te ako pr­vé?
Facebook oznámil na svojom blogu, že opäť mení algoritmus News Feed, aby sa používateľom nezobrazovali príspevky, ktoré nechcú vidieť. čítať »
 
YouTu­be vraj chys­tá ži­vé 360° vi­deos­trea­my pre vir­tuál­nu reali­tu
Zástupcovia YouTube na stretnutí s výrobcami kamier vyhlásili, že pracujú na možnosti živého streamovania 360-stupňového videa. čítať »
 
Pre­zi­dent za­lo­žil inter­ne­to­vú strán­ku ve­rej­ná ob­jed­náv­ka
Prezident Andrej Kiska založil internetovú stránku s názvom verejnaobjednavka.sk, ktorú spúšťa ako občan Slovenskej republiky. Ako pre médiá uviedol, je potrebné vytvoriť jednoznačnú verejnú objednávku, aby politici cítili tlak a riešili veci, ktoré riešiť treba. čítať »
 
Yahoo má pre­púš­ťať, prob­lé­my jej ro­bí Goog­le a Fa­ce­book
Šéfka spoločnosti Yahoo Inc. Marissa Mayerová predstaví plán škrtov v nákladoch, ktorý bude zahŕňať zníženie počtu pracovných miest o 15 % a zatvorenie niekoľkých divízií. čítať »
 
Wra­pi­fy vo­di­čom za­pla­tí, ak ne­cha­jú svo­je auto pre­me­niť na po­jaz­dnú rek­la­mu
Prevádzkovať auto nie je lacná záležitosť. Pohonné hmoty, poistenie, údržba -náklady rýchlo rastú. A práve tu by chcel pomôcť startup Wrapify, ktorý ponúka vodičom peniaze za to, ak si nechajú svoje vozidlo „obaliť" reklamou. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter