Windows RT nečakajú svetlé zajtrajšky

Poz­nám­ky jed­nej vy­so­kej ma­na­žér­ky a tr­ho­vý neús­pech ope­rač­né­ho sys­té­mu pre plat­for­mu ARM dá­va­jú tu­šiť, že Mic­ro­soft sa prav­de­po­dob­ne nav­ždy roz­lú­či s Win­dows RT.

Ju­lie Lar­son-Green, kto­rá v Mic­ro­sof­te za­stá­va fun­kciu pr­vej vice­pre­zi­den­tky pre za­ria­de­nia a štú­dia, po­ve­da­la , že Win­dows RT bol „na­ším pr­vým po­ku­som o vy­tvo­re­nie uzav­re­tej­šie­ho, sa­mos­tat­né­ho pros­tre­dia". To ok­rem iné­ho zna­me­ná, že sa Mic­ro­soft te­raz mu­sí sta­rať o tri mo­bil­né ope­rač­né sys­té­my. „Má­me Win­dows Pho­ne, Win­dows RT a úpl­ný Win­dows. Tri sys­té­my však mať ne­bu­de­me," do­da­la.

Jej poz­nám­ky na se­mi­ná­ri UBS pod­ľa všet­ké­ho potvr­dzu­jú, že Win­dows RT bol krok zlým sme­rom, a to tak z poh­ľa­du Mic­ro­sof­tu, ako vý­rob­cov har­dvé­ru, kto­rí sa roz­hod­li za­ra­diť do svo­jej po­nu­ky aj tab­le­ty s tým­to ope­rač­ným sys­té­mom. Pre­to­že pre­da­je v tom­to seg­men­te sú stra­to­vé, vý­rob­co­via sa od va­rian­tu s pro­ce­sor­mi ARM od­klá­ňa­jú k tab­le­tom s pro­ce­sor­mi od In­te­lu, kto­ré­mu sa pos­tup­ne za­čí­na da­riť vy­rá­bať kon­ku­ren­cies­chop­né pro­ce­so­ry pre tab­le­ty a smar­tfó­ny. O neús­pe­chu Win­dows pre ar­chi­tek­tú­ru ARM na­po­kon sved­čí fakt, že te­raz už za­ria­de­nia s Win­dows RT po­nú­ka iba Mic­ro­soft a No­kia, te­da v pod­sta­te je­di­ná fir­ma.

Ju­lie Lar­son-Green na se­mi­ná­ri vy­svet­ľo­va­la , že „na­ším cie­ľom bo­lo po­núk­nuť na tr­hu dva va­rian­ty - pl­ný vý­kon Win­dows v po­čí­ta­či a jed­no­du­ché ov­lá­da­nie tab­le­tu, kto­ré mô­že byť v niek­to­rých prí­pa­doch vhod­nej­šie. To sme chce­li. Mož­no to bo­lo má­lo. Mys­lím, že sme to zá­kaz­ní­kom ne­do­ká­za­li vy­svet­liť, že sme tie za­ria­de­nia viac neod­lí­ši­li. Vy­ze­ra­jú to­tiž po­dob­ne, ich pou­ží­va­nie je po­dob­né. RT len ne­ro­bí všet­ko, čo bež­ný pou­ží­va­teľ od Win­dows oča­ká­va. Prav­de­po­dob­ne sme ma­li pou­žiť iný ná­zov ako Win­dows."

Sys­tém Win­dows RT bol uve­de­ný v ok­tób­ri mi­nu­lé­ho ro­ka spo­lu s vý­raz­ne poz­me­ne­ný­mi Win­dows 8 a mal po­môcť pre­nik­núť do seg­men­tu prís­tro­jov s ar­chi­tek­tú­rou ARM. Pro­ce­so­ry ARM sú všeo­bec­ne ús­por­nej­šie, pre­to sa ho­dia do pre­nos­ných za­ria­de­ní, kde je nú­dza o dos­ta­tok ener­gie. Pou­ží­va­te­lia sa však k Win­dows RT ob­rá­ti­li chr­btom, pre­to­že po­nú­ka za mier­ne niž­šiu ce­nu pod­stat­ne me­nej ap­li­ká­cií ako Win­dows 8. V ňom to­tiž mož­no púš­ťať aj ap­li­ká­cie ur­če­né pre pred­chá­dza­jú­ce ver­zie Win­dows, čo z po­cho­pi­teľ­ných dô­vo­dov pri Win­dows RT nep­la­tí. O ten­to sys­tém sa ne­zau­jí­ma­li ani App­le a Goog­le, čo ok­rem iné­ho zna­me­ná, že neexis­tu­je ver­zia iTu­nes ani pre­hlia­da­ča Goog­le Chro­me pre Win­dows RT.

No­vá od­nož Win­dows sa neu­ja­la ani u vý­rob­cov har­dvé­ru. Pos­tup­ne od­pa­dá­va­li spo­loč­nos­ti Sam­sung, Asus, Le­no­vo a Dell, kto­ré pô­vod­ne za­ria­de­nia s Win­dows RT chys­ta­li. Na­mies­to to­ho sa za­me­ra­li na tab­le­ty s mo­bil­ný­mi pro­ce­sor­mi In­te­lu s kó­do­vým ozna­če­ním Haswell, v kto­rých mož­no spus­tiť pl­no­hod­not­ný Win­dows.

Ne­dos­ta­tok har­dvé­ru bu­de naj­skôr jed­na z hlav­ných zá­mie­nok na ukon­če­nie krát­ke­ho ži­vo­ta Win­dows RT v je­ho sú­čas­nej po­do­be. Ak sa nie­ke­dy v bu­dúc­nos­ti ob­ja­ví ope­rač­ný sys­tém Mic­ro­sof­tu ur­če­ný pre ar­chi­tek­tú­ru ARM, už sa prav­de­po­dob­ne ne­bu­de na­zý­vať Win­dows.

Zdroj: hcom­pu­terworld.cz


Ohodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Sta­ne sa z Pi­ra­te Bay naj­väč­šia strea­min­go­vá služ­ba na sve­te?
Vďaka doplnku pre prehliadače Chrome, Firefox alebo Internet Explorer s názvom Torrenty-Time sa web The Pirate Bay premenil na najväčší svetový portál na streaming videa. čítať »
 
Fa­ce­book mu­sí pres­tať sle­do­vať webo­vé ak­ti­vi­ty ľu­dí, aj keď ne­vyu­ží­va­jú Fa­ce­book
Francúzske úrady dali spoločnosti Facebook tri mesiace na to, aby prestala bez povolenia sledovať webovú aktivitu ľudí, ktorí nevyužívajú jej služby. čítať »
 
SK-NIC: Na Slo­ven­sku je viac ako 336-ti­síc do­mén a naj­viac sa ich za­čí­na na pís­me­no S
Správca národnej domény .sk neustále eviduje trendy vo vývoji počtu domén. Z toho napríklad vidno, že za rok 2015 bolo zaregistrovaných až 21 595 tzv. prvoregistrácií. Pozrite si ďalšie štatistiky z kuchyne SK-NICu, a. s. čítať »
 
Fa­ce­book opäť me­ní al­go­rit­mus News Fee­du. Kto­ré prís­pev­ky uvi­dí­te ako pr­vé?
Facebook oznámil na svojom blogu, že opäť mení algoritmus News Feed, aby sa používateľom nezobrazovali príspevky, ktoré nechcú vidieť. čítať »
 
YouTu­be vraj chys­tá ži­vé 360° vi­deos­trea­my pre vir­tuál­nu reali­tu
Zástupcovia YouTube na stretnutí s výrobcami kamier vyhlásili, že pracujú na možnosti živého streamovania 360-stupňového videa. čítať »
 
Pre­zi­dent za­lo­žil inter­ne­to­vú strán­ku ve­rej­ná ob­jed­náv­ka
Prezident Andrej Kiska založil internetovú stránku s názvom verejnaobjednavka.sk, ktorú spúšťa ako občan Slovenskej republiky. Ako pre médiá uviedol, je potrebné vytvoriť jednoznačnú verejnú objednávku, aby politici cítili tlak a riešili veci, ktoré riešiť treba. čítať »
 
Yahoo má pre­púš­ťať, prob­lé­my jej ro­bí Goog­le a Fa­ce­book
Šéfka spoločnosti Yahoo Inc. Marissa Mayerová predstaví plán škrtov v nákladoch, ktorý bude zahŕňať zníženie počtu pracovných miest o 15 % a zatvorenie niekoľkých divízií. čítať »
 
Wra­pi­fy vo­di­čom za­pla­tí, ak ne­cha­jú svo­je auto pre­me­niť na po­jaz­dnú rek­la­mu
Prevádzkovať auto nie je lacná záležitosť. Pohonné hmoty, poistenie, údržba -náklady rýchlo rastú. A práve tu by chcel pomôcť startup Wrapify, ktorý ponúka vodičom peniaze za to, ak si nechajú svoje vozidlo „obaliť" reklamou. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter