Facebook oslávil 10. narodeniny. Krátka retrospektíva

So­ciál­na sieť Fa­ce­book os­la­vu­je de­sia­te na­ro­de­ni­ny. Spus­te­ná bo­la 4. feb­ruára 2004, ako so­ciál­na sieť ur­če­ná pre štu­den­tov Har­var­do­vej uni­ver­zi­ty, aby si moh­li zis­ťo­vať in­for­má­cie o se­be pros­tred­níc­tvom ot­vo­re­ných pro­fi­lov.

O 10 ro­kov nes­kôr ho náj­de­me tak­mer vša­de, roz­ší­ril sa mi­mo mú­rov uni­ver­zi­ty, aby sa z ne­ho sta­la jed­na z naj­väč­ších so­ciál­nych všet­kých čias. Pri tej­to príl­eži­tos­ti bo­lo vy­tvo­re­né vi­deo, kto­ré sa však ne­za­me­ria­va na tvor­cu Mar­ka Zuc­ker­ber­ga ani na his­tó­riu strá­nok. Ide skôr o os­la­vu bež­ných 10-roč­ných de­tí z ce­lé­ho sve­ta, čím sa tvor­ca sna­ží pou­ká­zať, že ho­ci je Fa­ce­book ob­rov­ská ce­los­ve­to­vo zná­ma a ve­rej­ne ob­cho­do­va­teľ­ná spo­loč­nosť, je eš­te mla­dý a s veľ­kým po­ten­ciá­lom na rast a zlep­šo­va­nie sa.

Video:


V jú­li 2009, tak­mer pred pia­ti­mi rok­mi, Fa­ce­book ozná­mil, že mal 250 mi­lió­nov pou­ží­va­te­ľov. Ak­tuál­ne má 1,228 mi­liar­dy ak­tív­nych pou­ží­va­te­ľov me­sač­ne, z to­ho je 757 mi­lió­nov ta­kých, kto­rí si svo­je kon­tá kon­tro­lu­jú kaž­dý deň. Asi 945 mi­lió­nov pou­ží­va­te­ľov sa pri­pá­ja k Fa­ce­boo­ku pros­tred­níc­tvom mo­bil­ných ap­li­ká­cií a z nich 296 mi­lió­nov nav­šte­vu­je Fa­ce­book vý­luč­ne cez ne, pri­čom ob­chá­dza­jú ver­ziu pre webo­vý pre­hlia­dač.

Fa­ce­book po­čas svo­jej do­te­raj­šej éry pri­dal roz­lič­né fun­kcie, ako nap­rík­lad mož­nosť nah­rá­vať fo­tog­ra­fie a vi­deá, pri­dal tla­čid­lo Li­ke pre prís­pev­ky, vy­tvá­ra­nie uda­los­tí a sku­pín, umož­nil zdie­ľať prís­pev­ky iných pou­ží­va­te­ľov či pro­pa­go­vať se­ba ale­bo svo­ju fir­mu pros­tred­níc­tvom fa­ce­boo­ko­vých strá­nok a iné. Ne­dáv­no bo­lo spus­te­né pou­ží­va­teľ­ské roz­hra­nie pre Win­dows 8.1.

Veľ­ký vzos­tup Fa­ce­boo­ku aj za­prí­či­nil pád te­raz už tak­mer za­bud­nu­té­ho MyS­pa­ce, kto­rý do­sia­hol veľ­ký ús­pech pred spus­te­ním Fa­ce­boo­ku. Ok­rem ras­tu cel­ko­vé­ho poč­tu pou­ží­va­te­ľov kaž­dý štvrťrok sa dá po­zo­ro­vať rast aj v iných ob­las­tiach. Fa­ce­book v pos­led­ných ro­koch to­tiž kú­pil množ­stvo mo­bil­ných ap­li­ká­cií, nap­rík­lad ap­li­ká­ciu na zdie­ľa­nie fo­tog­ra­fií In­stag­ram za 1 mi­liar­du do­lá­rov v ro­ku 2012.

A čo za­kla­da­teľ Fa­ce­boo­ku Mark Zuc­ker­berg? Je stá­le CEO Fa­ce­boo­ku a v má­ji os­lá­vi svo­je 30. na­ro­de­ni­ny.

Zdroj: Svet IT


Ohodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Sta­ne sa z Pi­ra­te Bay naj­väč­šia strea­min­go­vá služ­ba na sve­te?
Vďaka doplnku pre prehliadače Chrome, Firefox alebo Internet Explorer s názvom Torrenty-Time sa web The Pirate Bay premenil na najväčší svetový portál na streaming videa. čítať »
 
Fa­ce­book mu­sí pres­tať sle­do­vať webo­vé ak­ti­vi­ty ľu­dí, aj keď ne­vyu­ží­va­jú Fa­ce­book
Francúzske úrady dali spoločnosti Facebook tri mesiace na to, aby prestala bez povolenia sledovať webovú aktivitu ľudí, ktorí nevyužívajú jej služby. čítať »
 
SK-NIC: Na Slo­ven­sku je viac ako 336-ti­síc do­mén a naj­viac sa ich za­čí­na na pís­me­no S
Správca národnej domény .sk neustále eviduje trendy vo vývoji počtu domén. Z toho napríklad vidno, že za rok 2015 bolo zaregistrovaných až 21 595 tzv. prvoregistrácií. Pozrite si ďalšie štatistiky z kuchyne SK-NICu, a. s. čítať »
 
Fa­ce­book opäť me­ní al­go­rit­mus News Fee­du. Kto­ré prís­pev­ky uvi­dí­te ako pr­vé?
Facebook oznámil na svojom blogu, že opäť mení algoritmus News Feed, aby sa používateľom nezobrazovali príspevky, ktoré nechcú vidieť. čítať »
 
YouTu­be vraj chys­tá ži­vé 360° vi­deos­trea­my pre vir­tuál­nu reali­tu
Zástupcovia YouTube na stretnutí s výrobcami kamier vyhlásili, že pracujú na možnosti živého streamovania 360-stupňového videa. čítať »
 
Pre­zi­dent za­lo­žil inter­ne­to­vú strán­ku ve­rej­ná ob­jed­náv­ka
Prezident Andrej Kiska založil internetovú stránku s názvom verejnaobjednavka.sk, ktorú spúšťa ako občan Slovenskej republiky. Ako pre médiá uviedol, je potrebné vytvoriť jednoznačnú verejnú objednávku, aby politici cítili tlak a riešili veci, ktoré riešiť treba. čítať »
 
Yahoo má pre­púš­ťať, prob­lé­my jej ro­bí Goog­le a Fa­ce­book
Šéfka spoločnosti Yahoo Inc. Marissa Mayerová predstaví plán škrtov v nákladoch, ktorý bude zahŕňať zníženie počtu pracovných miest o 15 % a zatvorenie niekoľkých divízií. čítať »
 
Wra­pi­fy vo­di­čom za­pla­tí, ak ne­cha­jú svo­je auto pre­me­niť na po­jaz­dnú rek­la­mu
Prevádzkovať auto nie je lacná záležitosť. Pohonné hmoty, poistenie, údržba -náklady rýchlo rastú. A práve tu by chcel pomôcť startup Wrapify, ktorý ponúka vodičom peniaze za to, ak si nechajú svoje vozidlo „obaliť" reklamou. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter