Oddnes budú na Facebooku automaticky spúšťané reklamné videá. Marketéri sa radujú, používatelia zúria.

Nas­ta­la chví­ľa, kto­rú webo­ví mar­ke­té­ri dl­ho oča­ká­va­li a pou­ží­va­te­lia sa jej dl­ho obá­va­li - vo štvr­tok sa na naj­väč­šej so­ciál­nej sie­ti ob­ja­via auto­ma­tic­ky spúš­ťa­né rek­lam­né vi­deá. Fa­ce­book za­čal ta­ké­to rek­la­my tes­to­vať v uto­rok na News Feed s hŕstkou in­ze­ren­tov. Rek­la­my bež­ia bez zvu­ku, kým na ne pou­ží­va­teľ nek­lik­ne. Na kon­ci auto­ma­tic­ké­ho preh­rá­va­nia sa ob­ja­ví po­nu­ka, kde mož­no klik­núť na dve ďal­šie rek­la­my.

Vo svo­jom blo­go­vom prís­pev­ku Fa­ce­book uvá­dza, že vi­deá, kto­ré pou­ží­va­te­lia uvi­dia na svo­jich mo­bil­ných za­ria­de­niach, mu­sia byť vop­red stiah­nu­té pros­tred­níc­tvom Wi-Fi pri­po­je­nia k inter­ne­tu, neov­plyv­nia te­da ich dá­to­vý prog­ram u mo­bil­né­ho ope­rá­to­ra. Ten­to týž­deň sa vi­deo­rek­la­my sprís­tup­nia len „ma­lé­mu poč­tu" pou­ží­va­te­ľov.

Fa­ce­book po­nú­kal rek­lam­né vi­deá už dl­hší čas, ale fun­kcia ich auto­ma­tic­ké­ho preh­rá­va­nia je no­vá. Pod­ľa no­vem­bro­vé­ho glo­bál­ne­ho pries­ku­mu us­ku­toč­ne­né­ho fir­mou Ana­ly­tic Par­tners, za­obe­ra­jú­cou sa mar­ke­tin­go­vým po­ra­den­stvom, až 83 % pou­ží­va­te­ľov Fa­ce­boo­ku sa vy­jad­ri­lo, že vi­deo­rek­la­my sú pod­ľa nich do­tie­ra­vé a prav­de­po­dob­ne ich bu­dú ig­no­ro­vať.

Ce­na 15-se­kun­do­vej auto­ma­tic­ky preh­rá­va­nej vi­deo­rek­la­my sa vraj po­hy­bu­je od 1 mi­lió­na až do 2,5 mi­lió­na do­lá­rov. Je to prek­va­pi­vo ve­ľa, no Fa­ce­book si tak­to ce­ní svo­ju schop­nosť do­siah­nuť v USA na 140 mi­lió­nov pou­ží­va­te­ľov vo ve­ku od 18 do 54 ro­kov. Vi­deo­rek­la­ma však za­tiaľ nie je k dis­po­zí­cii všet­kým in­ze­ren­tom a Fa­ce­book sa ne­vy­jad­ril, ke­dy svo­ju po­nu­ku roz­ší­ri.

Pod­ľa spo­loč­nos­ti eMar­ke­ter do­siah­li vý­dav­ky na di­gi­tál­ne vi­deo­rek­la­my v USA v tom­to ro­ku 4,15 mi­liar­dy do­lá­rov, čo je o 43,5 % viac ako vla­ni.

Zdroj: mas­hab­le.com
on­li­ne.wsj.com


Ohodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Sta­ne sa z Pi­ra­te Bay naj­väč­šia strea­min­go­vá služ­ba na sve­te?
Vďaka doplnku pre prehliadače Chrome, Firefox alebo Internet Explorer s názvom Torrenty-Time sa web The Pirate Bay premenil na najväčší svetový portál na streaming videa. čítať »
 
Fa­ce­book mu­sí pres­tať sle­do­vať webo­vé ak­ti­vi­ty ľu­dí, aj keď ne­vyu­ží­va­jú Fa­ce­book
Francúzske úrady dali spoločnosti Facebook tri mesiace na to, aby prestala bez povolenia sledovať webovú aktivitu ľudí, ktorí nevyužívajú jej služby. čítať »
 
SK-NIC: Na Slo­ven­sku je viac ako 336-ti­síc do­mén a naj­viac sa ich za­čí­na na pís­me­no S
Správca národnej domény .sk neustále eviduje trendy vo vývoji počtu domén. Z toho napríklad vidno, že za rok 2015 bolo zaregistrovaných až 21 595 tzv. prvoregistrácií. Pozrite si ďalšie štatistiky z kuchyne SK-NICu, a. s. čítať »
 
Fa­ce­book opäť me­ní al­go­rit­mus News Fee­du. Kto­ré prís­pev­ky uvi­dí­te ako pr­vé?
Facebook oznámil na svojom blogu, že opäť mení algoritmus News Feed, aby sa používateľom nezobrazovali príspevky, ktoré nechcú vidieť. čítať »
 
YouTu­be vraj chys­tá ži­vé 360° vi­deos­trea­my pre vir­tuál­nu reali­tu
Zástupcovia YouTube na stretnutí s výrobcami kamier vyhlásili, že pracujú na možnosti živého streamovania 360-stupňového videa. čítať »
 
Pre­zi­dent za­lo­žil inter­ne­to­vú strán­ku ve­rej­ná ob­jed­náv­ka
Prezident Andrej Kiska založil internetovú stránku s názvom verejnaobjednavka.sk, ktorú spúšťa ako občan Slovenskej republiky. Ako pre médiá uviedol, je potrebné vytvoriť jednoznačnú verejnú objednávku, aby politici cítili tlak a riešili veci, ktoré riešiť treba. čítať »
 
Yahoo má pre­púš­ťať, prob­lé­my jej ro­bí Goog­le a Fa­ce­book
Šéfka spoločnosti Yahoo Inc. Marissa Mayerová predstaví plán škrtov v nákladoch, ktorý bude zahŕňať zníženie počtu pracovných miest o 15 % a zatvorenie niekoľkých divízií. čítať »
 
Wra­pi­fy vo­di­čom za­pla­tí, ak ne­cha­jú svo­je auto pre­me­niť na po­jaz­dnú rek­la­mu
Prevádzkovať auto nie je lacná záležitosť. Pohonné hmoty, poistenie, údržba -náklady rýchlo rastú. A práve tu by chcel pomôcť startup Wrapify, ktorý ponúka vodičom peniaze za to, ak si nechajú svoje vozidlo „obaliť" reklamou. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter