Live streaming na YouTube bude môcť šíriť už každý

Goog­le ozná­mil, že roz­ši­ru­je svo­ju služ­bu ži­vé­ho strea­min­gu na všet­ky ka­ná­ly YouTu­be. Služ­ba, kto­rá bo­la do­te­raz dos­tup­ná len veľ­kým znač­kám a par­tner­ským ka­ná­lom, sa te­raz dos­tá­va ku všet­kým pou­ží­va­te­ľom.

Mu­sia však spĺňať dve po­žia­dav­ky - ich účet mu­sí byť v dob­rom sta­ve a tre­ba ho ove­riť po­mo­cou mo­bil­né­ho čís­la. Fun­kcia Pria­me pre­no­sy (Li­ve Events) sa bu­de k pou­ží­va­te­ľom dos­tá­vať pos­tup­ne v prie­be­hu nas­le­du­jú­cich týž­dňov.

Pria­me pre­no­sy bu­dú zna­me­nať ďal­ší vý­znam­ný krok v ob­las­ti kon­zu­má­cie vi­deoob­sa­hu a naj­väč­šia sve­to­vá vi­deop­lat­for­ma v ro­ku 2014 zme­ní svo­ju tvár. On-de­mand vi­deá tu, sa­moz­rej­me, os­ta­nú a ži­vý strea­ming sa bu­de čas­to za­zna­me­ná­vať na nes­kor­šie poz­re­tie, no ur­či­te bu­de ove­ľa vzru­šu­jú­cej­šie sle­do­vať uda­los­ti pria­mo v ča­se, keď sa od­oh­rá­va­jú.

Zdroj: youtu­bec­rea­tor.blog­spot.cz
the­nextweb.com


Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Sta­ne sa z Pi­ra­te Bay naj­väč­šia strea­min­go­vá služ­ba na sve­te?
Vďaka doplnku pre prehliadače Chrome, Firefox alebo Internet Explorer s názvom Torrenty-Time sa web The Pirate Bay premenil na najväčší svetový portál na streaming videa. čítať »
 
Fa­ce­book mu­sí pres­tať sle­do­vať webo­vé ak­ti­vi­ty ľu­dí, aj keď ne­vyu­ží­va­jú Fa­ce­book
Francúzske úrady dali spoločnosti Facebook tri mesiace na to, aby prestala bez povolenia sledovať webovú aktivitu ľudí, ktorí nevyužívajú jej služby. čítať »
 
SK-NIC: Na Slo­ven­sku je viac ako 336-ti­síc do­mén a naj­viac sa ich za­čí­na na pís­me­no S
Správca národnej domény .sk neustále eviduje trendy vo vývoji počtu domén. Z toho napríklad vidno, že za rok 2015 bolo zaregistrovaných až 21 595 tzv. prvoregistrácií. Pozrite si ďalšie štatistiky z kuchyne SK-NICu, a. s. čítať »
 
Fa­ce­book opäť me­ní al­go­rit­mus News Fee­du. Kto­ré prís­pev­ky uvi­dí­te ako pr­vé?
Facebook oznámil na svojom blogu, že opäť mení algoritmus News Feed, aby sa používateľom nezobrazovali príspevky, ktoré nechcú vidieť. čítať »
 
YouTu­be vraj chys­tá ži­vé 360° vi­deos­trea­my pre vir­tuál­nu reali­tu
Zástupcovia YouTube na stretnutí s výrobcami kamier vyhlásili, že pracujú na možnosti živého streamovania 360-stupňového videa. čítať »
 
Pre­zi­dent za­lo­žil inter­ne­to­vú strán­ku ve­rej­ná ob­jed­náv­ka
Prezident Andrej Kiska založil internetovú stránku s názvom verejnaobjednavka.sk, ktorú spúšťa ako občan Slovenskej republiky. Ako pre médiá uviedol, je potrebné vytvoriť jednoznačnú verejnú objednávku, aby politici cítili tlak a riešili veci, ktoré riešiť treba. čítať »
 
Yahoo má pre­púš­ťať, prob­lé­my jej ro­bí Goog­le a Fa­ce­book
Šéfka spoločnosti Yahoo Inc. Marissa Mayerová predstaví plán škrtov v nákladoch, ktorý bude zahŕňať zníženie počtu pracovných miest o 15 % a zatvorenie niekoľkých divízií. čítať »
 
Wra­pi­fy vo­di­čom za­pla­tí, ak ne­cha­jú svo­je auto pre­me­niť na po­jaz­dnú rek­la­mu
Prevádzkovať auto nie je lacná záležitosť. Pohonné hmoty, poistenie, údržba -náklady rýchlo rastú. A práve tu by chcel pomôcť startup Wrapify, ktorý ponúka vodičom peniaze za to, ak si nechajú svoje vozidlo „obaliť" reklamou. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter