Facebook chce komplet obsadiť už aj naše telefóny, umožní komunikovať s ľuďmi aj mimo FB

Ap­li­ká­cia Fa­ce­book Mes­sen­ger sa chce stať hlav­ným ko­mu­ni­kač­ným nás­tro­jom v te­le­fó­ne. No­vá fun­kcia umož­ní ko­mu­ni­ko­vať s ľuď­mi, kto­rých ne­má­te me­dzi pria­teľ­mi na so­ciál­nej sie­ti. Sta­čí mať ich te­le­fón­ne čís­lo.

No­vá ver­zia ap­li­ká­cie, kto­rá by sa ma­la ob­ja­viť v prie­be­hu naj­bliž­ších dní, po­núk­ne te­da po­dob­nú fun­kcio­na­li­tu ako služ­ba What­sApp. Pro­ces ak­ti­vá­cie no­vej fun­kcie sa však neob­me­dzí iba na in­šta­lá­ciu ak­tua­li­zá­cie. Po prih­lá­se­ní do no­vé­ho Mes­sen­ge­ra bu­de mu­sieť pou­ží­va­teľ ove­riť svo­je te­le­fón­ne čís­lo a tú­to in­for­má­ciu pri­dať do Ti­me­li­ne pro­fi­lu.

Nás­led­ne, ak pou­ží­va­teľ po­vo­lí, ap­li­ká­cia skon­tro­lu­je zoz­nam kon­tak­tov a pou­ží­va­te­ľov s te­le­fón­ny­mi čís­la­mi pri­dá do svoj­ho zoz­na­mu.

Je prav­de­po­dob­né, že mo­bil­ný Fa­ce­book neu­mož­ní kon­tak­to­vať kaž­dé te­le­fón­ne čís­lo, kto­ré má­te ulo­že­né v te­le­fó­ne. Do Mes­sen­ge­ru sa pri­da­jú iba schvá­le­né kon­tak­ty a to is­té pla­tí aj pre va­še čís­lo. Os­tat­ní pou­ží­va­te­lia vás cez Mes­sen­ger bu­dú môcť kon­tak­to­vať, iba ak si no­vú fun­kciu za­kti­vu­je­te a va­še čís­lo ove­rí­te.

Ok­rem roz­ší­re­nej fun­kcio­na­li­ty by ma­la ak­tua­li­zo­va­ná ap­li­ká­cia po­núk­nuť aj no­vé gra­fic­ké roz­hra­nie, kto­ré bu­de zná­zor­ňo­vať, či je pou­ží­va­teľ on­li­ne na po­čí­ta­či ale­bo cez mo­bil­ný Mes­sen­ger.


Ohodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Sta­ne sa z Pi­ra­te Bay naj­väč­šia strea­min­go­vá služ­ba na sve­te?
Vďaka doplnku pre prehliadače Chrome, Firefox alebo Internet Explorer s názvom Torrenty-Time sa web The Pirate Bay premenil na najväčší svetový portál na streaming videa. čítať »
 
Fa­ce­book mu­sí pres­tať sle­do­vať webo­vé ak­ti­vi­ty ľu­dí, aj keď ne­vyu­ží­va­jú Fa­ce­book
Francúzske úrady dali spoločnosti Facebook tri mesiace na to, aby prestala bez povolenia sledovať webovú aktivitu ľudí, ktorí nevyužívajú jej služby. čítať »
 
SK-NIC: Na Slo­ven­sku je viac ako 336-ti­síc do­mén a naj­viac sa ich za­čí­na na pís­me­no S
Správca národnej domény .sk neustále eviduje trendy vo vývoji počtu domén. Z toho napríklad vidno, že za rok 2015 bolo zaregistrovaných až 21 595 tzv. prvoregistrácií. Pozrite si ďalšie štatistiky z kuchyne SK-NICu, a. s. čítať »
 
Fa­ce­book opäť me­ní al­go­rit­mus News Fee­du. Kto­ré prís­pev­ky uvi­dí­te ako pr­vé?
Facebook oznámil na svojom blogu, že opäť mení algoritmus News Feed, aby sa používateľom nezobrazovali príspevky, ktoré nechcú vidieť. čítať »
 
YouTu­be vraj chys­tá ži­vé 360° vi­deos­trea­my pre vir­tuál­nu reali­tu
Zástupcovia YouTube na stretnutí s výrobcami kamier vyhlásili, že pracujú na možnosti živého streamovania 360-stupňového videa. čítať »
 
Pre­zi­dent za­lo­žil inter­ne­to­vú strán­ku ve­rej­ná ob­jed­náv­ka
Prezident Andrej Kiska založil internetovú stránku s názvom verejnaobjednavka.sk, ktorú spúšťa ako občan Slovenskej republiky. Ako pre médiá uviedol, je potrebné vytvoriť jednoznačnú verejnú objednávku, aby politici cítili tlak a riešili veci, ktoré riešiť treba. čítať »
 
Yahoo má pre­púš­ťať, prob­lé­my jej ro­bí Goog­le a Fa­ce­book
Šéfka spoločnosti Yahoo Inc. Marissa Mayerová predstaví plán škrtov v nákladoch, ktorý bude zahŕňať zníženie počtu pracovných miest o 15 % a zatvorenie niekoľkých divízií. čítať »
 
Wra­pi­fy vo­di­čom za­pla­tí, ak ne­cha­jú svo­je auto pre­me­niť na po­jaz­dnú rek­la­mu
Prevádzkovať auto nie je lacná záležitosť. Pohonné hmoty, poistenie, údržba -náklady rýchlo rastú. A práve tu by chcel pomôcť startup Wrapify, ktorý ponúka vodičom peniaze za to, ak si nechajú svoje vozidlo „obaliť" reklamou. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter