Bezplatný Spotify ruší limity, na počítači môžete počúvať hudbu bez obmedzenia

Mi­nu­lý me­siac hu­dob­ná služ­ba Spo­ti­fy do­ra­zi­la na Slo­ven­sko. Jej bez­plat­ná ver­zia po­nú­ka­la prís­tup k hu­dob­né­mu ka­ta­ló­gu cez mo­bil­né za­ria­de­nie či PC s niž­šou kva­li­tou strea­mo­va­nej hud­by a s rek­la­mou. Po pol ro­ku sa mal ak­ti­vo­vať li­mit ob­me­dzu­jú­ci preh­rá­va­nie hud­by na 10 ho­dín me­sač­ne.

Te­raz sa však Spo­ti­fy zba­vu­je toh­to li­mi­tu a bu­de dos­tup­ný na po­čí­ta­či bez ča­so­vé­ho ob­me­dzenia. Pou­ží­va­te­lia te­da mô­žu po­čú­vať svo­je ob­ľú­be­né sklad­by toľ­kok­rát, koľ­kok­rát bu­dú chcieť, a tak dl­ho, ako bu­dú chcieť. Pod­rob­nos­ti sa mô­že­te do­čí­tať na blo­gu služ­by.

Sú­vi­sia­ce člán­ky:

Hud­ba na mo­bil a PC za­dar­mo a le­gál­ne. Spo­ti­fy od dneš­né­ho dňa už aj na Slo­ven­sku!
Spo­ti­fy mie­ri na Slo­ven­sko, vie­me de­tai­ly

Zdroj: news.spo­ti­fy.com


Ohodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Sta­ne sa z Pi­ra­te Bay naj­väč­šia strea­min­go­vá služ­ba na sve­te?
Vďaka doplnku pre prehliadače Chrome, Firefox alebo Internet Explorer s názvom Torrenty-Time sa web The Pirate Bay premenil na najväčší svetový portál na streaming videa. čítať »
 
Fa­ce­book mu­sí pres­tať sle­do­vať webo­vé ak­ti­vi­ty ľu­dí, aj keď ne­vyu­ží­va­jú Fa­ce­book
Francúzske úrady dali spoločnosti Facebook tri mesiace na to, aby prestala bez povolenia sledovať webovú aktivitu ľudí, ktorí nevyužívajú jej služby. čítať »
 
SK-NIC: Na Slo­ven­sku je viac ako 336-ti­síc do­mén a naj­viac sa ich za­čí­na na pís­me­no S
Správca národnej domény .sk neustále eviduje trendy vo vývoji počtu domén. Z toho napríklad vidno, že za rok 2015 bolo zaregistrovaných až 21 595 tzv. prvoregistrácií. Pozrite si ďalšie štatistiky z kuchyne SK-NICu, a. s. čítať »
 
Fa­ce­book opäť me­ní al­go­rit­mus News Fee­du. Kto­ré prís­pev­ky uvi­dí­te ako pr­vé?
Facebook oznámil na svojom blogu, že opäť mení algoritmus News Feed, aby sa používateľom nezobrazovali príspevky, ktoré nechcú vidieť. čítať »
 
YouTu­be vraj chys­tá ži­vé 360° vi­deos­trea­my pre vir­tuál­nu reali­tu
Zástupcovia YouTube na stretnutí s výrobcami kamier vyhlásili, že pracujú na možnosti živého streamovania 360-stupňového videa. čítať »
 
Pre­zi­dent za­lo­žil inter­ne­to­vú strán­ku ve­rej­ná ob­jed­náv­ka
Prezident Andrej Kiska založil internetovú stránku s názvom verejnaobjednavka.sk, ktorú spúšťa ako občan Slovenskej republiky. Ako pre médiá uviedol, je potrebné vytvoriť jednoznačnú verejnú objednávku, aby politici cítili tlak a riešili veci, ktoré riešiť treba. čítať »
 
Yahoo má pre­púš­ťať, prob­lé­my jej ro­bí Goog­le a Fa­ce­book
Šéfka spoločnosti Yahoo Inc. Marissa Mayerová predstaví plán škrtov v nákladoch, ktorý bude zahŕňať zníženie počtu pracovných miest o 15 % a zatvorenie niekoľkých divízií. čítať »
 
Wra­pi­fy vo­di­čom za­pla­tí, ak ne­cha­jú svo­je auto pre­me­niť na po­jaz­dnú rek­la­mu
Prevádzkovať auto nie je lacná záležitosť. Pohonné hmoty, poistenie, údržba -náklady rýchlo rastú. A práve tu by chcel pomôcť startup Wrapify, ktorý ponúka vodičom peniaze za to, ak si nechajú svoje vozidlo „obaliť" reklamou. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter