YouTube bojuje proti diskusným trollom, prispievanie prepojí s Google+

YouTu­be ak­tua­li­zo­val svoj sys­tém ko­men­tá­rov, kto­ré bu­dú po no­vom za­lo­že­né na Goog­le+. Bu­dú te­da pre­po­je­né s kruh­mi. Pred tou­to zme­nou ma­li ko­men­tá­re na YouTu­be po­do­bu dl­hých neus­po­ria­da­ných zoz­na­mov bez mož­nos­ti sle­do­vať kon­ver­zá­ciu a umož­ňu­jú­cich len naj­zák­lad­nej­šie mo­de­ro­va­nie.

Te­raz v pred­vo­le­nom nas­ta­ve­ní uvi­dí­te v hor­nej čas­ti ko­men­tá­re od ľu­dí vo va­šich kru­hoch na Goog­le+, od auto­rov vi­dea a od po­pu­lár­nych osob­nos­tí. Prís­pev­ky bu­dú us­po­ria­da­né do vlá­kien. Ak bu­de­te chcieť vi­dieť naj­čer­stvej­šie ko­men­tá­re, sta­čí nas­ta­viť us­po­ria­da­nie Newest First.

youtube_comment.png

Auto­ri vi­deí bu­dú mať k dis­po­zí­cii špe­ciál­nu súp­ra­vu nás­tro­jov na mo­de­ro­va­nie ko­men­tá­rov. Bu­dú môcť od­strá­niť ko­men­tár, blo­ko­vať ur­či­té slo­vá, nah­lá­siť zneu­ži­tie ale­bo spam, prí­pad­ne vy­ká­zať pou­ží­va­te­ľa z ka­ná­la.

Video:


Pre­po­je­nie s Goog­le+ sa pre­ja­ví aj na no­ti­fi­ká­ciách - na no­vé ko­men­tá­re bu­de­te upo­zor­ne­ní. Prís­pev­ky mô­žu byť ve­rej­né ale­bo zdie­ľa­né s ur­či­tý­mi kruh­mi či ľuď­mi. Ak ste svoj účet na YouTu­be pre­po­ji­li s pro­fi­lom na Goog­le+, mô­že­te za­čať vy­uží­vať no­vý spô­sob ko­men­to­va­nia. Sta­ré dis­ku­sie za­tiaľ nez­miz­nú, ale v bu­dúc­nos­ti bu­dú zrej­me od­strá­ne­né.

Zdroj: mas­hab­le.com
youtu­be-glo­bal.blog­spot.cz


Ohodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Sta­ne sa z Pi­ra­te Bay naj­väč­šia strea­min­go­vá služ­ba na sve­te?
Vďaka doplnku pre prehliadače Chrome, Firefox alebo Internet Explorer s názvom Torrenty-Time sa web The Pirate Bay premenil na najväčší svetový portál na streaming videa. čítať »
 
Fa­ce­book mu­sí pres­tať sle­do­vať webo­vé ak­ti­vi­ty ľu­dí, aj keď ne­vyu­ží­va­jú Fa­ce­book
Francúzske úrady dali spoločnosti Facebook tri mesiace na to, aby prestala bez povolenia sledovať webovú aktivitu ľudí, ktorí nevyužívajú jej služby. čítať »
 
SK-NIC: Na Slo­ven­sku je viac ako 336-ti­síc do­mén a naj­viac sa ich za­čí­na na pís­me­no S
Správca národnej domény .sk neustále eviduje trendy vo vývoji počtu domén. Z toho napríklad vidno, že za rok 2015 bolo zaregistrovaných až 21 595 tzv. prvoregistrácií. Pozrite si ďalšie štatistiky z kuchyne SK-NICu, a. s. čítať »
 
Fa­ce­book opäť me­ní al­go­rit­mus News Fee­du. Kto­ré prís­pev­ky uvi­dí­te ako pr­vé?
Facebook oznámil na svojom blogu, že opäť mení algoritmus News Feed, aby sa používateľom nezobrazovali príspevky, ktoré nechcú vidieť. čítať »
 
YouTu­be vraj chys­tá ži­vé 360° vi­deos­trea­my pre vir­tuál­nu reali­tu
Zástupcovia YouTube na stretnutí s výrobcami kamier vyhlásili, že pracujú na možnosti živého streamovania 360-stupňového videa. čítať »
 
Pre­zi­dent za­lo­žil inter­ne­to­vú strán­ku ve­rej­ná ob­jed­náv­ka
Prezident Andrej Kiska založil internetovú stránku s názvom verejnaobjednavka.sk, ktorú spúšťa ako občan Slovenskej republiky. Ako pre médiá uviedol, je potrebné vytvoriť jednoznačnú verejnú objednávku, aby politici cítili tlak a riešili veci, ktoré riešiť treba. čítať »
 
Yahoo má pre­púš­ťať, prob­lé­my jej ro­bí Goog­le a Fa­ce­book
Šéfka spoločnosti Yahoo Inc. Marissa Mayerová predstaví plán škrtov v nákladoch, ktorý bude zahŕňať zníženie počtu pracovných miest o 15 % a zatvorenie niekoľkých divízií. čítať »
 
Wra­pi­fy vo­di­čom za­pla­tí, ak ne­cha­jú svo­je auto pre­me­niť na po­jaz­dnú rek­la­mu
Prevádzkovať auto nie je lacná záležitosť. Pohonné hmoty, poistenie, údržba -náklady rýchlo rastú. A práve tu by chcel pomôcť startup Wrapify, ktorý ponúka vodičom peniaze za to, ak si nechajú svoje vozidlo „obaliť" reklamou. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter