Facebook stráca tínedžerov, veľmi chce kúpiť Snapchat. Ponúka už 3 miliardy USD, Snapchat ich však nechce.

Služ­ba Snap­chat vznik­la pred dvo­ma rok­mi. Pou­ží­va­te­lia po­mo­cou nej poš­lú viac ako 350 mi­lió­nov „sna­pov" (fo­tiek ale­bo vi­deí) kaž­dý deň. Ho­ci služ­ba mo­men­tál­ne ne­za­rá­ba, Fa­ce­boo­ku sa pre­dať nech­ce.

Mark Zuc­ker­berg má o Snap­chat veľ­ký zá­ujem. Služ­bu chcel dáv­nej­šie kú­piť za 1 mi­liar­du do­lá­rov. K do­ho­de ne­doš­lo a tak Fa­ce­book v pos­led­ných dňoch zvý­šil po­nu­ku na 3 mi­liar­dy do­lá­rov. Opäť neús­peš­ne.

Jed­ným z dô­vo­dov, pre­čo sa Fa­ce­book usi­lu­je o ak­vi­zí­ciu dva ro­ky sta­rej služ­by, je pos­tup­ná stra­ta zá­uj­mu o so­ciál­nu sieť zo stra­ny tí­ne­dže­rov. Tí v pos­led­nej do­be pou­ží­va­jú Fa­ce­book čo­raz me­nej a pre­fe­ru­jú iné mo­bil­né so­ciál­ne sie­te - nap­rík­lad Snap­chat, kto­rý fun­gu­je na veľ­mi jed­no­du­chom prin­cí­pe.

Pou­ží­va­te­lia si me­dzi se­bou po­sie­la­jú fo­tog­ra­fie ale­bo vi­deá, kto­ré sa auto­ma­tic­ky vy­ma­žú, 10 se­kúnd po ich vzhliad­nu­tí. Fo­tog­ra­fie je tak­tiež mož­né up­ra­vo­vať, kres­liť na ne ale­bo pri­dá­vať text. Snap­chat je však ob­ľú­be­ný prá­ve kvô­li „sa­mo­deš­truk­cii" ob­sa­hu.

Zlý tweet ale­bo nev­hod­ná fot­ka na Fa­ce­boo­ku mô­že ne­ga­tív­ne ov­plyv­niť va­šu re­pu­tá­ciu a Snap­chat za se­bou ne­za­ne­chá­va žiad­nu di­gi­tál­nu sto­pu. Ne­ho­vo­riac o tom, že tí­ne­dže­ri nie sú na Snap­cha­te pod doh­ľa­dom ro­di­čov, ako je to­mu čas­to na Fa­ce­boo­ku.

Ok­rem oba­vy o zve­rej­ne­nie nev­hod­né­ho prís­pev­ku sú aj ďal­šie dô­vo­dy, pre­čo mla­dí pou­ží­va­te­lia hľa­da­jú al­ter­na­tí­vu k Fa­ce­boo­ku. Mô­že to byť nap­rík­lad do­jem je­ho „prep­cha­tos­ti" in­for­má­cia­mi kto­ré nes­tí­ha­jú sle­do­vať. Tí­ne­dže­ri mô­žu mať prob­lé­my aj s ky­ber­ši­ka­nou, kto­rá sa na FB čas­to ob­ja­vu­je. Či už vo for­me osob­ných správ ale­bo v ko­men­tá­roch.

Fa­ce­book in­for­mo­val o pok­le­se zá­uj­mu zo stra­ny mlad­ších pou­ží­va­te­ľov po­čas svo­jej vý­roč­nej sprá­vy. In­for­má­cia sa ne­ga­tív­ne pod­pí­sa­la aj na ce­ne ak­cií na bur­ze.

Zdroj: tech­crunch.com
bu­si­nes­sin­si­der.com


Ohodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Sta­ne sa z Pi­ra­te Bay naj­väč­šia strea­min­go­vá služ­ba na sve­te?
Vďaka doplnku pre prehliadače Chrome, Firefox alebo Internet Explorer s názvom Torrenty-Time sa web The Pirate Bay premenil na najväčší svetový portál na streaming videa. čítať »
 
Fa­ce­book mu­sí pres­tať sle­do­vať webo­vé ak­ti­vi­ty ľu­dí, aj keď ne­vyu­ží­va­jú Fa­ce­book
Francúzske úrady dali spoločnosti Facebook tri mesiace na to, aby prestala bez povolenia sledovať webovú aktivitu ľudí, ktorí nevyužívajú jej služby. čítať »
 
SK-NIC: Na Slo­ven­sku je viac ako 336-ti­síc do­mén a naj­viac sa ich za­čí­na na pís­me­no S
Správca národnej domény .sk neustále eviduje trendy vo vývoji počtu domén. Z toho napríklad vidno, že za rok 2015 bolo zaregistrovaných až 21 595 tzv. prvoregistrácií. Pozrite si ďalšie štatistiky z kuchyne SK-NICu, a. s. čítať »
 
Fa­ce­book opäť me­ní al­go­rit­mus News Fee­du. Kto­ré prís­pev­ky uvi­dí­te ako pr­vé?
Facebook oznámil na svojom blogu, že opäť mení algoritmus News Feed, aby sa používateľom nezobrazovali príspevky, ktoré nechcú vidieť. čítať »
 
YouTu­be vraj chys­tá ži­vé 360° vi­deos­trea­my pre vir­tuál­nu reali­tu
Zástupcovia YouTube na stretnutí s výrobcami kamier vyhlásili, že pracujú na možnosti živého streamovania 360-stupňového videa. čítať »
 
Pre­zi­dent za­lo­žil inter­ne­to­vú strán­ku ve­rej­ná ob­jed­náv­ka
Prezident Andrej Kiska založil internetovú stránku s názvom verejnaobjednavka.sk, ktorú spúšťa ako občan Slovenskej republiky. Ako pre médiá uviedol, je potrebné vytvoriť jednoznačnú verejnú objednávku, aby politici cítili tlak a riešili veci, ktoré riešiť treba. čítať »
 
Yahoo má pre­púš­ťať, prob­lé­my jej ro­bí Goog­le a Fa­ce­book
Šéfka spoločnosti Yahoo Inc. Marissa Mayerová predstaví plán škrtov v nákladoch, ktorý bude zahŕňať zníženie počtu pracovných miest o 15 % a zatvorenie niekoľkých divízií. čítať »
 
Wra­pi­fy vo­di­čom za­pla­tí, ak ne­cha­jú svo­je auto pre­me­niť na po­jaz­dnú rek­la­mu
Prevádzkovať auto nie je lacná záležitosť. Pohonné hmoty, poistenie, údržba -náklady rýchlo rastú. A práve tu by chcel pomôcť startup Wrapify, ktorý ponúka vodičom peniaze za to, ak si nechajú svoje vozidlo „obaliť" reklamou. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter