Google+ automaticky zostrihá video a doplní hudbu, vytvorí aj akčné fotky či vymaže „zavadzajúce“ objekty

Goog­le roz­ši­ru­je fun­kcio­na­li­tu služ­by Auto Aweso­me, kto­rá je in­teg­ro­va­ná v so­ciál­nej sie­ti Goog­le+. Tá­to fun­kcia vám do­ká­že vy­lep­šiť fo­tog­ra­fie v kniž­ni­ci, resp. vy­tvo­riť z nich krát­ku ani­má­ciu. No­vin­kou je pod­po­ra pre vi­deo.

Fun­kcia Auto Aweso­me s pod­po­rou pre vi­deá by ma­la byť dos­tup­ná pre za­ria­de­nia so sys­té­mom An­droid 4.3 a vy­ššie. Služ­ba pra­cu­je na po­za­dí - nah­rá­te nie­koľ­ko vi­deok­li­pov, vy­be­rie­te si hu­dob­ný št­ýl a pris­pô­so­bí­te si dĺžku vi­dea. O zvy­šok sa pos­ta­rá Goog­le+, so­ciál­na sieť va­še vi­deo up­ra­ví a zos­tri­há pod­ľa va­šich po­žia­da­viek. Ako by ma­la no­vá fun­kcia fun­go­vať v praxi, zná­zor­ňu­je pril­ože­né vi­deo.

Sú­čas­ťou vy­lep­še­nej služ­by Auto Aweso­me bu­dú aj pok­ro­či­lé nás­tro­je pre auto­ma­tic­kú edi­tá­ciu fo­tog­ra­fií. Era­ser vám umož­ní vy­ma­zať „za­va­dza­jú­ce" ob­jek­ty, ako sú ľu­dia ale­bo au­tá z fot­ky. Ac­tion skom­bi­nu­je nie­koľ­ko fo­tiek do vý­sled­né­ho ob­ráz­ku a vy­tvo­rí ak­čnú fo­tog­ra­fiu. Obe no­vé fun­kcie pre­zen­tu­je pril­ože­ný ob­rá­zok. Tie­to vy­lep­še­nia by ma­li byť dos­tup­né už dnes, pod­po­ra fil­mov sa ob­ja­ví po­čas nas­le­du­jú­cich dní.

autoawesome_1.JPG

Video:


Zdroj: goog­leb­log.blog­spot.sk


Ohodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Sta­ne sa z Pi­ra­te Bay naj­väč­šia strea­min­go­vá služ­ba na sve­te?
Vďaka doplnku pre prehliadače Chrome, Firefox alebo Internet Explorer s názvom Torrenty-Time sa web The Pirate Bay premenil na najväčší svetový portál na streaming videa. čítať »
 
Fa­ce­book mu­sí pres­tať sle­do­vať webo­vé ak­ti­vi­ty ľu­dí, aj keď ne­vyu­ží­va­jú Fa­ce­book
Francúzske úrady dali spoločnosti Facebook tri mesiace na to, aby prestala bez povolenia sledovať webovú aktivitu ľudí, ktorí nevyužívajú jej služby. čítať »
 
SK-NIC: Na Slo­ven­sku je viac ako 336-ti­síc do­mén a naj­viac sa ich za­čí­na na pís­me­no S
Správca národnej domény .sk neustále eviduje trendy vo vývoji počtu domén. Z toho napríklad vidno, že za rok 2015 bolo zaregistrovaných až 21 595 tzv. prvoregistrácií. Pozrite si ďalšie štatistiky z kuchyne SK-NICu, a. s. čítať »
 
Fa­ce­book opäť me­ní al­go­rit­mus News Fee­du. Kto­ré prís­pev­ky uvi­dí­te ako pr­vé?
Facebook oznámil na svojom blogu, že opäť mení algoritmus News Feed, aby sa používateľom nezobrazovali príspevky, ktoré nechcú vidieť. čítať »
 
YouTu­be vraj chys­tá ži­vé 360° vi­deos­trea­my pre vir­tuál­nu reali­tu
Zástupcovia YouTube na stretnutí s výrobcami kamier vyhlásili, že pracujú na možnosti živého streamovania 360-stupňového videa. čítať »
 
Pre­zi­dent za­lo­žil inter­ne­to­vú strán­ku ve­rej­ná ob­jed­náv­ka
Prezident Andrej Kiska založil internetovú stránku s názvom verejnaobjednavka.sk, ktorú spúšťa ako občan Slovenskej republiky. Ako pre médiá uviedol, je potrebné vytvoriť jednoznačnú verejnú objednávku, aby politici cítili tlak a riešili veci, ktoré riešiť treba. čítať »
 
Yahoo má pre­púš­ťať, prob­lé­my jej ro­bí Goog­le a Fa­ce­book
Šéfka spoločnosti Yahoo Inc. Marissa Mayerová predstaví plán škrtov v nákladoch, ktorý bude zahŕňať zníženie počtu pracovných miest o 15 % a zatvorenie niekoľkých divízií. čítať »
 
Wra­pi­fy vo­di­čom za­pla­tí, ak ne­cha­jú svo­je auto pre­me­niť na po­jaz­dnú rek­la­mu
Prevádzkovať auto nie je lacná záležitosť. Pohonné hmoty, poistenie, údržba -náklady rýchlo rastú. A práve tu by chcel pomôcť startup Wrapify, ktorý ponúka vodičom peniaze za to, ak si nechajú svoje vozidlo „obaliť" reklamou. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter