Slovenský študent vytvoril prvú podrobnú mapu internetu

Na ma­pe inter­ne­tu Map of the Inter­net 1.0 mô­že­te náj­sť ta­ké ča­rov­né zá­ku­tia ako zá­liv Goog­le či Kra­ji­nu za­bud­nu­tých webo­vých strá­nok. Zho­to­vil ju slo­ven­ský štu­dent Mar­tin Var­gic pod pseu­do­ny­mom Jay­Si­mons a na­chá­dza sa na server­i De­vian­tArt. Vy­užil pri tom ma­pu sve­ta od Na­tio­nal Geog­rap­hics.

Na tej­to úžas­nej ma­pe za­čal pra­co­vať Mar­tin zhru­ba pred dva a pol ro­kom a tvo­ril ju vo svo­jom voľ­nom ča­se. Vy­užil pri tom me­ra­nia ALEXA o 500 naj­nav­šte­vo­va­nej­ších webo­vých strán­kach a ďal­šie uka­zo­va­te­le. Väč­ši­na ma­py vznik­la vo Pho­tos­ho­pe a špe­ciál­ny prog­ram pos­lú­žil na vy­tvo­re­nie oz­dob­ných ok­ra­jov.

Pla­gát pred­sta­vu­je jed­nu ce­lú ma­pu inter­ne­tu a 4 mi­ni­ma­py, kto­ré zná­zor­ňu­jú doh­ľad NSA, naj­pou­ží­va­nej­šie so­ciál­ne sie­te, naj­pou­ží­va­nej­šie webo­vé pre­hlia­da­če a ce­los­ve­to­vú pe­net­rá­ciu inter­ne­tu.

A čo všet­ko tu mož­no náj­sť? Vý­chod­ný kon­ti­nent, tzv. sta­rý svet, tvo­ria sof­tvé­ro­vé fir­my, her­né spo­loč­nos­ti a naj­výz­nam­nej­šie webo­vé strán­ky. Zá­pad­ná časť či­že no­vý svet ob­sa­hu­je so­ciál­ne sie­te, webo­vé vy­hľa­dá­va­če, vi­deo­por­tá­ly, blo­gy, dis­kus­né fó­ra a ume­lec­ké strán­ky. A do­le v ju­ho­zá­pad­nej čas­ti sú si­tuo­va­né naj­hor­šie ve­ci, kto­ré mož­no na inter­ne­te náj­sť - por­nog­ra­fia, warez, torren­to­vé strán­ky.

map_of_internet2.jpg

Niek­to­rým pro­duk­tom pa­tria na ma­pe sa­mos­tat­né os­tro­vy či súos­tro­via (Wiki­pe­dia, Sky­pe, Sa­fa­ri a pod.). Veľ­mi dôv­tip­né sú náz­vy mo­rí, napr. Da­ta­bá­zo­vý oceán, Mo­re autor­ských práv, Se­ver­ný dá­to­vý prúd atď.

„Vzhľa­dom na ob­rov­skú veľ­kosť Ne­tu je na ma­pe za­stú­pe­ná len je­ho ne­patr­ná časť, inak by bo­la ma­pa ne­či­ta­teľ­ná a prav­de­po­dob­ne aj ne­nak­res­li­teľ­ná za prie­mer­nú do­bu ľud­ské­ho ži­vo­ta," po­ve­dal Var­gic. Na­priek to­mu autor pra­cu­je na jej dru­hej ver­zii, kto­rá bu­de eš­te pod­rob­nej­šia.

Ma­pu v po­do­be pla­gá­tu si mô­že­te za­kú­piť nap­rík­lad na server­i Za­zz­le.com za 36,95 do­lá­ra.

Zdroj: news.cnet.com
dai­ly­mail.co.uk


Ohodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Sta­ne sa z Pi­ra­te Bay naj­väč­šia strea­min­go­vá služ­ba na sve­te?
Vďaka doplnku pre prehliadače Chrome, Firefox alebo Internet Explorer s názvom Torrenty-Time sa web The Pirate Bay premenil na najväčší svetový portál na streaming videa. čítať »
 
Fa­ce­book mu­sí pres­tať sle­do­vať webo­vé ak­ti­vi­ty ľu­dí, aj keď ne­vyu­ží­va­jú Fa­ce­book
Francúzske úrady dali spoločnosti Facebook tri mesiace na to, aby prestala bez povolenia sledovať webovú aktivitu ľudí, ktorí nevyužívajú jej služby. čítať »
 
SK-NIC: Na Slo­ven­sku je viac ako 336-ti­síc do­mén a naj­viac sa ich za­čí­na na pís­me­no S
Správca národnej domény .sk neustále eviduje trendy vo vývoji počtu domén. Z toho napríklad vidno, že za rok 2015 bolo zaregistrovaných až 21 595 tzv. prvoregistrácií. Pozrite si ďalšie štatistiky z kuchyne SK-NICu, a. s. čítať »
 
Fa­ce­book opäť me­ní al­go­rit­mus News Fee­du. Kto­ré prís­pev­ky uvi­dí­te ako pr­vé?
Facebook oznámil na svojom blogu, že opäť mení algoritmus News Feed, aby sa používateľom nezobrazovali príspevky, ktoré nechcú vidieť. čítať »
 
YouTu­be vraj chys­tá ži­vé 360° vi­deos­trea­my pre vir­tuál­nu reali­tu
Zástupcovia YouTube na stretnutí s výrobcami kamier vyhlásili, že pracujú na možnosti živého streamovania 360-stupňového videa. čítať »
 
Pre­zi­dent za­lo­žil inter­ne­to­vú strán­ku ve­rej­ná ob­jed­náv­ka
Prezident Andrej Kiska založil internetovú stránku s názvom verejnaobjednavka.sk, ktorú spúšťa ako občan Slovenskej republiky. Ako pre médiá uviedol, je potrebné vytvoriť jednoznačnú verejnú objednávku, aby politici cítili tlak a riešili veci, ktoré riešiť treba. čítať »
 
Yahoo má pre­púš­ťať, prob­lé­my jej ro­bí Goog­le a Fa­ce­book
Šéfka spoločnosti Yahoo Inc. Marissa Mayerová predstaví plán škrtov v nákladoch, ktorý bude zahŕňať zníženie počtu pracovných miest o 15 % a zatvorenie niekoľkých divízií. čítať »
 
Wra­pi­fy vo­di­čom za­pla­tí, ak ne­cha­jú svo­je auto pre­me­niť na po­jaz­dnú rek­la­mu
Prevádzkovať auto nie je lacná záležitosť. Pohonné hmoty, poistenie, údržba -náklady rýchlo rastú. A práve tu by chcel pomôcť startup Wrapify, ktorý ponúka vodičom peniaze za to, ak si nechajú svoje vozidlo „obaliť" reklamou. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter