Google predstavil ďalšie ústupky v spore s Bruselom

Ame­ric­ká spo­loč­nosť Goog­le po­nú­ka Európ­skej ko­mi­sii (EK) ďal­šie ús­tup­ky v spo­re o údaj­né zneu­ží­va­nie do­mi­nan­tnej po­zí­cie na tr­hu. EK o tom in­for­mu­je v stre­du. Goog­le sa tak už po tre­tík­rát sna­ží o vy­rie­še­nie spo­ru, pri­čom je prav­de­po­dob­né, že naj­nov­ší­mi ús­tup­ka­mi sa mu to po­da­rí a vy­hne sa po­ku­te až do vý­šky 5 mld. USD.

"Ve­rím, že no­vý návrh spo­loč­nos­ti Goog­le, kto­rý je vý­sled­kom dl­hých a ná­roč­ných ro­ko­va­ní, upo­ko­jí oba­vy EK," po­ve­dal euro­ko­mi­sár pre hos­po­dár­sku sú­ťaž Joaquin Al­mu­nia. EK ďa­lej uvied­la, že ko­neč­né roz­hod­nu­tie pad­ne po tom, ako zís­ka od­oz­vu od kon­ku­ren­tov spo­loč­nos­ti Goog­le.

Európ­ske re­gu­lač­né úra­dy za­ča­li vy­šet­ro­vať Goog­le v no­vem­bri 2010 na zá­kla­de pod­ne­tu kon­ku­ren­tov, vrá­ta­ne tech­no­lo­gic­ké­ho gi­gan­tu Mic­ro­soft, kto­rí fir­mu ob­vi­ni­li zo zneu­ží­va­nia do­mi­nan­tnej po­zí­cie v ob­las­ti vy­hľa­dá­va­nia na inter­ne­te. Pred­me­tom vy­šet­ro­va­nia bo­li ok­rem iné­ho po­doz­re­nia, že vy­hľa­dá­va­cia plat­for­ma Goog­le mô­že zvý­hod­ňo­vať iné služ­by tej­to spo­loč­nos­ti ale­bo ko­pí­ro­vať ma­te­riá­ly z iných strá­nok bez po­vo­le­nia auto­ra.

Zdroj: SITA


Ohodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Sta­ne sa z Pi­ra­te Bay naj­väč­šia strea­min­go­vá služ­ba na sve­te?
Vďaka doplnku pre prehliadače Chrome, Firefox alebo Internet Explorer s názvom Torrenty-Time sa web The Pirate Bay premenil na najväčší svetový portál na streaming videa. čítať »
 
Fa­ce­book mu­sí pres­tať sle­do­vať webo­vé ak­ti­vi­ty ľu­dí, aj keď ne­vyu­ží­va­jú Fa­ce­book
Francúzske úrady dali spoločnosti Facebook tri mesiace na to, aby prestala bez povolenia sledovať webovú aktivitu ľudí, ktorí nevyužívajú jej služby. čítať »
 
SK-NIC: Na Slo­ven­sku je viac ako 336-ti­síc do­mén a naj­viac sa ich za­čí­na na pís­me­no S
Správca národnej domény .sk neustále eviduje trendy vo vývoji počtu domén. Z toho napríklad vidno, že za rok 2015 bolo zaregistrovaných až 21 595 tzv. prvoregistrácií. Pozrite si ďalšie štatistiky z kuchyne SK-NICu, a. s. čítať »
 
Fa­ce­book opäť me­ní al­go­rit­mus News Fee­du. Kto­ré prís­pev­ky uvi­dí­te ako pr­vé?
Facebook oznámil na svojom blogu, že opäť mení algoritmus News Feed, aby sa používateľom nezobrazovali príspevky, ktoré nechcú vidieť. čítať »
 
YouTu­be vraj chys­tá ži­vé 360° vi­deos­trea­my pre vir­tuál­nu reali­tu
Zástupcovia YouTube na stretnutí s výrobcami kamier vyhlásili, že pracujú na možnosti živého streamovania 360-stupňového videa. čítať »
 
Pre­zi­dent za­lo­žil inter­ne­to­vú strán­ku ve­rej­ná ob­jed­náv­ka
Prezident Andrej Kiska založil internetovú stránku s názvom verejnaobjednavka.sk, ktorú spúšťa ako občan Slovenskej republiky. Ako pre médiá uviedol, je potrebné vytvoriť jednoznačnú verejnú objednávku, aby politici cítili tlak a riešili veci, ktoré riešiť treba. čítať »
 
Yahoo má pre­púš­ťať, prob­lé­my jej ro­bí Goog­le a Fa­ce­book
Šéfka spoločnosti Yahoo Inc. Marissa Mayerová predstaví plán škrtov v nákladoch, ktorý bude zahŕňať zníženie počtu pracovných miest o 15 % a zatvorenie niekoľkých divízií. čítať »
 
Wra­pi­fy vo­di­čom za­pla­tí, ak ne­cha­jú svo­je auto pre­me­niť na po­jaz­dnú rek­la­mu
Prevádzkovať auto nie je lacná záležitosť. Pohonné hmoty, poistenie, údržba -náklady rýchlo rastú. A práve tu by chcel pomôcť startup Wrapify, ktorý ponúka vodičom peniaze za to, ak si nechajú svoje vozidlo „obaliť" reklamou. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter