Argentína: Vláda obmedzila nakupovanie cez internet

Ar­gen­tín­ska vlá­da za­vied­la no­vé ob­me­dzenia pre na­ku­po­va­nie cez inter­net v sna­he za­brá­niť od­li­vu ka­pi­tá­lu z kra­ji­ny, kto­rý pod­ľa nej oh­ro­zu­je ce­lú eko­no­mi­ku. Ľudia, kto­rí si bu­dú chcieť kú­piť to­var pros­tred­níc­tvom za­hra­nič­ných on­li­ne ob­cho­dov, bu­dú mu­sieť od­te­raz vy­pl­niť špe­ciál­ny for­mu­lár a za­slať ho col­né­mu úra­du.

Tú­to pro­ce­dú­ru pri­tom bu­dú mu­sieť ab­sol­vo­vať pri kaž­dom no­vom ná­ku­pe. Ná­ku­py bu­dú ob­me­dze­né aj ich fi­nan­čnou vý­škou. Clo sa ne­bu­de pla­tiť len za ob­jed­náv­ky nep­re­sa­hu­jú­ce su­mu 15 eur roč­ne a v prí­pa­de, že sa tá­to su­ma prek­ro­čí, uží­va­teľ za­pla­tí za kaž­dý vý­ro­bok až 50-per­cen­tnú daň.

Vlá­da aj pre­zi­den­tka Cris­ti­na Kirchne­ro­vá dú­fa­jú, že tý­mi­to krok­mi po­mô­žu do­má­cej eko­no­mi­ke. Ar­gen­tín­ske me­no­vé re­zer­vy vla­ni pok­les­li až o tre­ti­nu, čo úra­dy pri­pi­su­jú aj roz­má­ha­jú­ce­mu sa na­ku­po­va­niu cez inter­net pros­tred­níc­tvom za­hra­nič­ných ob­cho­dov. Kirchne­ro­vá v tej­to sú­vis­los­ti za­vied­la aj 35-per­cen­tnú daň na za­hra­nič­né tran­sak­cie kre­dit­nou kar­tou.

Zdroj: SITA


Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Sta­ne sa z Pi­ra­te Bay naj­väč­šia strea­min­go­vá služ­ba na sve­te?
Vďaka doplnku pre prehliadače Chrome, Firefox alebo Internet Explorer s názvom Torrenty-Time sa web The Pirate Bay premenil na najväčší svetový portál na streaming videa. čítať »
 
Fa­ce­book mu­sí pres­tať sle­do­vať webo­vé ak­ti­vi­ty ľu­dí, aj keď ne­vyu­ží­va­jú Fa­ce­book
Francúzske úrady dali spoločnosti Facebook tri mesiace na to, aby prestala bez povolenia sledovať webovú aktivitu ľudí, ktorí nevyužívajú jej služby. čítať »
 
SK-NIC: Na Slo­ven­sku je viac ako 336-ti­síc do­mén a naj­viac sa ich za­čí­na na pís­me­no S
Správca národnej domény .sk neustále eviduje trendy vo vývoji počtu domén. Z toho napríklad vidno, že za rok 2015 bolo zaregistrovaných až 21 595 tzv. prvoregistrácií. Pozrite si ďalšie štatistiky z kuchyne SK-NICu, a. s. čítať »
 
Fa­ce­book opäť me­ní al­go­rit­mus News Fee­du. Kto­ré prís­pev­ky uvi­dí­te ako pr­vé?
Facebook oznámil na svojom blogu, že opäť mení algoritmus News Feed, aby sa používateľom nezobrazovali príspevky, ktoré nechcú vidieť. čítať »
 
YouTu­be vraj chys­tá ži­vé 360° vi­deos­trea­my pre vir­tuál­nu reali­tu
Zástupcovia YouTube na stretnutí s výrobcami kamier vyhlásili, že pracujú na možnosti živého streamovania 360-stupňového videa. čítať »
 
Pre­zi­dent za­lo­žil inter­ne­to­vú strán­ku ve­rej­ná ob­jed­náv­ka
Prezident Andrej Kiska založil internetovú stránku s názvom verejnaobjednavka.sk, ktorú spúšťa ako občan Slovenskej republiky. Ako pre médiá uviedol, je potrebné vytvoriť jednoznačnú verejnú objednávku, aby politici cítili tlak a riešili veci, ktoré riešiť treba. čítať »
 
Yahoo má pre­púš­ťať, prob­lé­my jej ro­bí Goog­le a Fa­ce­book
Šéfka spoločnosti Yahoo Inc. Marissa Mayerová predstaví plán škrtov v nákladoch, ktorý bude zahŕňať zníženie počtu pracovných miest o 15 % a zatvorenie niekoľkých divízií. čítať »
 
Wra­pi­fy vo­di­čom za­pla­tí, ak ne­cha­jú svo­je auto pre­me­niť na po­jaz­dnú rek­la­mu
Prevádzkovať auto nie je lacná záležitosť. Pohonné hmoty, poistenie, údržba -náklady rýchlo rastú. A práve tu by chcel pomôcť startup Wrapify, ktorý ponúka vodičom peniaze za to, ak si nechajú svoje vozidlo „obaliť" reklamou. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter