Facebook spúšťa spravodajskú aplikáciu Paper. Bude úspešná?

Vo sve­te mo­bil­ných ap­li­ká­cií bo­la jed­nou z naj­výz­nam­nej­ších no­vi­niek up­ly­nu­lé­ho týž­dňa sprá­va Fa­ce­boo­ku o je­ho no­vej ap­li­ká­cii naz­va­nej Pa­per. Na čo sa tá­to ap­li­ká­cia mô­že ho­diť?

Ap­li­ká­cia Pa­per je ur­če­ná na čí­ta­nie správ a prí­be­hov, a ak mô­že­me sú­diť pod­ľa pro­pa­gač­né­ho vi­dea, vy­tvá­ra­ných pre­dov­šet­kým ko­mu­ni­tou so­ciál­nej sie­te Fa­ce­book, aj keď je mož­né, že sme sved­ka­mi vzni­ku ma­lej, do tej­to so­ciál­nej sie­te vno­re­nej ko­mu­ni­ty.
Sa­moz­rej­me, ne­mož­no si nes­po­me­núť na po­dob­né ozná­me­nia o iných ap­li­ká­ciách, v kto­rých sa Fa­ce­book po­kú­sil osa­mos­tat­niť niek­to­ré zo svo­jich fun­kcií, ako bo­li Ca­me­ra, Po­ke a Mes­sen­ger. Pr­vé reak­cie tech­no­lo­gic­kej ko­mu­ni­ty na Pa­per sú do is­tej mie­ry skep­tic­ké, no­vý di­zajn vy­ze­rá ne­po­chyb­ne dob­re, ale ťaž­ko mož­no pre­hliad­nuť in­špi­rá­ciou ap­li­ká­cia­mi, ako je Flip­board.

Kým Po­ke bol ne­po­chyb­ne stra­te­ná príl­eži­tosť, Mes­sen­ger bol zá­sah do čier­ne­ho. V mo­bil­ných za­ria­de­niach je to dnes jed­na z naj­ús­peš­nej­ších ap­li­ká­cií a je zá­klad­nou brá­nou do so­ciál­nej sie­te z in­te­li­gen­tných te­le­fó­nov. Nap­ro­ti to­mu Po­ke mal byť od­po­ve­ďou na kon­ku­renč­ný Snap­chat, kto­rý sa dnes cí­ti ta­ký sil­ný, že si mo­hol do­vo­liť od­miet­nuť po­nu­ku troch mi­liárd do­lá­rov. Po­ke je ideál­ny prík­lad to­ho, ako si­la Fa­ce­boo­ku do­ká­že vy­tla­čiť ľu­bo­voľ­nú ap­li­ká­ciu až na vr­chol reb­ríč­ka, sú­čas­ne však ne­za­ru­čí jej dlh­šiu exis­ten­ciu a pou­ží­va­te­lia ju zo dňa na deň opus­tia.

Dneš­ný Fa­ce­book má veľ­mi sil­nú mo­bil­nú plat­for­mu. Na za­čiat­ku mi­nu­lé­ho týž­dňa spo­loč­nosť zve­rej­ni­la šta­tis­ti­ky mo­bil­ných prís­tu­pov s veľ­mi pô­so­bi­vý­mi údaj­mi. Kon­krét­ne za štvr­tý kvar­tál ro­ka 2013 na­po­čí­ta­la 945 mi­lió­nov mo­bil­ných pou­ží­va­te­ľov ak­tív­nych kaž­dý me­siac a 556 mi­lió­nov kaž­do­den­ných pou­ží­va­te­ľov. Tí jej pri­nies­li 2,6 mi­liar­dy do­lá­rov, z to­ho asi 90 per­cent v mo­bil­ných rek­la­mách a zvy­šok v po­do­be rôz­nych pla­tieb a pop­lat­kov za služ­by, čo pred­sta­vu­je me­dzi­roč­ný ná­rast o 63 per­cent. Z toh­to poh­ľa­du si mô­žu in­ves­to­ri bla­ho­že­lať a ig­no­ro­vať všet­ky pop­laš­né sprá­vy o tom, ako Fa­ce­book strá­ca mla­dú ge­ne­rá­ciu pou­ží­va­te­ľov. Te­da as­poň za­tiaľ.

Ap­li­ká­cia Pa­per bo­la uvoľ­ne­ná 3. feb­ruára. Dneš­ný Fa­ce­book ide do mo­bil­né­ho sve­ta napl­no, má na to od­hod­la­nie, pros­tried­ky a už aj skú­se­nos­ti. Dô­vo­dom, pre­čo sú v ap­li­kač­ných ob­cho­doch ap­li­ká­cie so sprá­va­mi tak sil­no za­stú­pe­né, je fakt, že čí­ta­nie no­vi­niek nie je len kaž­do­den­ná zá­le­ži­tosť. Pou­ží­va­te­lia sa k nim vra­ca­jú zno­va a zno­va v prie­be­hu dňa. Z toh­to poh­ľa­du aj po­čia­toč­né pri­tiah­nu­tie len čas­ti pou­ží­va­te­ľov mô­že vy­stre­liť Pa­per ho­re a všet­ci vie­me, že tá­to so­ciál­na sieť do­ká­že svo­jich pou­ží­va­te­ľov do­ko­na­le vy­ťa­žiť vďa­ka svo­jim al­go­rit­mom aj bez­oh­ľad­nos­ti či mož­no len pria­mo­čia­ros­ti, s kto­rou ide po súk­rom­ných in­for­má­ciách svo­jich pou­ží­va­te­ľov.

Pro­pa­gač­né vi­deo (po an­glic­ky):

Video:


Zdroj: Com­pu­terWorld


Ohodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Sta­ne sa z Pi­ra­te Bay naj­väč­šia strea­min­go­vá služ­ba na sve­te?
Vďaka doplnku pre prehliadače Chrome, Firefox alebo Internet Explorer s názvom Torrenty-Time sa web The Pirate Bay premenil na najväčší svetový portál na streaming videa. čítať »
 
Fa­ce­book mu­sí pres­tať sle­do­vať webo­vé ak­ti­vi­ty ľu­dí, aj keď ne­vyu­ží­va­jú Fa­ce­book
Francúzske úrady dali spoločnosti Facebook tri mesiace na to, aby prestala bez povolenia sledovať webovú aktivitu ľudí, ktorí nevyužívajú jej služby. čítať »
 
SK-NIC: Na Slo­ven­sku je viac ako 336-ti­síc do­mén a naj­viac sa ich za­čí­na na pís­me­no S
Správca národnej domény .sk neustále eviduje trendy vo vývoji počtu domén. Z toho napríklad vidno, že za rok 2015 bolo zaregistrovaných až 21 595 tzv. prvoregistrácií. Pozrite si ďalšie štatistiky z kuchyne SK-NICu, a. s. čítať »
 
Fa­ce­book opäť me­ní al­go­rit­mus News Fee­du. Kto­ré prís­pev­ky uvi­dí­te ako pr­vé?
Facebook oznámil na svojom blogu, že opäť mení algoritmus News Feed, aby sa používateľom nezobrazovali príspevky, ktoré nechcú vidieť. čítať »
 
YouTu­be vraj chys­tá ži­vé 360° vi­deos­trea­my pre vir­tuál­nu reali­tu
Zástupcovia YouTube na stretnutí s výrobcami kamier vyhlásili, že pracujú na možnosti živého streamovania 360-stupňového videa. čítať »
 
Pre­zi­dent za­lo­žil inter­ne­to­vú strán­ku ve­rej­ná ob­jed­náv­ka
Prezident Andrej Kiska založil internetovú stránku s názvom verejnaobjednavka.sk, ktorú spúšťa ako občan Slovenskej republiky. Ako pre médiá uviedol, je potrebné vytvoriť jednoznačnú verejnú objednávku, aby politici cítili tlak a riešili veci, ktoré riešiť treba. čítať »
 
Yahoo má pre­púš­ťať, prob­lé­my jej ro­bí Goog­le a Fa­ce­book
Šéfka spoločnosti Yahoo Inc. Marissa Mayerová predstaví plán škrtov v nákladoch, ktorý bude zahŕňať zníženie počtu pracovných miest o 15 % a zatvorenie niekoľkých divízií. čítať »
 
Wra­pi­fy vo­di­čom za­pla­tí, ak ne­cha­jú svo­je auto pre­me­niť na po­jaz­dnú rek­la­mu
Prevádzkovať auto nie je lacná záležitosť. Pohonné hmoty, poistenie, údržba -náklady rýchlo rastú. A práve tu by chcel pomôcť startup Wrapify, ktorý ponúka vodičom peniaze za to, ak si nechajú svoje vozidlo „obaliť" reklamou. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter