Chrome ponúka prechádzku Tolkienovou Stredozemou

Goog­le rád expe­ri­men­tu­je a na svo­je po­ku­sy rád vy­uží­va aj svoj ​​pre­hlia­dač Chro­me. Pos­led­ný z po­ku­sov je - rov­na­ko ako väč­ši­na os­tat­ných - navr­hnu­tý tak, aby zis­til, čo všet­ko mož­no v Chro­me (a v Stre­do­ze­mi) vy­ko­ná­vať.

No­vá expe­ri­men­tál­na fun­kcia in­špi­ro­va­ná fil­mom Ho­bit: Šma­ko­va dra­čia púšť (The Hob­bit: The De­so­la­tion of Smaug), sa vo­lá Ces­ta cez Stre­do­zem (A Jour­ney Through Midd­le Earth) a Goog­le ju spus­til v spo­lup­rá­ci so spo­loč­nos­ťa­mi War­ner Bros., New Li­ne Ci­ne­ma a Met­ro-Goldwyn-Mayer vo štvr­tok.

„Aby ste moh­li pre­žiť dob­rod­ruž­stvo v Stre­do­ze­mi, ne­mu­sí­te byť naj­lep­ším ka­ma­rá­tom ča­ro­dej­ní­ka, sta­čí len nas­me­ro­vať váš pre­hlia­dač na po­čí­ta­či, v no­te­boo­ku, tab­le­te ale­bo na mo­bi­le na ad­re­su goo.gl/The­Hob­bit. Tam si mô­že­te pre­zrieť Stre­do­zem na vlas­tné oči," uvie­dol mar­ke­tin­go­vý ma­na­žér pro­duk­tov Goog­lu na blo­gu spo­loč­nos­ti.

Expe­ri­ment je tech­no­lo­gic­ky pos­ta­ve­ný na HTML, CSS a Ja­vaS­crip­te. Je­ho zá­kla­dom je inter­ak­tív­na ma­pa, kto­rú mož­no prib­li­žo­vať a pre­zrieť si tak jed­not­li­vé lo­ká­cie pod­rob­nej­šie. Mô­že­te sa tak doz­ve­dieť mno­hé za­ují­ma­vé fak­ty o his­tó­rii a pos­ta­vách z kníh J. R. R. Tol­kie­na.

Goog­le si kla­die za cieľ pred­viesť mož­nos­ti mo­der­ných webo­vých tech­no­ló­gií API Web Audio a WebGL. Pou­ží­va­te­ľom po­nú­ka inter­ak­tív­ny zá­ži­tok, dos­tup­ný nie­len na po­čí­ta­čoch, ale aj na tab­le­toch a smar­tfó­noch, je­di­né, čo pot­re­bu­je­te, je pre­hlia­dač.

Ces­ta Stre­do­ze­mou by ma­la naj­lep­šie fun­go­vať v pre­hlia­da­či Chro­me na te­le­fó­noch a tab­le­toch s An­droi­dom. Chro­me na za­ria­de­niach od App­lu ne­má pod­po­ru WebGL, tak­že tá­to fun­kcia sa na nich spus­tiť ne­dá.

„Ces­ta Stre­do­ze­mou je pr­vý expe­ri­ment pre Chro­me, kto­rý bol navr­hnu­tý tak, aby pri­nie­sol pú­ta­vý zá­ži­tok v 3D zob­ra­ze­ní pre mo­bil­né te­le­fó­ny, a to vďa­ka pod­po­re WebGL. Je ur­če­ný pre­dov­šet­kým pre za­ria­de­nia s An­droi­dom s vý­kon­ný­mi gra­fic­ký­mi kar­ta­mi," do­dal Apar­tog­lou.

Zdroj: Com­pu­terWorld


Ohodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Sta­ne sa z Pi­ra­te Bay naj­väč­šia strea­min­go­vá služ­ba na sve­te?
Vďaka doplnku pre prehliadače Chrome, Firefox alebo Internet Explorer s názvom Torrenty-Time sa web The Pirate Bay premenil na najväčší svetový portál na streaming videa. čítať »
 
Fa­ce­book mu­sí pres­tať sle­do­vať webo­vé ak­ti­vi­ty ľu­dí, aj keď ne­vyu­ží­va­jú Fa­ce­book
Francúzske úrady dali spoločnosti Facebook tri mesiace na to, aby prestala bez povolenia sledovať webovú aktivitu ľudí, ktorí nevyužívajú jej služby. čítať »
 
SK-NIC: Na Slo­ven­sku je viac ako 336-ti­síc do­mén a naj­viac sa ich za­čí­na na pís­me­no S
Správca národnej domény .sk neustále eviduje trendy vo vývoji počtu domén. Z toho napríklad vidno, že za rok 2015 bolo zaregistrovaných až 21 595 tzv. prvoregistrácií. Pozrite si ďalšie štatistiky z kuchyne SK-NICu, a. s. čítať »
 
Fa­ce­book opäť me­ní al­go­rit­mus News Fee­du. Kto­ré prís­pev­ky uvi­dí­te ako pr­vé?
Facebook oznámil na svojom blogu, že opäť mení algoritmus News Feed, aby sa používateľom nezobrazovali príspevky, ktoré nechcú vidieť. čítať »
 
YouTu­be vraj chys­tá ži­vé 360° vi­deos­trea­my pre vir­tuál­nu reali­tu
Zástupcovia YouTube na stretnutí s výrobcami kamier vyhlásili, že pracujú na možnosti živého streamovania 360-stupňového videa. čítať »
 
Pre­zi­dent za­lo­žil inter­ne­to­vú strán­ku ve­rej­ná ob­jed­náv­ka
Prezident Andrej Kiska založil internetovú stránku s názvom verejnaobjednavka.sk, ktorú spúšťa ako občan Slovenskej republiky. Ako pre médiá uviedol, je potrebné vytvoriť jednoznačnú verejnú objednávku, aby politici cítili tlak a riešili veci, ktoré riešiť treba. čítať »
 
Yahoo má pre­púš­ťať, prob­lé­my jej ro­bí Goog­le a Fa­ce­book
Šéfka spoločnosti Yahoo Inc. Marissa Mayerová predstaví plán škrtov v nákladoch, ktorý bude zahŕňať zníženie počtu pracovných miest o 15 % a zatvorenie niekoľkých divízií. čítať »
 
Wra­pi­fy vo­di­čom za­pla­tí, ak ne­cha­jú svo­je auto pre­me­niť na po­jaz­dnú rek­la­mu
Prevádzkovať auto nie je lacná záležitosť. Pohonné hmoty, poistenie, údržba -náklady rýchlo rastú. A práve tu by chcel pomôcť startup Wrapify, ktorý ponúka vodičom peniaze za to, ak si nechajú svoje vozidlo „obaliť" reklamou. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter