Najvyhľadávanejším výrazom na Googli je znova Facebook

Spo­loč­nosť Goog­le na tla­čo­vej kon­fe­ren­cii zve­rej­ni­la reb­ríč­ky naj­vyh­ľa­dá­va­nej­ších vý­ra­zov vo svo­jom vy­hľa­dá­va­či na Slo­ven­sku za rok 2013. Vô­bec naj­čas­tej­šie vy­hľa­dá­va­ným vý­ra­zom na slo­ven­skej ver­zii Goog­lu bol rov­na­ko ako vla­ni a pred­vla­ni Fa­ce­book, za kto­rým nas­le­do­va­li YouTu­be, Po­kec, Ba­zoš a Top­ky.

Ďal­ším reb­ríč­kom, kto­rý pred­sta­vi­te­lia Goog­lu pred­sta­vi­li, bol zoz­nam naj­väč­ších sko­ka­nov. V ňom sú zo­ra­de­né vý­ra­zy, o kto­ré po­čas ro­ku 2013 naj­viac stú­pol zá­ujem. Na pr­vej prieč­ke sa umies­tni­la Ná­rod­ná bloč­ko­vá lo­té­ria, za ňou nas­le­du­jú Mod­ry­ko­nik, MS ho­kej 2013, Su­per­star 2013 a Lo­kal TV. V ka­te­gó­rii sko­ka­nov me­dzi osob­nos­ťa­mi skon­či­la na pr­vej prieč­ke čes­ká spe­váč­ka a he­reč­ka Ewa Far­na, za kto­rou sa ďa­lej umies­tni­li Ka­te Mid­dle­ton, Ma­rian Kot­le­ba, Ive­ta Bar­to­šo­vá a Co­ry Mon­teith.

Reb­rí­ček naj­vyh­ľa­dá­va­nej­ších vý­ra­zov na slo­ven­skom YouTu­be ov­lád­li slo­ven­skí rap­pe­ri, kon­krét­ne Ka­li (1. mies­to), Ryt­mus (2.), Majk Spi­rit (3.), Se­par (7.) a Ego (8.), kto­rí zá­ro­veň ob­sa­di­li aj pr­vých päť prie­čok v reb­ríč­ku naj­vyh­ľa­dá­va­nej­ších slo­ven­ských inter­pre­tov na Youtu­be. V ka­te­gó­rii sko­ka­nov na slo­ven­skom YouTu­be trium­fo­val vý­raz Harlem sha­ke ori­gi­nal, sko­ka­nom me­dzi čes­ký­mi a slo­ven­ský­mi inter­pret­mi sa zas sta­la dvo­ji­ca Do­mi­ni­ka Mir­go­vá a Ka­li a v reb­ríč­ku sko­ka­nov me­dzi sve­to­vý­mi inter­pret­mi sa na pr­vej prieč­ke umies­tni­la spe­váč­ka Jen­ni­fer Lo­pez. Naj­vyh­ľa­dá­va­nej­šou pies­ňou na slo­ven­skom YouTu­be sa stal Gan­gnam sty­le od Psya.

Naj­vyh­ľa­dá­va­nej­ším mé­diom na Slo­ven­sku bo­li rov­na­ko ako vla­ni Top­ky, za ni­mi sa umies­tni­li Sme, No­vý čas, Prav­da a Ak­tua­li­ty.sk. Reb­rí­ček naj­vyh­ľa­dá­va­nej­ších vý­ra­zov s ro­kom 2013 ov­lád­la sú­ťaž Su­per­star 2013, nas­le­do­va­li MS ho­kej 2013, ka­len­dár 2013, fil­my 2013 a do­vo­len­ka 2013.

Reb­rí­ček naj­vyh­ľa­dá­va­nej­ších vý­ra­zov za rok 2013:

1. Fa­ce­book
2. YouTu­be
3. Po­kec
4. Ba­zoš
5. Top­ky
6. Gmail
7. Friv
8. SME
7. TV prog­ram
8. SHMÚ

Reb­rí­ček naj­vyh­ľa­dá­va­nej­ších vý­ra­zov na slo­ven­skom YouTu­be za rok 2013:

1. Ka­li
2. Ryt­mus
3. Majk Spi­rit
4. Go­go (Go­go­mantv)
5. Gan­gnam sty­le
6. One Di­rec­tion
7. Se­par
8. Ego
9. Pink
10. Jus­tin Bie­ber

Reb­rí­ček naj­vyh­ľa­dá­va­nej­ších mé­dií za rok 2013:

1. Top­ky.sk
2. SME
3. No­vý čas
4. Prav­da
5. Ak­tua­li­ty.sk
6. Plus­ka.sk
7. TV JOJ
8. Blesk.cz
9. TV Mar­kí­za
10. Euro­pa 2

Reb­rí­ček naj­vyh­ľa­dá­va­nej­ších vý­ra­zov za­čí­na­jú­cich sa slo­vom Ako za rok 2013:

1. ako schud­núť
2. ako zba­liť ba­bu
3. ako prib­rať
4. ako sa boz­ká­vať
5. ako ote­hot­nieť
6. ako zba­liť cha­la­na
7. ako pres­tať faj­čiť
8. ako uvia­zať kra­va­tu
9. ako na­la­diť wau
10. ako vy­brať klieš­ťa

Reb­rí­ček naj­vyh­ľa­dá­va­nej­ších vý­ra­zov za­čí­na­jú­cich sa na Čo je za rok 2013:

1. čo je lás­ka
2. čo je nfc
3. čo je iban
4. čo je sap
5. čo je ovu­lá­cia
6. čo je an­droid
7. čo je pay­pal
8. čo je swag
9. čo je inter­net
10. čo je báj­ka

Reb­rí­ček naj­vyh­ľa­dá­va­nej­ších zna­čiek áut za rok 2013:

1. Peu­geot
2. Hyun­dai
3. Ško­da
4. Volkswagen
5. Kia
6. Re­nault
7. Mer­ce­des
8. Toyo­ta
9. Cit­roen
10. Opel

Reb­rí­ček naj­väč­ších sko­ka­nov me­dzi tech­no­lo­gic­ký­mi no­vin­ka­mi za rok 2013:

1. Sam­sung Ga­laxy S4
2. iP­ho­ne 5S
3. So­ny Xpe­ria Z
4. HTC De­si­re X
5. HTC De­si­re 500
6. HTC One
7. HTC De­si­re C
8. So­ny Xpe­ria L
9. iP­ho­ne 5C
10. So­ny Xpe­ria SP

Reb­rí­ček naj­vyh­ľa­dá­va­nej­ších po­čí­ta­čo­vých hier za rok 2013:

1. Sha­kes & Fid­get
2. Tan­ki On­li­ne
3. Mah­jong
4. Mi­nec­raft
5. Far­me­ra­ma
6. Hap­py Wheels
7. Mon­ster High
8. Gre­po­lis
9. Big Farm
10. World of Tanks

Zdroj: SITA


Ohodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Sta­ne sa z Pi­ra­te Bay naj­väč­šia strea­min­go­vá služ­ba na sve­te?
Vďaka doplnku pre prehliadače Chrome, Firefox alebo Internet Explorer s názvom Torrenty-Time sa web The Pirate Bay premenil na najväčší svetový portál na streaming videa. čítať »
 
Fa­ce­book mu­sí pres­tať sle­do­vať webo­vé ak­ti­vi­ty ľu­dí, aj keď ne­vyu­ží­va­jú Fa­ce­book
Francúzske úrady dali spoločnosti Facebook tri mesiace na to, aby prestala bez povolenia sledovať webovú aktivitu ľudí, ktorí nevyužívajú jej služby. čítať »
 
SK-NIC: Na Slo­ven­sku je viac ako 336-ti­síc do­mén a naj­viac sa ich za­čí­na na pís­me­no S
Správca národnej domény .sk neustále eviduje trendy vo vývoji počtu domén. Z toho napríklad vidno, že za rok 2015 bolo zaregistrovaných až 21 595 tzv. prvoregistrácií. Pozrite si ďalšie štatistiky z kuchyne SK-NICu, a. s. čítať »
 
Fa­ce­book opäť me­ní al­go­rit­mus News Fee­du. Kto­ré prís­pev­ky uvi­dí­te ako pr­vé?
Facebook oznámil na svojom blogu, že opäť mení algoritmus News Feed, aby sa používateľom nezobrazovali príspevky, ktoré nechcú vidieť. čítať »
 
YouTu­be vraj chys­tá ži­vé 360° vi­deos­trea­my pre vir­tuál­nu reali­tu
Zástupcovia YouTube na stretnutí s výrobcami kamier vyhlásili, že pracujú na možnosti živého streamovania 360-stupňového videa. čítať »
 
Pre­zi­dent za­lo­žil inter­ne­to­vú strán­ku ve­rej­ná ob­jed­náv­ka
Prezident Andrej Kiska založil internetovú stránku s názvom verejnaobjednavka.sk, ktorú spúšťa ako občan Slovenskej republiky. Ako pre médiá uviedol, je potrebné vytvoriť jednoznačnú verejnú objednávku, aby politici cítili tlak a riešili veci, ktoré riešiť treba. čítať »
 
Yahoo má pre­púš­ťať, prob­lé­my jej ro­bí Goog­le a Fa­ce­book
Šéfka spoločnosti Yahoo Inc. Marissa Mayerová predstaví plán škrtov v nákladoch, ktorý bude zahŕňať zníženie počtu pracovných miest o 15 % a zatvorenie niekoľkých divízií. čítať »
 
Wra­pi­fy vo­di­čom za­pla­tí, ak ne­cha­jú svo­je auto pre­me­niť na po­jaz­dnú rek­la­mu
Prevádzkovať auto nie je lacná záležitosť. Pohonné hmoty, poistenie, údržba -náklady rýchlo rastú. A práve tu by chcel pomôcť startup Wrapify, ktorý ponúka vodičom peniaze za to, ak si nechajú svoje vozidlo „obaliť" reklamou. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter