Orange zrýchľuje internet na 250 mbit/s

Oran­ge zvy­šu­je rých­los­ti svoj­ho op­tic­ké­ho inter­ne­tu a pri­ná­ša tak naj­rý­chlej­ší Fi­ber­Net, kto­rý umož­ňu­je sťa­ho­vať dá­ta rých­los­ťou až do 250 Mbit/s. No­vé rých­los­ti bu­dú na za­čiat­ku dos­tup­né pre no­vých zá­kaz­ní­kov Fi­ber­Ne­tu, už za­čiat­kom bu­dú­ce­ho ro­ka ich Oran­ge sprís­tup­ní auto­ma­tic­ky všet­kým zá­kaz­ní­kom na svo­jej op­ti­ke. No­vý su­perrých­ly Fi­ber­Net mô­žu mať zá­kaz­ní­ci Oran­geu bez zme­ny pop­lat­kov, a to už za 11,99 € me­sač­ne.

Zís­kať ho mô­žu všet­ci no­ví zá­kaz­ní­ci v pok­ry­tí op­tic­kou sie­ťou Oran­geu za 14,99 € me­sač­ne pri ak­ti­vá­cii s 12- ale­bo 24-me­sač­nou via­za­nos­ťou. V rám­ci prog­ra­mu Oran­ge pre ro­di­nu (v kom­bi­ná­cii s akým­koľ­vek Ideál­nym pau­šá­lom s via­za­nos­ťou 24 me­sia­cov) ho mô­žu zís­kať do­kon­ca už za 11,99 € me­sač­ne.

Zá­kaz­ní­ci si k zá­klad­né­mu ba­lí­ku Fi­ber­Ne­tu aj na­ďa­lej bu­dú môcť do­kú­piť dopl­nko­vé služb, ako je zvý­še­nie rých­los­ti od­osie­la­nia dát, bez­peč­nost­ný ba­lík či pev­ná IP ad­re­sa. V prí­pa­de zvý­še­nia rých­los­ti od­osie­la­nia dát zá­kaz­ník zís­ka pri­po­je­nie umož­ňu­jú­ce od­osie­lať dá­ta eš­te rých­lej­šie ako do­te­raz - do 100 Mbit/s, res­pek­tí­ve až 250 Mbit/s. To všet­ko rov­na­ko bez akej­koľ­vek zme­ny me­sač­ných pop­lat­kov.

Blesk_orange zrychluje.jpg

* ver­ný zá­kaz­ník Oran­geu

Po­nu­ka pla­tí od 20. 11. 2013 pre všet­kých no­vých zá­kaz­ní­kov Oran­geu, kto­rí ak­tuál­ne ne­ma­jú ak­tív­nu žiad­nu zo slu­žieb Oran­ge Do­ma (Fi­ber­Net, Fi­berTV, Fi­ber­Tel).

Pri po­nu­ke vy­so­ko­rý­chlos­tné­ho Fi­ber­Ne­tu si mô­žu zá­kaz­ní­ci vy­brať z dvoch za­ria­de­ní pod­ľa svo­jich po­žia­da­viek a po­trieb. V po­nu­ke je Wi-Fi rou­ter DIR-636L, kto­rý pod­po­ru­je vy­uží­va­nie rých­los­tí vy­šších ako 100 Mbit/s, ale­bo v prí­pa­de, že zá­kaz­ní­ko­vi ak­tuál­ne pos­ta­ču­jú rých­los­ti do 100 Mbit/s, mô­že si zvo­liť ce­no­vo vý­hod­nej­ší Wi-Fi rou­ter DIR-600. Ce­na me­sač­né­ho pre­náj­mu zá­vi­sí od ty­pu vy­bra­né­ho za­ria­de­nia:

  • Wi-Fi DIR-636L me­sač­ný pop­la­tok za pre­ná­jom:

3,99 € pri 24-me­sač­nej via­za­nos­ti

7,99 € pri 12-me­sač­nej via­za­nos­ti

  • Wi-Fi DIR-600 me­sač­ný pop­la­tok za pre­ná­jom:

1,99 € pri 24-me­sač­nej via­za­nos­ti

4,99 € pri 12-me­sač­nej via­za­nos­ti

Oran­ge na Slo­ven­sku umies­tnil naj­rý­chlej­ší server na me­ra­nie rých­los­ti v oko­li­tom re­gió­ne. V spo­lup­rá­ci so služ­bou SPEED­TEST si tak kto­rý­koľ­vek pou­ží­va­teľ inter­ne­tu mô­že na ad­re­se www.speed­test.net spo­ľah­li­vo zme­rať pre­no­so­vú rých­losť a ones­ko­re­nie svoj­ho pri­po­je­nia. Vý­ho­dou server­a a je­ho umies­tne­nia je, že do­ká­že oby­va­te­ľom na Slo­ven­sku spo­ľah­li­vo zme­rať nie­len rých­losť mo­bil­ných, ale aj op­tic­kých pri­po­je­ní s prie­pus­tnos­ťou v stov­kách me­ga­bi­tov za se­kun­du.


Ohodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Sta­ne sa z Pi­ra­te Bay naj­väč­šia strea­min­go­vá služ­ba na sve­te?
Vďaka doplnku pre prehliadače Chrome, Firefox alebo Internet Explorer s názvom Torrenty-Time sa web The Pirate Bay premenil na najväčší svetový portál na streaming videa. čítať »
 
Fa­ce­book mu­sí pres­tať sle­do­vať webo­vé ak­ti­vi­ty ľu­dí, aj keď ne­vyu­ží­va­jú Fa­ce­book
Francúzske úrady dali spoločnosti Facebook tri mesiace na to, aby prestala bez povolenia sledovať webovú aktivitu ľudí, ktorí nevyužívajú jej služby. čítať »
 
SK-NIC: Na Slo­ven­sku je viac ako 336-ti­síc do­mén a naj­viac sa ich za­čí­na na pís­me­no S
Správca národnej domény .sk neustále eviduje trendy vo vývoji počtu domén. Z toho napríklad vidno, že za rok 2015 bolo zaregistrovaných až 21 595 tzv. prvoregistrácií. Pozrite si ďalšie štatistiky z kuchyne SK-NICu, a. s. čítať »
 
Fa­ce­book opäť me­ní al­go­rit­mus News Fee­du. Kto­ré prís­pev­ky uvi­dí­te ako pr­vé?
Facebook oznámil na svojom blogu, že opäť mení algoritmus News Feed, aby sa používateľom nezobrazovali príspevky, ktoré nechcú vidieť. čítať »
 
YouTu­be vraj chys­tá ži­vé 360° vi­deos­trea­my pre vir­tuál­nu reali­tu
Zástupcovia YouTube na stretnutí s výrobcami kamier vyhlásili, že pracujú na možnosti živého streamovania 360-stupňového videa. čítať »
 
Pre­zi­dent za­lo­žil inter­ne­to­vú strán­ku ve­rej­ná ob­jed­náv­ka
Prezident Andrej Kiska založil internetovú stránku s názvom verejnaobjednavka.sk, ktorú spúšťa ako občan Slovenskej republiky. Ako pre médiá uviedol, je potrebné vytvoriť jednoznačnú verejnú objednávku, aby politici cítili tlak a riešili veci, ktoré riešiť treba. čítať »
 
Yahoo má pre­púš­ťať, prob­lé­my jej ro­bí Goog­le a Fa­ce­book
Šéfka spoločnosti Yahoo Inc. Marissa Mayerová predstaví plán škrtov v nákladoch, ktorý bude zahŕňať zníženie počtu pracovných miest o 15 % a zatvorenie niekoľkých divízií. čítať »
 
Wra­pi­fy vo­di­čom za­pla­tí, ak ne­cha­jú svo­je auto pre­me­niť na po­jaz­dnú rek­la­mu
Prevádzkovať auto nie je lacná záležitosť. Pohonné hmoty, poistenie, údržba -náklady rýchlo rastú. A práve tu by chcel pomôcť startup Wrapify, ktorý ponúka vodičom peniaze za to, ak si nechajú svoje vozidlo „obaliť" reklamou. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter