Nový protokol HTTP/2 výrazne zrýchli načítanie webových stránok

V ro­ku 2009 Goog­le oh­lá­sil svoj expe­ri­men­tál­ny pro­to­kol SPDY, navr­hnu­tý na zní­že­nie la­ten­cie vo webo­vom pre­hlia­da­či Chro­me.

Tá­to mo­di­fi­ko­va­ná ver­zia pro­to­ko­lu HTTP sľu­bo­va­la rých­lej­šie a bez­peč­nej­šie na­čí­ta­nie webo­vých strá­nok vďa­ka kom­pre­sii a rých­lej­šie­mu mul­tip­lexova­né­mu pre­no­su via­ce­rých strea­mov či po­žia­da­viek HTTP po jed­nom spo­je­ní, čím sa spo­je­nie TCP stá­va efek­tív­nej­ším. Od­vte­dy no­vý pro­to­kol pri­ja­li aj Ope­ra, Fi­re­fox, Inter­net Explo­rer (len IE11 na Win­dows 8) a de­siat­ky vý­rob­cov server­ov a veľ­kých inter­ne­to­vých lo­ka­lít.

Tro­ji­ca in­ži­nie­rov Goog­lu te­raz po­rov­na­la rých­los­ti SPDY a štan­dar­dné­ho pro­to­ko­lu HTTP a zis­ti­la, že zvý­še­nie rých­los­ti v prí­pa­de SPDY sa po­hy­bu­je me­dzi 23 až 43 %. Me­ra­nia sa tý­ka­li šty­roch zá­klad­ných slu­žieb spo­loč­nos­ti: Goog­le Dri­ve, Goog­le Maps, Goog­le News a „webo­vých strá­nok Goog­le" (čím sa zrej­me mys­lí vy­hľa­dá­va­cia strán­ka).

Me­ra­nia sa us­ku­toč­ni­li v pre­hlia­da­či Chro­me 29, kto­rý bol vy­da­ný v augus­te a od­vte­dy už nah­ra­de­ný nov­ší­mi ver­zia­mi vrá­ta­ne tej ak­tuál­nej Chro­me 31.

Naj­väč­ší úži­tok z pro­to­ko­lu SPDY vy­ťa­ži­la služ­ba Goog­le News, kto­rej zlep­še­nie op­ro­ti HTTP bo­lo na úrov­ni 43 %, zrý­chle­nie pri os­tat­ných služ­bách sa po­hy­bo­va­lo oko­lo 25 %.

Vďa­ka tým­to ús­pe­chom sa pro­to­kol SPDY stal zá­kla­dom pro­to­ko­lu HTTP 2.0, resp. HTTP/2, vy­vi­nu­té­ho IETF (Inter­na­tio­nal En­gi­nee­ring Task For­ce). Ten bol už v le­te ozna­če­ný za prip­ra­ve­ný na im­ple­men­tá­ciu a v sú­čas­nos­ti sa do­kon­ču­je je­ho špe­ci­fi­ká­cia.

Zdroj: blog.chro­mium.org
com­pu­terworld.com


Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Sta­ne sa z Pi­ra­te Bay naj­väč­šia strea­min­go­vá služ­ba na sve­te?
Vďaka doplnku pre prehliadače Chrome, Firefox alebo Internet Explorer s názvom Torrenty-Time sa web The Pirate Bay premenil na najväčší svetový portál na streaming videa. čítať »
 
Fa­ce­book mu­sí pres­tať sle­do­vať webo­vé ak­ti­vi­ty ľu­dí, aj keď ne­vyu­ží­va­jú Fa­ce­book
Francúzske úrady dali spoločnosti Facebook tri mesiace na to, aby prestala bez povolenia sledovať webovú aktivitu ľudí, ktorí nevyužívajú jej služby. čítať »
 
SK-NIC: Na Slo­ven­sku je viac ako 336-ti­síc do­mén a naj­viac sa ich za­čí­na na pís­me­no S
Správca národnej domény .sk neustále eviduje trendy vo vývoji počtu domén. Z toho napríklad vidno, že za rok 2015 bolo zaregistrovaných až 21 595 tzv. prvoregistrácií. Pozrite si ďalšie štatistiky z kuchyne SK-NICu, a. s. čítať »
 
Fa­ce­book opäť me­ní al­go­rit­mus News Fee­du. Kto­ré prís­pev­ky uvi­dí­te ako pr­vé?
Facebook oznámil na svojom blogu, že opäť mení algoritmus News Feed, aby sa používateľom nezobrazovali príspevky, ktoré nechcú vidieť. čítať »
 
YouTu­be vraj chys­tá ži­vé 360° vi­deos­trea­my pre vir­tuál­nu reali­tu
Zástupcovia YouTube na stretnutí s výrobcami kamier vyhlásili, že pracujú na možnosti živého streamovania 360-stupňového videa. čítať »
 
Pre­zi­dent za­lo­žil inter­ne­to­vú strán­ku ve­rej­ná ob­jed­náv­ka
Prezident Andrej Kiska založil internetovú stránku s názvom verejnaobjednavka.sk, ktorú spúšťa ako občan Slovenskej republiky. Ako pre médiá uviedol, je potrebné vytvoriť jednoznačnú verejnú objednávku, aby politici cítili tlak a riešili veci, ktoré riešiť treba. čítať »
 
Yahoo má pre­púš­ťať, prob­lé­my jej ro­bí Goog­le a Fa­ce­book
Šéfka spoločnosti Yahoo Inc. Marissa Mayerová predstaví plán škrtov v nákladoch, ktorý bude zahŕňať zníženie počtu pracovných miest o 15 % a zatvorenie niekoľkých divízií. čítať »
 
Wra­pi­fy vo­di­čom za­pla­tí, ak ne­cha­jú svo­je auto pre­me­niť na po­jaz­dnú rek­la­mu
Prevádzkovať auto nie je lacná záležitosť. Pohonné hmoty, poistenie, údržba -náklady rýchlo rastú. A práve tu by chcel pomôcť startup Wrapify, ktorý ponúka vodičom peniaze za to, ak si nechajú svoje vozidlo „obaliť" reklamou. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter