Poprechádzajte sa po letiskách a múzeách. Aspoň virtuálne vďaka Google.

Goog­le Street View nám dá­va mož­nosť nav­ští­viť niek­to­ré z naj­kraj­ších a naj­zau­jí­ma­vej­ších miest na sve­te. Už sme s ním ab­sol­vo­va­li vir­tuál­nu pre­hliad­ku mra­kod­ra­pu Burdž Cha­lí­fa, nav­ští­vi­li sme Grand Ca­nyon.

Te­raz Goog­le so svo­jím špe­ciál­nym ba­to­hom Trek­ker nav­ští­vil nie­koľ­ko vý­znam­ných sve­to­vých dop­rav­ných uz­lov. Na svo­jej inter­ak­tív­nej ma­pe po­nú­ka preh­ľad 16 le­tísk, viac ako 50 vla­ko­vých sta­nic a sta­níc met­ra a ako špe­cia­li­tu aj sta­ni­cu la­nov­ky v Hon­gkon­gu. Z európ­skych lo­ka­lít tu náj­de­te check-in na mad­rid­skom le­tis­ku Ba­ra­jas, le­tis­ko v ho­lan­dskom Ein­dho­ve­ne či nap­rík­lad lon­dýn­sku sta­ni­cu Waterloo. Ako bo­nus pri­dal aj 16 mú­zeí, z tých európ­skych je to mú­zeum Porsche v Stut­tgar­te.

INT_Zmapovanie.jpg

Le­tis­ko Ha­ne­da v To­kiu

Zdroj: goog­le-lat­long.blog­spot.cz


Ohodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Sta­ne sa z Pi­ra­te Bay naj­väč­šia strea­min­go­vá služ­ba na sve­te?
Vďaka doplnku pre prehliadače Chrome, Firefox alebo Internet Explorer s názvom Torrenty-Time sa web The Pirate Bay premenil na najväčší svetový portál na streaming videa. čítať »
 
Fa­ce­book mu­sí pres­tať sle­do­vať webo­vé ak­ti­vi­ty ľu­dí, aj keď ne­vyu­ží­va­jú Fa­ce­book
Francúzske úrady dali spoločnosti Facebook tri mesiace na to, aby prestala bez povolenia sledovať webovú aktivitu ľudí, ktorí nevyužívajú jej služby. čítať »
 
SK-NIC: Na Slo­ven­sku je viac ako 336-ti­síc do­mén a naj­viac sa ich za­čí­na na pís­me­no S
Správca národnej domény .sk neustále eviduje trendy vo vývoji počtu domén. Z toho napríklad vidno, že za rok 2015 bolo zaregistrovaných až 21 595 tzv. prvoregistrácií. Pozrite si ďalšie štatistiky z kuchyne SK-NICu, a. s. čítať »
 
Fa­ce­book opäť me­ní al­go­rit­mus News Fee­du. Kto­ré prís­pev­ky uvi­dí­te ako pr­vé?
Facebook oznámil na svojom blogu, že opäť mení algoritmus News Feed, aby sa používateľom nezobrazovali príspevky, ktoré nechcú vidieť. čítať »
 
YouTu­be vraj chys­tá ži­vé 360° vi­deos­trea­my pre vir­tuál­nu reali­tu
Zástupcovia YouTube na stretnutí s výrobcami kamier vyhlásili, že pracujú na možnosti živého streamovania 360-stupňového videa. čítať »
 
Pre­zi­dent za­lo­žil inter­ne­to­vú strán­ku ve­rej­ná ob­jed­náv­ka
Prezident Andrej Kiska založil internetovú stránku s názvom verejnaobjednavka.sk, ktorú spúšťa ako občan Slovenskej republiky. Ako pre médiá uviedol, je potrebné vytvoriť jednoznačnú verejnú objednávku, aby politici cítili tlak a riešili veci, ktoré riešiť treba. čítať »
 
Yahoo má pre­púš­ťať, prob­lé­my jej ro­bí Goog­le a Fa­ce­book
Šéfka spoločnosti Yahoo Inc. Marissa Mayerová predstaví plán škrtov v nákladoch, ktorý bude zahŕňať zníženie počtu pracovných miest o 15 % a zatvorenie niekoľkých divízií. čítať »
 
Wra­pi­fy vo­di­čom za­pla­tí, ak ne­cha­jú svo­je auto pre­me­niť na po­jaz­dnú rek­la­mu
Prevádzkovať auto nie je lacná záležitosť. Pohonné hmoty, poistenie, údržba -náklady rýchlo rastú. A práve tu by chcel pomôcť startup Wrapify, ktorý ponúka vodičom peniaze za to, ak si nechajú svoje vozidlo „obaliť" reklamou. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter