Google konkuruje bankám – predstavil vlastnú debetnú kartu Wallet Card

V pred­via­noč­nej ná­kup­nej se­zó­ne pri­chá­dza Goog­le s no­vin­kou vo svo­jom pla­tob­nom rie­še­ní Goog­le Wallet - s de­bet­nou kar­tou Wallet Card na­po­je­nou na účet v tej­to pe­ňa­žen­ke.

Mô­že sa pou­žiť na vý­ber pe­ňa­zí z ban­ko­ma­tu a na plat­by pri ná­ku­pe ap­li­ká­cií v Play Sto­re a aj v ka­men­ných ob­cho­doch. Vy­užiť mož­no ban­ko­ma­ty a pla­tob­né ter­mi­ná­ly, kto­ré pod­po­ru­jú Mas­ter­Card. Pri pou­ži­tí kar­ty tre­ba za­dať rov­na­ký PIN kód ako k pe­ňa­žen­ke. Ak pou­ží­va­teľ mí­ňa pe­nia­ze pros­tred­níc­tvom kar­ty, dos­tá­va o tom no­ti­fi­kač­né sprá­vy na svoj te­le­fón.

Goog­le po­nú­ka kar­tu za­dar­mo, neúč­tu­je si ani pop­lat­ky za vý­be­ry (no mô­žu si ich str­há­vať sa­mi pre­vádz­ko­va­te­lia). Kar­ta je však dos­tup­ná len Ame­ri­ča­nom a fun­gu­je len v USA.

Pod­ľa sprá­vy Bu­si­nessWeek Goog­le in­ves­to­val do vý­vo­ja Goog­le Wallet už asi 300 mi­lió­nov do­lá­rov, no za­tiaľ si ne­zís­kal rov­na­kú po­pu­la­ri­tu ako ďal­šie je­ho služ­by mi­mo vy­hľa­dá­va­nia, ako napr. Gmail či YouTu­be. Fun­kcia de­bet­nej kar­ty má dať im­pulz za roz­ší­re­nie pou­ží­va­teľ­skej zá­klad­ne pe­ňa­žen­ky Goog­lu.

Zdroj: mas­hab­le.com
goog­le­com­mer­ce.blog­spot.cz


Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Sta­ne sa z Pi­ra­te Bay naj­väč­šia strea­min­go­vá služ­ba na sve­te?
Vďaka doplnku pre prehliadače Chrome, Firefox alebo Internet Explorer s názvom Torrenty-Time sa web The Pirate Bay premenil na najväčší svetový portál na streaming videa. čítať »
 
Fa­ce­book mu­sí pres­tať sle­do­vať webo­vé ak­ti­vi­ty ľu­dí, aj keď ne­vyu­ží­va­jú Fa­ce­book
Francúzske úrady dali spoločnosti Facebook tri mesiace na to, aby prestala bez povolenia sledovať webovú aktivitu ľudí, ktorí nevyužívajú jej služby. čítať »
 
SK-NIC: Na Slo­ven­sku je viac ako 336-ti­síc do­mén a naj­viac sa ich za­čí­na na pís­me­no S
Správca národnej domény .sk neustále eviduje trendy vo vývoji počtu domén. Z toho napríklad vidno, že za rok 2015 bolo zaregistrovaných až 21 595 tzv. prvoregistrácií. Pozrite si ďalšie štatistiky z kuchyne SK-NICu, a. s. čítať »
 
Fa­ce­book opäť me­ní al­go­rit­mus News Fee­du. Kto­ré prís­pev­ky uvi­dí­te ako pr­vé?
Facebook oznámil na svojom blogu, že opäť mení algoritmus News Feed, aby sa používateľom nezobrazovali príspevky, ktoré nechcú vidieť. čítať »
 
YouTu­be vraj chys­tá ži­vé 360° vi­deos­trea­my pre vir­tuál­nu reali­tu
Zástupcovia YouTube na stretnutí s výrobcami kamier vyhlásili, že pracujú na možnosti živého streamovania 360-stupňového videa. čítať »
 
Pre­zi­dent za­lo­žil inter­ne­to­vú strán­ku ve­rej­ná ob­jed­náv­ka
Prezident Andrej Kiska založil internetovú stránku s názvom verejnaobjednavka.sk, ktorú spúšťa ako občan Slovenskej republiky. Ako pre médiá uviedol, je potrebné vytvoriť jednoznačnú verejnú objednávku, aby politici cítili tlak a riešili veci, ktoré riešiť treba. čítať »
 
Yahoo má pre­púš­ťať, prob­lé­my jej ro­bí Goog­le a Fa­ce­book
Šéfka spoločnosti Yahoo Inc. Marissa Mayerová predstaví plán škrtov v nákladoch, ktorý bude zahŕňať zníženie počtu pracovných miest o 15 % a zatvorenie niekoľkých divízií. čítať »
 
Wra­pi­fy vo­di­čom za­pla­tí, ak ne­cha­jú svo­je auto pre­me­niť na po­jaz­dnú rek­la­mu
Prevádzkovať auto nie je lacná záležitosť. Pohonné hmoty, poistenie, údržba -náklady rýchlo rastú. A práve tu by chcel pomôcť startup Wrapify, ktorý ponúka vodičom peniaze za to, ak si nechajú svoje vozidlo „obaliť" reklamou. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter