Somálsko: Islamisti obyvateľom zakázali používanie internetu

stop.jpg So­mál­ske mi­li­tan­tné hnu­tie aš-Šabáb, kto­ré v kra­ji­ne bo­ju­je za vy­tvo­re­nie is­lam­ské­ho štá­tu, v stre­du oby­va­te­ľom na úze­miach pod je­ho kon­tro­lou za­ká­za­lo pou­ží­vať inter­net a všet­kým pos­ky­to­va­te­ľom pri­po­je­nia da­lo 15-dňo­vé ul­ti­má­tum na ukon­če­nie pre­vádz­ky.

Or­ga­ni­zá­cia s väz­ba­mi na extré­mis­tic­kú sieť al-Káj­da svoj naj­nov­ší krok ozná­mi­la pa­ra­doxne for­mou vy­hlá­se­nia zve­rej­ne­né­ho na inter­ne­te, pri­čom va­ru­je, že "ig­no­ro­va­nie vý­zvy akou­koľ­vek spo­loč­nos­ťou ale­bo jed­not­liv­com bu­dú po­va­žo­va­né za spo­lup­rá­cu s ne­pria­te­ľom a bu­de s ni­mi na­lo­že­né v sú­la­de so ša­ríou".

Vy­uží­va­nie inter­ne­to­vých slu­žieb je v So­mál­sku poz­na­če­nom dl­ho­roč­nou ob­čian­skou voj­nou znač­ne roz­ší­re­né. Niek­to­ré čas­ti kra­ji­ny pri­tom stá­le kon­tro­lu­jú is­la­mis­ti, kto­rí v nich up­lat­ňu­jú vlas­tné zá­ko­ny a čas­to za­tý­ka­jú ľu­dí pre po­doz­re­nie zo špio­ná­že.

Zdroj: SITA



Ohodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Sta­ne sa z Pi­ra­te Bay naj­väč­šia strea­min­go­vá služ­ba na sve­te?
Vďaka doplnku pre prehliadače Chrome, Firefox alebo Internet Explorer s názvom Torrenty-Time sa web The Pirate Bay premenil na najväčší svetový portál na streaming videa. čítať »
 
Fa­ce­book mu­sí pres­tať sle­do­vať webo­vé ak­ti­vi­ty ľu­dí, aj keď ne­vyu­ží­va­jú Fa­ce­book
Francúzske úrady dali spoločnosti Facebook tri mesiace na to, aby prestala bez povolenia sledovať webovú aktivitu ľudí, ktorí nevyužívajú jej služby. čítať »
 
SK-NIC: Na Slo­ven­sku je viac ako 336-ti­síc do­mén a naj­viac sa ich za­čí­na na pís­me­no S
Správca národnej domény .sk neustále eviduje trendy vo vývoji počtu domén. Z toho napríklad vidno, že za rok 2015 bolo zaregistrovaných až 21 595 tzv. prvoregistrácií. Pozrite si ďalšie štatistiky z kuchyne SK-NICu, a. s. čítať »
 
Fa­ce­book opäť me­ní al­go­rit­mus News Fee­du. Kto­ré prís­pev­ky uvi­dí­te ako pr­vé?
Facebook oznámil na svojom blogu, že opäť mení algoritmus News Feed, aby sa používateľom nezobrazovali príspevky, ktoré nechcú vidieť. čítať »
 
YouTu­be vraj chys­tá ži­vé 360° vi­deos­trea­my pre vir­tuál­nu reali­tu
Zástupcovia YouTube na stretnutí s výrobcami kamier vyhlásili, že pracujú na možnosti živého streamovania 360-stupňového videa. čítať »
 
Pre­zi­dent za­lo­žil inter­ne­to­vú strán­ku ve­rej­ná ob­jed­náv­ka
Prezident Andrej Kiska založil internetovú stránku s názvom verejnaobjednavka.sk, ktorú spúšťa ako občan Slovenskej republiky. Ako pre médiá uviedol, je potrebné vytvoriť jednoznačnú verejnú objednávku, aby politici cítili tlak a riešili veci, ktoré riešiť treba. čítať »
 
Yahoo má pre­púš­ťať, prob­lé­my jej ro­bí Goog­le a Fa­ce­book
Šéfka spoločnosti Yahoo Inc. Marissa Mayerová predstaví plán škrtov v nákladoch, ktorý bude zahŕňať zníženie počtu pracovných miest o 15 % a zatvorenie niekoľkých divízií. čítať »
 
Wra­pi­fy vo­di­čom za­pla­tí, ak ne­cha­jú svo­je auto pre­me­niť na po­jaz­dnú rek­la­mu
Prevádzkovať auto nie je lacná záležitosť. Pohonné hmoty, poistenie, údržba -náklady rýchlo rastú. A práve tu by chcel pomôcť startup Wrapify, ktorý ponúka vodičom peniaze za to, ak si nechajú svoje vozidlo „obaliť" reklamou. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter