Firefox čaká veľká zmena – nové používateľské rozhranie Australis

Vý­vo­já­ri open sour­ce webo­vé­ho pre­hlia­da­ča Fi­re­fox pra­cu­jú na vý­raz­nej zme­ne pou­ží­va­teľ­ské­ho roz­hra­nia. Ak vás za­ují­ma, ako bu­de no­vé pros­tre­die vy­ze­rať, stiah­ni­te si tzv. noč­né vý­vo­jo­vé zos­ta­ve­nie Fi­re­fox Night­ly pre Win­dows, Mac ale­bo Li­nux.


Ak ste v pos­led­nom ča­se pou­ží­va­li Fi­re­fox na smar­tfó­ne ale­bo tab­le­te s An­droi­dom, niek­to­ré pr­vky no­vé­ho roz­hra­nia Aus­tra­lis sa vám bu­dú zdať po­ve­do­mé. Fi­re­fox v pos­led­nom ob­do­bí čo­raz viac pri­po­mí­nal Goog­le Chro­me. No­vé roz­hra­nie Aus­tra­lis však bu­de ove­ľa viac pris­pô­so­bi­teľ­né ako Chro­me. Nap­rík­lad pri pr­vom spus­te­ní pre­hlia­da­ča zis­tí­te, že tie po­lož­ky me­nu, kto­ré ne­pou­ží­va­te čas­to, sa scho­va­li za iko­nu nas­ta­ve­ní kde­si v ro­hu. No ak chce­te, mô­že­te pre­tiah­nuť niek­to­ré z tých­to po­lo­žiek na pa­nel nás­tro­jov, ak up­red­nos­tňu­je­te mať ich stá­le k dis­po­zí­cii.

Na­ďa­lej sa však za­cho­vá špe­ciál­ne vy­hľa­dá­va­cie po­le, ne­bu­de in­teg­ro­va­né do ad­res­né­ho riad­ka ako u kon­ku­ren­cie.

Firefox_australis_new_features.jpg


Zľa­va dop­ra­va: Pri­bud­lo tla­čid­lo Vpred; no­vý uka­zo­va­teľ na­čí­ta­nia strán­ky; no­vá po­do­ba zob­ra­ze­nia zá­lo­žiek z me­nu

Firefox_australis_customization_mode.jpg

Za­da­nie a pou­ží­va­nie re­ži­mu pris­pô­so­be­nia

Naj­vi­di­teľ­nej­šia zme­na sú za­ob­le­né ta­by (zá­lož­ky). Lep­šie sa tým zvi­di­teľ­ní ak­tív­ny tab.

Firefox_australis_new_tab_shape.jpg

No­vý za­ob­le­ný tvar zá­lo­žiek (ta­bov)

Zdroj: li­li­pu­ting.com

blog.mo­zil­la.org


Ohodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Sta­ne sa z Pi­ra­te Bay naj­väč­šia strea­min­go­vá služ­ba na sve­te?
Vďaka doplnku pre prehliadače Chrome, Firefox alebo Internet Explorer s názvom Torrenty-Time sa web The Pirate Bay premenil na najväčší svetový portál na streaming videa. čítať »
 
Fa­ce­book mu­sí pres­tať sle­do­vať webo­vé ak­ti­vi­ty ľu­dí, aj keď ne­vyu­ží­va­jú Fa­ce­book
Francúzske úrady dali spoločnosti Facebook tri mesiace na to, aby prestala bez povolenia sledovať webovú aktivitu ľudí, ktorí nevyužívajú jej služby. čítať »
 
SK-NIC: Na Slo­ven­sku je viac ako 336-ti­síc do­mén a naj­viac sa ich za­čí­na na pís­me­no S
Správca národnej domény .sk neustále eviduje trendy vo vývoji počtu domén. Z toho napríklad vidno, že za rok 2015 bolo zaregistrovaných až 21 595 tzv. prvoregistrácií. Pozrite si ďalšie štatistiky z kuchyne SK-NICu, a. s. čítať »
 
Fa­ce­book opäť me­ní al­go­rit­mus News Fee­du. Kto­ré prís­pev­ky uvi­dí­te ako pr­vé?
Facebook oznámil na svojom blogu, že opäť mení algoritmus News Feed, aby sa používateľom nezobrazovali príspevky, ktoré nechcú vidieť. čítať »
 
YouTu­be vraj chys­tá ži­vé 360° vi­deos­trea­my pre vir­tuál­nu reali­tu
Zástupcovia YouTube na stretnutí s výrobcami kamier vyhlásili, že pracujú na možnosti živého streamovania 360-stupňového videa. čítať »
 
Pre­zi­dent za­lo­žil inter­ne­to­vú strán­ku ve­rej­ná ob­jed­náv­ka
Prezident Andrej Kiska založil internetovú stránku s názvom verejnaobjednavka.sk, ktorú spúšťa ako občan Slovenskej republiky. Ako pre médiá uviedol, je potrebné vytvoriť jednoznačnú verejnú objednávku, aby politici cítili tlak a riešili veci, ktoré riešiť treba. čítať »
 
Yahoo má pre­púš­ťať, prob­lé­my jej ro­bí Goog­le a Fa­ce­book
Šéfka spoločnosti Yahoo Inc. Marissa Mayerová predstaví plán škrtov v nákladoch, ktorý bude zahŕňať zníženie počtu pracovných miest o 15 % a zatvorenie niekoľkých divízií. čítať »
 
Wra­pi­fy vo­di­čom za­pla­tí, ak ne­cha­jú svo­je auto pre­me­niť na po­jaz­dnú rek­la­mu
Prevádzkovať auto nie je lacná záležitosť. Pohonné hmoty, poistenie, údržba -náklady rýchlo rastú. A práve tu by chcel pomôcť startup Wrapify, ktorý ponúka vodičom peniaze za to, ak si nechajú svoje vozidlo „obaliť" reklamou. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter