Google naostro spúšťa cloudové služby GCE. Konkuruje predovšetkým EC2 od Amazonu.

Po viac než roč­nom tes­to­va­ní pre­chá­dza Goog­le na úpl­ne ko­mer­čnú pre­vádz­ku služ­by GCE (Goog­le Com­pu­te En­gi­ne), for­my IaaS.

Clou­do­vá služ­ba ty­pu Infra­struc­tu­re as a Servic­e fir­my Goog­le, kon­krét­ne jej Goog­le Com­pu­te En­gi­ne, je te­raz ofi­ciál­ne k dis­po­zí­cii ako štan­dar­dná ko­mer­čná služ­ba. Spo­loč­nosť Goog­le sa roz­hod­la nas­ta­viť SLA (servic­e le­vel ag­ree­ment) služ­by na 99,95 per­cen­ta. Sú­čas­ne zní­ži­la ce­ny a pri­da­la mož­nos­ti, kto­ré služ­ba po­nú­ka. Pod­ľa Bria­na Gol­dfar­ba, šé­fa mar­ke­tin­gu clou­do­vých plat­fo­riem, „GCE je na­ša dl­ho­do­bej­šia in­ves­tí­cia do bu­dúc­nos­ti, roz­hod­li sme sa mať neu­ve­ri­teľ­ne ná­roč­nú de­fi­ní­ciu to­ho, čo sa po­va­žu­je za štan­dar­dnú dos­tup­nosť služ­by".

Aj keď fir­ma Goog­le po­nú­ka­la plat­for­mu App En­gi­ne (te­da vo for­me PaaS - Plat­form-as-a-Servic­e ) od ro­ku 2008, do sve­ta IaaS do­ra­zi­la po­mer­ne nes­ko­ro. GCE sa v tes­to­va­cej po­do­be ob­ja­vi­lo v jú­ni 2012 a kon­ku­ru­je pre­dov­šet­kým po­pu­lár­nej služ­be EC2 (Elas­tic Cloud Com­pu­te) fir­my Ama­zon. Dnes už GCE pou­ží­va ve­ľa spo­loč­nos­tí, ako je Snap­chat, Evi­te ale­bo Red Hat.

GCE po­nú­ka vir­tuál­ne li­nuxové stro­je, kto­ré mô­žu byť pod­ľa zá­ťa­že pre­vádz­ko­va­né vo via­ce­rých in­štan­ciách. Rov­na­ko ako os­tat­né služ­by po­nú­ka­né na Goog­le Cloud Plat­form GCE vy­uží­va rov­na­kú infra­štruk­tú­ru, ako Goog­le pou­ží­va pre vlas­tné služ­by.

Pre­ve­de­ním služ­by do ko­mer­čné­ho mó­du po­nú­ka Goog­le uis­te­nie, že služ­ba ne­bu­de v doh­ľad­nom ča­se úmy­sel­ne vy­pnu­tá, a te­da ju ne­pos­tih­ne osud v mi­nu­los­ti ukon­če­ných pro­jek­tov, ako bol Goog­le Rea­der ale­bo Goog­le Wave. Spo­lu so všeo­bec­nou dos­tup­nos­ťou Goog­le roz­ší­ril množ­stvo fun­kcií GCE.

S dis­tri­bú­ciou ope­rač­né­ho sys­té­mu Li­nux bo­li pô­vod­ne po­nú­ka­né iba ver­zie De­bia­nu a Co­reOS, te­raz je na­tív­ne k dis­po­zí­cii aj SU­SE Li­nux, Red Hat en­terpri­se a unixová dis­tri­bú­cia FreeBSD. Pou­ží­va­te­lia však mô­žu te­raz aj spúš­ťať ľu­bo­voľ­né vlas­tné li­nuxové dis­tri­bú­cie bez li­mi­tov ty­pic­ky nas­ta­vo­va­ných clou­do­vý­mi pre­vádz­ko­va­teľ­mi. Zna­me­ná to, že mô­žu pre­vádz­ko­vať ľu­bo­voľ­ný li­nuxový ope­rač­ný sys­tém s ľu­bo­voľ­ne pris­pô­so­be­ným jad­rom a súp­ra­vou prí­dav­ných mo­du­lov. Mož­no tak nap­rík­lad zvo­liť SE­Li­nux na bez­peč­nos­tné úlo­hy a Co­reOS na spra­cú­va­nie roz­sia­hlych dis­tri­buo­va­ných úloh.

Pou­ží­va­te­lia mô­žu na­sa­diť špe­cia­li­zo­va­ný sys­tém ale­bo iné níz­koú­rov­ňo­vé rie­še­nie, ako je ap­li­kač­ný kon­taj­ner Doc­ker ale­bo sú­bo­ro­vé sys­té­my xfs a aufs. Na­po­kon už po­čas tes­to­va­cie­ho be­hu Goog­le po­nú­kal vlas­tné up­ra­ve­né li­nuxové jad­ro.

Ko­mer­čná po­do­ba GCE pri­ná­ša aj množ­stvo fun­kcií ne­vyh­nut­ných na pro­duk­čné na­sa­de­nie vir­tuál­nych stro­jov. Pre­dov­šet­kým je mi­ni­ma­li­zo­va­ný čas vý­pad­ku vďa­ka mož­nos­ti ži­vej mig­rá­cie úloh GCE, to zna­me­ná, že v prí­pa­de vy­ko­ná­va­nia údr­žby na kon­krét­nych server­och bu­dú úlo­hy zá­kaz­ní­ka pre­mies­tne­né na iný har­dvér bez vply­vu na ich vý­kon a beh. Sú­čas­ne bol pod­ľa Goog­lu skrá­te­ný čas na reš­tar­to­va­nie bi­to­vé­ho ob­ra­zu.

Zvý­še­ný bol po­čet ja­dier, kto­ré mož­no vy­užiť v jed­nej in­štan­cii. Sú­čas­ne mô­žu zá­kaz­ní­ci vy­uží­vať až 16-jad­ro­vé in­štan­cie s pra­cov­nou pa­mä­ťou do 104 GB. Po­dob­né roz­siah­le vir­tuál­ne stro­je mô­žu byť uži­toč­né nap­rík­lad na pre­vádz­ko­va­nie da­ta­bá­zy NoSQL pre webo­vú ap­li­ká­ciu. Až do­te­raz to bo­lo maximál­ne 8 ja­dier na in­štan­ciu.

Zá­ro­veň do­chá­dza k zní­že­niu cien. Ce­na zá­klad­nej služ­by GCE bo­la zní­že­ná o de­sať per­cent. Ce­na jed­nej ho­di­ny štan­dar­dnej jed­no­jad­ro­vej in­štan­cie (n1 - stan­dard - 1) bo­la zní­že­ná z 0,115 na 0,104 do­lá­ra. Per­zis­ten­tné dis­ko­vé úlo­žis­ko bo­lo zlac­ne­né z 0,1 do­lá­ra na 0,04 do­lá­ra na me­siac. Sú­čas­ne bo­li zru­še­né všet­ky pop­lat­ky za pre­nos dát.

Zdroj: Com­pu­terWorld


Ohodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Sta­ne sa z Pi­ra­te Bay naj­väč­šia strea­min­go­vá služ­ba na sve­te?
Vďaka doplnku pre prehliadače Chrome, Firefox alebo Internet Explorer s názvom Torrenty-Time sa web The Pirate Bay premenil na najväčší svetový portál na streaming videa. čítať »
 
Fa­ce­book mu­sí pres­tať sle­do­vať webo­vé ak­ti­vi­ty ľu­dí, aj keď ne­vyu­ží­va­jú Fa­ce­book
Francúzske úrady dali spoločnosti Facebook tri mesiace na to, aby prestala bez povolenia sledovať webovú aktivitu ľudí, ktorí nevyužívajú jej služby. čítať »
 
SK-NIC: Na Slo­ven­sku je viac ako 336-ti­síc do­mén a naj­viac sa ich za­čí­na na pís­me­no S
Správca národnej domény .sk neustále eviduje trendy vo vývoji počtu domén. Z toho napríklad vidno, že za rok 2015 bolo zaregistrovaných až 21 595 tzv. prvoregistrácií. Pozrite si ďalšie štatistiky z kuchyne SK-NICu, a. s. čítať »
 
Fa­ce­book opäť me­ní al­go­rit­mus News Fee­du. Kto­ré prís­pev­ky uvi­dí­te ako pr­vé?
Facebook oznámil na svojom blogu, že opäť mení algoritmus News Feed, aby sa používateľom nezobrazovali príspevky, ktoré nechcú vidieť. čítať »
 
YouTu­be vraj chys­tá ži­vé 360° vi­deos­trea­my pre vir­tuál­nu reali­tu
Zástupcovia YouTube na stretnutí s výrobcami kamier vyhlásili, že pracujú na možnosti živého streamovania 360-stupňového videa. čítať »
 
Pre­zi­dent za­lo­žil inter­ne­to­vú strán­ku ve­rej­ná ob­jed­náv­ka
Prezident Andrej Kiska založil internetovú stránku s názvom verejnaobjednavka.sk, ktorú spúšťa ako občan Slovenskej republiky. Ako pre médiá uviedol, je potrebné vytvoriť jednoznačnú verejnú objednávku, aby politici cítili tlak a riešili veci, ktoré riešiť treba. čítať »
 
Yahoo má pre­púš­ťať, prob­lé­my jej ro­bí Goog­le a Fa­ce­book
Šéfka spoločnosti Yahoo Inc. Marissa Mayerová predstaví plán škrtov v nákladoch, ktorý bude zahŕňať zníženie počtu pracovných miest o 15 % a zatvorenie niekoľkých divízií. čítať »
 
Wra­pi­fy vo­di­čom za­pla­tí, ak ne­cha­jú svo­je auto pre­me­niť na po­jaz­dnú rek­la­mu
Prevádzkovať auto nie je lacná záležitosť. Pohonné hmoty, poistenie, údržba -náklady rýchlo rastú. A práve tu by chcel pomôcť startup Wrapify, ktorý ponúka vodičom peniaze za to, ak si nechajú svoje vozidlo „obaliť" reklamou. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter