YouTube pridal videám podporu 4K rozlíšenia

Pa­mä­tá­te si ča­sy, ke­dy vlas­tniť HDTV bo­la veľ­ká vec? To už je mi­nu­losť. No­vý trend u ob­rov­ských TV ob­ra­zo­viek a PC mo­ni­to­rov už sia­ha až do 4K roz­lí­še­nia. To potvr­dzu­je aj YouTu­be, kto­rý ten­to týž­deň v ti­chos­ti pri­dal do niek­to­rých no­vých vi­deí mož­nosť sle­do­vať ich v roz­lí­še­ní 2160p.

Mož­nosť sa zob­ra­zu­je na ob­vyk­lom mies­te kon­texto­vej po­nu­ky, kde ju mô­že­te náj­sť na úpl­nom vr­cho­le. Pod­po­ro­va­né sú vi­deá v roz­lí­še­ní 4096 × 2160 ale­bo 3840 × 2160 pixelov. Pri­da­ná bo­la tak­tiež mož­nosť nas­ta­ve­nia hod­no­ty na 1440p, čo zrej­me pred­sta­vu­je úmy­sel umož­niť pou­ží­va­te­ľom pre­ze­rať vi­deá nad rá­mec ob­vyk­lých 1080p.

YouTu­be a je­ho ma­ter­ská spo­loč­nosť Goog­le jas­ne prip­ra­vu­jú strán­ku na expló­ziu 4K vi­deo ob­sa­hu, kto­rá je oča­ká­va­ná v ro­ku 2014.

Stá­le viac a viac za­ria­de­ní pri­chá­dza s pod­po­rou vy­ššie­ho roz­lí­še­nia. Do­kon­ca obe čer­stvo vy­da­né next-gen kon­zo­ly pod­po­ru­jú 4K. A to aj na­priek to­mu, že hry s po­dob­ným roz­lí­še­ním sú stá­le v ne­doh­ľad­ne. Mic­ro­soft pos­ta­vil 120-pal­co­vú 4K TV ako sú­časť svoj­ho tech­no­lo­gic­ké­ho cen­tra v Seatt­li. Ďalej tu má­me dl­ho oča­ká­va­ný 20-pal­co­vý 4K tab­let s Win­dows 8.1 od Pa­na­so­ni­cu, kto­rý by mal byť vy­da­ný vo feb­ruári.

Keď si všet­ko spo­me­nu­té aj nes­po­me­nu­té sčí­ta­me, vy­ze­rá to, že 4K bu­de v naj­bliž­ších 12 me­sia­coch tak­mer vša­de.

Zdroj: Svet IT


Ohodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Sta­ne sa z Pi­ra­te Bay naj­väč­šia strea­min­go­vá služ­ba na sve­te?
Vďaka doplnku pre prehliadače Chrome, Firefox alebo Internet Explorer s názvom Torrenty-Time sa web The Pirate Bay premenil na najväčší svetový portál na streaming videa. čítať »
 
Fa­ce­book mu­sí pres­tať sle­do­vať webo­vé ak­ti­vi­ty ľu­dí, aj keď ne­vyu­ží­va­jú Fa­ce­book
Francúzske úrady dali spoločnosti Facebook tri mesiace na to, aby prestala bez povolenia sledovať webovú aktivitu ľudí, ktorí nevyužívajú jej služby. čítať »
 
SK-NIC: Na Slo­ven­sku je viac ako 336-ti­síc do­mén a naj­viac sa ich za­čí­na na pís­me­no S
Správca národnej domény .sk neustále eviduje trendy vo vývoji počtu domén. Z toho napríklad vidno, že za rok 2015 bolo zaregistrovaných až 21 595 tzv. prvoregistrácií. Pozrite si ďalšie štatistiky z kuchyne SK-NICu, a. s. čítať »
 
Fa­ce­book opäť me­ní al­go­rit­mus News Fee­du. Kto­ré prís­pev­ky uvi­dí­te ako pr­vé?
Facebook oznámil na svojom blogu, že opäť mení algoritmus News Feed, aby sa používateľom nezobrazovali príspevky, ktoré nechcú vidieť. čítať »
 
YouTu­be vraj chys­tá ži­vé 360° vi­deos­trea­my pre vir­tuál­nu reali­tu
Zástupcovia YouTube na stretnutí s výrobcami kamier vyhlásili, že pracujú na možnosti živého streamovania 360-stupňového videa. čítať »
 
Pre­zi­dent za­lo­žil inter­ne­to­vú strán­ku ve­rej­ná ob­jed­náv­ka
Prezident Andrej Kiska založil internetovú stránku s názvom verejnaobjednavka.sk, ktorú spúšťa ako občan Slovenskej republiky. Ako pre médiá uviedol, je potrebné vytvoriť jednoznačnú verejnú objednávku, aby politici cítili tlak a riešili veci, ktoré riešiť treba. čítať »
 
Yahoo má pre­púš­ťať, prob­lé­my jej ro­bí Goog­le a Fa­ce­book
Šéfka spoločnosti Yahoo Inc. Marissa Mayerová predstaví plán škrtov v nákladoch, ktorý bude zahŕňať zníženie počtu pracovných miest o 15 % a zatvorenie niekoľkých divízií. čítať »
 
Wra­pi­fy vo­di­čom za­pla­tí, ak ne­cha­jú svo­je auto pre­me­niť na po­jaz­dnú rek­la­mu
Prevádzkovať auto nie je lacná záležitosť. Pohonné hmoty, poistenie, údržba -náklady rýchlo rastú. A práve tu by chcel pomôcť startup Wrapify, ktorý ponúka vodičom peniaze za to, ak si nechajú svoje vozidlo „obaliť" reklamou. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter