Aplikácia CheapCast premení hocaký Android na Chromecast

Chro­me­cast je HDMI kľúč od Goog­lu, kto­rý pri­po­jí­te do te­le­ví­zo­ra a mô­že­te pros­tred­níc­tvom ne­ho strea­mo­vať mul­ti­me­diál­ny ob­sah. Po­dob­nú fun­kcio­na­li­tu vám však po­núk­ne aj tab­let ale­bo te­le­fón s ope­rač­ným sys­té­mom An­droid. Sta­čí si stiah­nuť ap­li­ká­ciu Cheap­Cast.

Chro­me­cast fun­gu­je iným spô­so­bom, ako bež­né za­ria­de­nia, kto­ré umož­ňu­jú strea­mo­vať ob­sah. Ak preh­rá­va­te vi­deo z YouTu­bu, Chro­me­cast ho nes­trea­mu­je z váš­ho po­čí­ta­ča, ale pria­mo z inter­ne­tu, z YouTu­be server­ov. Na dru­hej stra­ne, Chro­me­cast do­ká­že zr­kad­liť aj roz­hra­nie inter­ne­to­vé­ho pre­hlia­da­ča Chro­me a tú­to fun­kciu už pod­po­ru­je aj ap­li­ká­cia Cheap­Cast.

Pril­ože­né vi­deo pre­zen­tu­je, ako ap­li­ká­cia fun­gu­je v praxi. Ide však o vi­deo star­šej ver­zie, kto­rá pod­po­ro­va­la iba zá­klad­nú fun­kcio­na­li­tu. Ak­tua­li­zo­va­ný Cheap­Cast, kto­rý si mô­že­te stiah­nuť z ob­cho­du Play Sto­re, do­ká­že už zr­kad­liť aj inter­ne­to­vý pre­hlia­dač Chro­me z váš­ho po­čí­ta­ča. Ho­ci ap­li­ká­cia ne­pod­po­ru­je tzv. zr­kad­le­nie v re­ži­me ce­lej ob­ra­zov­ky, pot­reb­nú fun­kciu pos­ky­tu­je. Ap­li­ká­ciu vy­uži­je­te napr. na pre­hlia­da­nie Flas­ho­vých strá­nok, kto­ré ne­fun­gu­jú na mo­bil­ných za­ria­de­niach vždy ideál­ne, prí­pad­ne na jed­no­du­ché zdie­ľa­nie YouTu­be vi­dea me­dzi An­droid za­ria­de­nia­mi v do­mác­nos­ti.

Ďal­ším vy­uži­tím je strea­mo­va­nie lo­kál­ne­ho vi­dea. My sme si po­čas tes­to­va­nia Chro­me­cas­tu spus­ti­li film cez pre­hlia­dač a strea­mo­va­li sme ho do te­le­ví­zo­ra. Cheap­Cast sťa­huj­te z Play Sto­ru.

Video:


Zdroj: an­droi­daut­ho­ri­ty.com


Ohodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Sta­ne sa z Pi­ra­te Bay naj­väč­šia strea­min­go­vá služ­ba na sve­te?
Vďaka doplnku pre prehliadače Chrome, Firefox alebo Internet Explorer s názvom Torrenty-Time sa web The Pirate Bay premenil na najväčší svetový portál na streaming videa. čítať »
 
Fa­ce­book mu­sí pres­tať sle­do­vať webo­vé ak­ti­vi­ty ľu­dí, aj keď ne­vyu­ží­va­jú Fa­ce­book
Francúzske úrady dali spoločnosti Facebook tri mesiace na to, aby prestala bez povolenia sledovať webovú aktivitu ľudí, ktorí nevyužívajú jej služby. čítať »
 
SK-NIC: Na Slo­ven­sku je viac ako 336-ti­síc do­mén a naj­viac sa ich za­čí­na na pís­me­no S
Správca národnej domény .sk neustále eviduje trendy vo vývoji počtu domén. Z toho napríklad vidno, že za rok 2015 bolo zaregistrovaných až 21 595 tzv. prvoregistrácií. Pozrite si ďalšie štatistiky z kuchyne SK-NICu, a. s. čítať »
 
Fa­ce­book opäť me­ní al­go­rit­mus News Fee­du. Kto­ré prís­pev­ky uvi­dí­te ako pr­vé?
Facebook oznámil na svojom blogu, že opäť mení algoritmus News Feed, aby sa používateľom nezobrazovali príspevky, ktoré nechcú vidieť. čítať »
 
YouTu­be vraj chys­tá ži­vé 360° vi­deos­trea­my pre vir­tuál­nu reali­tu
Zástupcovia YouTube na stretnutí s výrobcami kamier vyhlásili, že pracujú na možnosti živého streamovania 360-stupňového videa. čítať »
 
Pre­zi­dent za­lo­žil inter­ne­to­vú strán­ku ve­rej­ná ob­jed­náv­ka
Prezident Andrej Kiska založil internetovú stránku s názvom verejnaobjednavka.sk, ktorú spúšťa ako občan Slovenskej republiky. Ako pre médiá uviedol, je potrebné vytvoriť jednoznačnú verejnú objednávku, aby politici cítili tlak a riešili veci, ktoré riešiť treba. čítať »
 
Yahoo má pre­púš­ťať, prob­lé­my jej ro­bí Goog­le a Fa­ce­book
Šéfka spoločnosti Yahoo Inc. Marissa Mayerová predstaví plán škrtov v nákladoch, ktorý bude zahŕňať zníženie počtu pracovných miest o 15 % a zatvorenie niekoľkých divízií. čítať »
 
Wra­pi­fy vo­di­čom za­pla­tí, ak ne­cha­jú svo­je auto pre­me­niť na po­jaz­dnú rek­la­mu
Prevádzkovať auto nie je lacná záležitosť. Pohonné hmoty, poistenie, údržba -náklady rýchlo rastú. A práve tu by chcel pomôcť startup Wrapify, ktorý ponúka vodičom peniaze za to, ak si nechajú svoje vozidlo „obaliť" reklamou. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter