Český internetový uzol Peering.cz mieri na Slovensko

Čes­ký pee­rin­go­vý uzol Pee­ring.cz, kto­rý pô­so­bí na tr­hu asi pol ro­ka a v sú­čas­nos­ti je doň za­po­je­ných 31 sie­tí (ďal­šie 4 sú vo fá­ze tech­nic­kej reali­zá­cie), roz­ší­ril svo­ju pô­sob­nosť aj na Slo­ven­sko. Pri­po­jil pr­vú slo­ven­skú sieť Slo­va­ne­tu a ďal­šie ma­jú nas­le­do­vať v prie­be­hu nas­le­du­jú­cich týž­dňov a me­sia­cov.

„Na jar má­me ako prio­ri­tu dos­tup­nosť pri­po­je­nia Pee­ring.cz do troch dá­to­vých cen­tier v Bra­tis­la­ve," ho­vo­rí o plá­noch Zdeněk Cen­dra, za­kla­da­teľ a šéf Pee­ring.cz. „Vo vý­sled­ku bu­de mož­né na Slo­ven­sku zís­kať dá­ta z čes­ké­ho inter­ne­tu v pod­sta­te lo­kál­ne."

Pee­ring.cz by mo­hol hrať na Slo­ven­sku za­ují­ma­vú ro­lu, už te­raz do Slo­va­ne­tu do­dá­va viac dát ako slo­ven­ský uzol SIX.SK.

Mla­dý inter­ne­to­vý uzol v špič­ke vy­ba­ví dá­to­vý tok vo veľ­kos­ti 67 Gb/s, čo mu v Čes­ku sta­čí zhru­ba na 25-per­cent­ný po­diel na tr­hu. Pee­rin­gu sa vďa­ka ras­tú­ce­mu poč­tu čle­nov da­rí dá­to­vý tok us­ta­vič­ne zvy­šo­vať.

Zdroj: e-svet.e15.cz


Ohodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Sta­ne sa z Pi­ra­te Bay naj­väč­šia strea­min­go­vá služ­ba na sve­te?
Vďaka doplnku pre prehliadače Chrome, Firefox alebo Internet Explorer s názvom Torrenty-Time sa web The Pirate Bay premenil na najväčší svetový portál na streaming videa. čítať »
 
Fa­ce­book mu­sí pres­tať sle­do­vať webo­vé ak­ti­vi­ty ľu­dí, aj keď ne­vyu­ží­va­jú Fa­ce­book
Francúzske úrady dali spoločnosti Facebook tri mesiace na to, aby prestala bez povolenia sledovať webovú aktivitu ľudí, ktorí nevyužívajú jej služby. čítať »
 
SK-NIC: Na Slo­ven­sku je viac ako 336-ti­síc do­mén a naj­viac sa ich za­čí­na na pís­me­no S
Správca národnej domény .sk neustále eviduje trendy vo vývoji počtu domén. Z toho napríklad vidno, že za rok 2015 bolo zaregistrovaných až 21 595 tzv. prvoregistrácií. Pozrite si ďalšie štatistiky z kuchyne SK-NICu, a. s. čítať »
 
Fa­ce­book opäť me­ní al­go­rit­mus News Fee­du. Kto­ré prís­pev­ky uvi­dí­te ako pr­vé?
Facebook oznámil na svojom blogu, že opäť mení algoritmus News Feed, aby sa používateľom nezobrazovali príspevky, ktoré nechcú vidieť. čítať »
 
YouTu­be vraj chys­tá ži­vé 360° vi­deos­trea­my pre vir­tuál­nu reali­tu
Zástupcovia YouTube na stretnutí s výrobcami kamier vyhlásili, že pracujú na možnosti živého streamovania 360-stupňového videa. čítať »
 
Pre­zi­dent za­lo­žil inter­ne­to­vú strán­ku ve­rej­ná ob­jed­náv­ka
Prezident Andrej Kiska založil internetovú stránku s názvom verejnaobjednavka.sk, ktorú spúšťa ako občan Slovenskej republiky. Ako pre médiá uviedol, je potrebné vytvoriť jednoznačnú verejnú objednávku, aby politici cítili tlak a riešili veci, ktoré riešiť treba. čítať »
 
Yahoo má pre­púš­ťať, prob­lé­my jej ro­bí Goog­le a Fa­ce­book
Šéfka spoločnosti Yahoo Inc. Marissa Mayerová predstaví plán škrtov v nákladoch, ktorý bude zahŕňať zníženie počtu pracovných miest o 15 % a zatvorenie niekoľkých divízií. čítať »
 
Wra­pi­fy vo­di­čom za­pla­tí, ak ne­cha­jú svo­je auto pre­me­niť na po­jaz­dnú rek­la­mu
Prevádzkovať auto nie je lacná záležitosť. Pohonné hmoty, poistenie, údržba -náklady rýchlo rastú. A práve tu by chcel pomôcť startup Wrapify, ktorý ponúka vodičom peniaze za to, ak si nechajú svoje vozidlo „obaliť" reklamou. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter