Roboty Googlu by mohli nahradiť používateľov na sociálnych sieťach

So­ciál­ne sie­te uk­ra­ju­jú po­riad­nu časť náš­ho ča­su, a to nie­len voľ­né­ho, ale aj to­ho pra­cov­né­ho. Goog­le hľa­dá spô­sob, ako by sa va­še „reak­cie" na di­anie na nich da­li do is­tej mie­ry za­uto­ma­ti­zo­vať. Vy­hľa­dá­va­cí gi­gant si dal pa­ten­to­vať no­vý sof­tvér, kto­rý do­ká­že na­po­dob­niť od­po­ve­de a reak­cie pou­ží­va­te­ľov na so­ciál­nych mé­diách. V pa­ten­te sa ho­vo­rí o sys­té­me, kto­rý by bol schop­ný zhro­maž­ďo­vať in­for­má­cie a „učiť sa" ty­pic­ké reak­cie jed­not­li­vých pou­ží­va­te­ľov, ak­tua­li­zo­vať ich sta­tus a us­ku­toč­ňo­vať inter­ak­cie s kon­tak­tmi v so­ciál­nych sie­ťach.

Pa­tent čís­lo 8589407 má ná­zov Auto­ma­tic­ké ge­ne­ro­va­nie návr­hov na osob­né reak­cie v so­ciál­nej sie­ti (Auto­ma­ted ge­ne­ra­tion of sug­ges­tions for per­so­na­li­zed reac­tions in a so­cial network) a pod­ľa jed­né­ho z je­ho tvor­cov, sof­tvé­ro­vé­ho in­ži­nie­ra Goog­lu As­his­ha Bha­tiu, kto­rý spo­loč­nosť už me­dzi­ča­som opus­til, bu­de ten­to sof­tvér jed­né­ho dňa schop­ný ge­ne­ro­vať od­po­ve­de na ne­ro­zoz­na­nie od tých sku­toč­ných od pou­ží­va­te­ľa.

„Ob­ľu­ba a pou­ží­va­nie so­ciál­nych sie­tí a ďal­ších dru­hov elek­tro­nic­kej ko­mu­ni­ká­cie v pos­led­ných ro­koch vý­raz­ne vzrást­la," po­ve­dal As­hish Bha­tia. „Pre pou­ží­va­te­ľa je čas­to ťaž­ké dr­žať krok a od­po­ve­dať na všet­ky sprá­vy, kto­ré dos­tá­va."

Z tech­nic­kej strán­ky by bo­lo tre­ba zbie­rať va­še inter­ak­cie, ana­ly­zo­vať ich a vy­tvo­riť zoz­nam od­po­rú­ča­ných od­po­ve­dí. Po­tom mô­že­te na di­anie rea­go­vať rých­lo bez to­ho, aby ste o tom mu­se­li sa­mi pre­mýš­ľať.

Pod­ľa pa­ten­to­vej prih­láš­ky ide o me­tó­du a spô­sob auto­ma­tic­ké­ho ge­ne­ro­va­nia od­po­ve­dí v po­do­be osob­ných reak­cií či správ. Ob­sa­ho­val by nie­koľ­ko mo­du­lov na zhro­maž­ďo­va­nie dos­tup­ných in­for­má­cií o pou­ží­va­te­ľoch z rôz­nych sys­té­mov, ako sú e-mai­lo­vé sys­té­my, SMS, MMS, mik­rob­lo­gy, so­ciál­ne sie­te a pod. Mo­dul ana­ly­zá­to­ra by tie­to úda­je vy­hod­no­co­val. Ďal­šie sú­čas­ti sys­té­mu sú mo­dul pou­ží­va­teľ­ské­ho roz­hra­nia a roz­ho­do­va­cí strom. V praxi by to moh­lo vy­ze­rať tak, že ak sa váš zná­my napr. na Lin­ke­dIn poch­vá­li no­vým za­mes­tna­ním, váš smar­tfón by vám auto­ma­tic­ky vy­ge­ne­ro­val od­po­veď s gra­tu­lá­ciou, vám by sta­či­lo iba od­klep­núť jej od­os­la­nie.

Po­ten­ciál­na im­ple­men­tá­cia toh­to pro­ce­su mô­že pos­kyt­núť rých­ly spô­sob reak­cie na zá­pla­vu mai­lov v prá­ci či hro­mad­né od­po­ve­de na pri­po­mien­ky na so­ciál­nych mé­diách (a aby sme ne­za­bud­li - aj pat­rič­ne nad­še­né auto­ma­tic­ké reak­cie na zdie­ľa­né fo­tog­ra­fie de­tí va­šich zná­mych).

Kaž­do­pád­ne ma­so­vé na­sa­de­nie ta­ké­ho sys­té­mu mu­sí pred­chá­dzať dôk­lad­né tes­to­va­nie. Bu­de pot­reb­ný eš­te dl­hý vý­voj, kým sa ta­ký­to sof­tvér bu­de môcť le­gi­tím­ne vy­dá­vať za sku­toč­né­ho člo­ve­ka.

Zdroj: huf­fin­gton­post.co.uk

it­pro­por­tal.com


Ohodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Sta­ne sa z Pi­ra­te Bay naj­väč­šia strea­min­go­vá služ­ba na sve­te?
Vďaka doplnku pre prehliadače Chrome, Firefox alebo Internet Explorer s názvom Torrenty-Time sa web The Pirate Bay premenil na najväčší svetový portál na streaming videa. čítať »
 
Fa­ce­book mu­sí pres­tať sle­do­vať webo­vé ak­ti­vi­ty ľu­dí, aj keď ne­vyu­ží­va­jú Fa­ce­book
Francúzske úrady dali spoločnosti Facebook tri mesiace na to, aby prestala bez povolenia sledovať webovú aktivitu ľudí, ktorí nevyužívajú jej služby. čítať »
 
SK-NIC: Na Slo­ven­sku je viac ako 336-ti­síc do­mén a naj­viac sa ich za­čí­na na pís­me­no S
Správca národnej domény .sk neustále eviduje trendy vo vývoji počtu domén. Z toho napríklad vidno, že za rok 2015 bolo zaregistrovaných až 21 595 tzv. prvoregistrácií. Pozrite si ďalšie štatistiky z kuchyne SK-NICu, a. s. čítať »
 
Fa­ce­book opäť me­ní al­go­rit­mus News Fee­du. Kto­ré prís­pev­ky uvi­dí­te ako pr­vé?
Facebook oznámil na svojom blogu, že opäť mení algoritmus News Feed, aby sa používateľom nezobrazovali príspevky, ktoré nechcú vidieť. čítať »
 
YouTu­be vraj chys­tá ži­vé 360° vi­deos­trea­my pre vir­tuál­nu reali­tu
Zástupcovia YouTube na stretnutí s výrobcami kamier vyhlásili, že pracujú na možnosti živého streamovania 360-stupňového videa. čítať »
 
Pre­zi­dent za­lo­žil inter­ne­to­vú strán­ku ve­rej­ná ob­jed­náv­ka
Prezident Andrej Kiska založil internetovú stránku s názvom verejnaobjednavka.sk, ktorú spúšťa ako občan Slovenskej republiky. Ako pre médiá uviedol, je potrebné vytvoriť jednoznačnú verejnú objednávku, aby politici cítili tlak a riešili veci, ktoré riešiť treba. čítať »
 
Yahoo má pre­púš­ťať, prob­lé­my jej ro­bí Goog­le a Fa­ce­book
Šéfka spoločnosti Yahoo Inc. Marissa Mayerová predstaví plán škrtov v nákladoch, ktorý bude zahŕňať zníženie počtu pracovných miest o 15 % a zatvorenie niekoľkých divízií. čítať »
 
Wra­pi­fy vo­di­čom za­pla­tí, ak ne­cha­jú svo­je auto pre­me­niť na po­jaz­dnú rek­la­mu
Prevádzkovať auto nie je lacná záležitosť. Pohonné hmoty, poistenie, údržba -náklady rýchlo rastú. A práve tu by chcel pomôcť startup Wrapify, ktorý ponúka vodičom peniaze za to, ak si nechajú svoje vozidlo „obaliť" reklamou. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter