Správy, ktoré sa samy zmažú, Confide je ako Snapchat, ale pre profesionálov

Služ­ba Snap­chat je mo­men­tál­ne veľ­mi ob­ľú­be­ná me­dzi tí­ne­džer­mi. Umož­ňu­je im po­sie­lať fo­tog­ra­fie a vi­dea, kto­ré sa po do­ru­če­ní auto­ma­tic­ky zma­žú. Po­dob­ná fun­kcio­na­li­ta mô­že byť uži­toč­ná aj pre vy­uži­tie v biz­ni­se a prá­ve to je hlav­ná my­šlien­ka ap­li­ká­cie Con­fi­de.

Po­mo­cou ap­li­ká­cie mô­že­te po­sie­lať súk­rom­né a šif­ro­va­né sprá­vy, kto­ré sa po pre­čí­ta­ní zma­žú. Od­osie­la­teľ má však preh­ľad o tom, či bo­la sprá­va pre­čí­ta­ná ale­bo nie.

Ap­li­ká­ciu je mož­né zo­syn­chro­ni­zo­vať s kon­tak­tmi a Fa­ce­boo­kom, čo zjed­no­du­ší po­sie­la­nie správ. Con­fi­de však umož­ňu­je po­sie­lať sprá­vy na akú­koľ­vek emai­lo­vú ad­re­su, prí­jem­co­vi bez pou­ží­va­teľ­ské­ho úč­tu prí­de upo­zor­ne­nie. Bez úč­tu si však sprá­vu nep­re­čí­ta.

Ap­li­ká­cia je mo­men­tál­ne dos­tup­ná iba pre iOS za­ria­de­nia, stiah­ne­te si ju z ob­cho­du Ap­pSto­re.

Zdroj: gi­gaom.com


Ohodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Sta­ne sa z Pi­ra­te Bay naj­väč­šia strea­min­go­vá služ­ba na sve­te?
Vďaka doplnku pre prehliadače Chrome, Firefox alebo Internet Explorer s názvom Torrenty-Time sa web The Pirate Bay premenil na najväčší svetový portál na streaming videa. čítať »
 
Fa­ce­book mu­sí pres­tať sle­do­vať webo­vé ak­ti­vi­ty ľu­dí, aj keď ne­vyu­ží­va­jú Fa­ce­book
Francúzske úrady dali spoločnosti Facebook tri mesiace na to, aby prestala bez povolenia sledovať webovú aktivitu ľudí, ktorí nevyužívajú jej služby. čítať »
 
SK-NIC: Na Slo­ven­sku je viac ako 336-ti­síc do­mén a naj­viac sa ich za­čí­na na pís­me­no S
Správca národnej domény .sk neustále eviduje trendy vo vývoji počtu domén. Z toho napríklad vidno, že za rok 2015 bolo zaregistrovaných až 21 595 tzv. prvoregistrácií. Pozrite si ďalšie štatistiky z kuchyne SK-NICu, a. s. čítať »
 
Fa­ce­book opäť me­ní al­go­rit­mus News Fee­du. Kto­ré prís­pev­ky uvi­dí­te ako pr­vé?
Facebook oznámil na svojom blogu, že opäť mení algoritmus News Feed, aby sa používateľom nezobrazovali príspevky, ktoré nechcú vidieť. čítať »
 
YouTu­be vraj chys­tá ži­vé 360° vi­deos­trea­my pre vir­tuál­nu reali­tu
Zástupcovia YouTube na stretnutí s výrobcami kamier vyhlásili, že pracujú na možnosti živého streamovania 360-stupňového videa. čítať »
 
Pre­zi­dent za­lo­žil inter­ne­to­vú strán­ku ve­rej­ná ob­jed­náv­ka
Prezident Andrej Kiska založil internetovú stránku s názvom verejnaobjednavka.sk, ktorú spúšťa ako občan Slovenskej republiky. Ako pre médiá uviedol, je potrebné vytvoriť jednoznačnú verejnú objednávku, aby politici cítili tlak a riešili veci, ktoré riešiť treba. čítať »
 
Yahoo má pre­púš­ťať, prob­lé­my jej ro­bí Goog­le a Fa­ce­book
Šéfka spoločnosti Yahoo Inc. Marissa Mayerová predstaví plán škrtov v nákladoch, ktorý bude zahŕňať zníženie počtu pracovných miest o 15 % a zatvorenie niekoľkých divízií. čítať »
 
Wra­pi­fy vo­di­čom za­pla­tí, ak ne­cha­jú svo­je auto pre­me­niť na po­jaz­dnú rek­la­mu
Prevádzkovať auto nie je lacná záležitosť. Pohonné hmoty, poistenie, údržba -náklady rýchlo rastú. A práve tu by chcel pomôcť startup Wrapify, ktorý ponúka vodičom peniaze za to, ak si nechajú svoje vozidlo „obaliť" reklamou. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter