Amazon pripravuje Appstream, svoje cloudové hranie

Po­ma­ly, ale is­to sa všet­ky veľ­ké fir­my prip­ra­vu­jú na bu­dúc­nosť, a to na strea­mo­va­nie hier cez inter­net. Za­čal s tým On­li­ve, pri­da­lo sa Gai­kai, kto­ré kú­pi­lo So­ny, strea­mo­va­nie uka­zu­je už aj nVi­dia, Mic­ro­soft ho prip­ra­vu­je ta­kis­to a Ama­zo­nu tiež nes­mie chý­bať. To­tiž Ama­zon ok­rem to­ho, že je on-li­ne ob­chod, má aj veľ­ké server­ov­é cen­trá, kto­ré pre­na­jí­ma fir­mám a kto­ré mu na ten­to účel prí­du veľ­mi vhod.

Ama­zon na­zý­va svo­ju služ­bu Appstream a po­núk­ne strea­mo­va­nie na no­te­boo­ky, tab­le­ty, mo­bi­ly, a to cez ním vy­vi­nu­tý pro­to­kol, kto­rý umož­ní rých­lo pre­ná­šať ob­raz na všet­ky za­ria­de­nia a rov­na­ko po­sie­lať nas­päť od­po­veď.

Ama­zon od­ha­du­je, že pos­tup­ne sa mo­bi­ly a za­ria­de­nia bu­dú stá­le viac orien­to­vať na ko­nek­ti­vi­tu a me­nej na hru­bý vý­kon, čo umož­ní bez­prob­lé­mo­vé strea­mo­va­nie ob­ra­zu a zá­ro­veň od­bú­ra pot­re­bu veľ­ké­ho vý­ko­nu.

Zdroj: sec­tor.sk


Ohodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Sta­ne sa z Pi­ra­te Bay naj­väč­šia strea­min­go­vá služ­ba na sve­te?
Vďaka doplnku pre prehliadače Chrome, Firefox alebo Internet Explorer s názvom Torrenty-Time sa web The Pirate Bay premenil na najväčší svetový portál na streaming videa. čítať »
 
Fa­ce­book mu­sí pres­tať sle­do­vať webo­vé ak­ti­vi­ty ľu­dí, aj keď ne­vyu­ží­va­jú Fa­ce­book
Francúzske úrady dali spoločnosti Facebook tri mesiace na to, aby prestala bez povolenia sledovať webovú aktivitu ľudí, ktorí nevyužívajú jej služby. čítať »
 
SK-NIC: Na Slo­ven­sku je viac ako 336-ti­síc do­mén a naj­viac sa ich za­čí­na na pís­me­no S
Správca národnej domény .sk neustále eviduje trendy vo vývoji počtu domén. Z toho napríklad vidno, že za rok 2015 bolo zaregistrovaných až 21 595 tzv. prvoregistrácií. Pozrite si ďalšie štatistiky z kuchyne SK-NICu, a. s. čítať »
 
Fa­ce­book opäť me­ní al­go­rit­mus News Fee­du. Kto­ré prís­pev­ky uvi­dí­te ako pr­vé?
Facebook oznámil na svojom blogu, že opäť mení algoritmus News Feed, aby sa používateľom nezobrazovali príspevky, ktoré nechcú vidieť. čítať »
 
YouTu­be vraj chys­tá ži­vé 360° vi­deos­trea­my pre vir­tuál­nu reali­tu
Zástupcovia YouTube na stretnutí s výrobcami kamier vyhlásili, že pracujú na možnosti živého streamovania 360-stupňového videa. čítať »
 
Pre­zi­dent za­lo­žil inter­ne­to­vú strán­ku ve­rej­ná ob­jed­náv­ka
Prezident Andrej Kiska založil internetovú stránku s názvom verejnaobjednavka.sk, ktorú spúšťa ako občan Slovenskej republiky. Ako pre médiá uviedol, je potrebné vytvoriť jednoznačnú verejnú objednávku, aby politici cítili tlak a riešili veci, ktoré riešiť treba. čítať »
 
Yahoo má pre­púš­ťať, prob­lé­my jej ro­bí Goog­le a Fa­ce­book
Šéfka spoločnosti Yahoo Inc. Marissa Mayerová predstaví plán škrtov v nákladoch, ktorý bude zahŕňať zníženie počtu pracovných miest o 15 % a zatvorenie niekoľkých divízií. čítať »
 
Wra­pi­fy vo­di­čom za­pla­tí, ak ne­cha­jú svo­je auto pre­me­niť na po­jaz­dnú rek­la­mu
Prevádzkovať auto nie je lacná záležitosť. Pohonné hmoty, poistenie, údržba -náklady rýchlo rastú. A práve tu by chcel pomôcť startup Wrapify, ktorý ponúka vodičom peniaze za to, ak si nechajú svoje vozidlo „obaliť" reklamou. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter