Facebook ponúkol za Snapchat miliardu dolárov

Fa­ce­book po­nú­kol mi­liar­du do­lá­rov v sna­he zís­kať ap­li­ká­ciu Snap­chat na zdie­ľa­nie fo­tog­ra­fií. In­for­mo­val o tom The Wall street Jour­nal, od­vo­lá­va­júc sa na zdro­je in­for­mo­va­né o zá­le­ži­tos­ti. CEO Snap­cha­tu Evan Spie­gel údaj­ne po­nu­ku od­mie­tol. Ne­bo­lo však uve­de­né, ke­dy sa tá­to po­nu­ka us­ku­toč­ni­la.

Mi­nu­lý rok kú­pil Fa­ce­book za rov­na­kú su­mu inú ap­li­ká­ciu na zdie­ľa­nie fo­tog­ra­fií In­stag­ram. Tým­to kro­kom chcel Fa­ce­book udr­žať svo­ju moc. Pou­ží­va­te­lia bo­li to­tiž už una­ve­ní z blo­go­va­nia o svo­jom ži­vo­te a za­ča­li up­red­nos­tňo­vať zdie­ľa­nie fo­tog­ra­fií cez mo­bil­né ap­li­ká­cie.

Po­dob­ne zís­ka­nie Snap­cha­tu, cez kto­rý vraj pou­ží­va­te­lia po­sie­la­jú 350 mi­lió­nov fo­tos­práv den­ne, by bol vcel­ku lo­gic­ký krok. Fa­ce­book by tak roz­ší­ril po­le pô­sob­nos­ti a mo­hol by na so­ciál­nu sieť pril­ákať mlad­ších pou­ží­va­te­ľov. Pod­ľa niek­to­rých správ to­tiž prá­ve tí strá­ca­jú zá­ujem o Fa­ce­book.

Mi­nu­lý rok Fa­ce­book spus­til ap­li­ká­ciu Po­ke, kto­rú mno­hí cha­rak­te­ri­zu­jú ako klon Snap­cha­tu, pre­to­že umož­ňu­je pou­ží­va­te­ľom po­sie­lať fo­tog­ra­fie, kto­ré po krát­kom ča­se zmiz­nú.

Ak sa sprá­vy o mi­liar­do­vej po­nu­ke Fa­ce­boo­ku potvr­dia, Snap­chat by sa mo­hol dos­tať do rov­na­kej ka­te­gó­rie star­tu­pov ako In­stag­ram či Waze od­kú­pe­ný Goog­lom. Obe spo­loč­nos­ti bo­li kú­pe­né, ho­ci ne­vy­ka­zo­va­li vy­so­ké príj­my. Na­priek to­mu Snap­chat mô­že skrý­vať vý­znam­ný po­ten­ciál. Pred nie­koľ­ký­mi rok­mi sa aj na Twit­ter po­ze­ra­lo ako na ok­ra­jo­vú zá­le­ži­tosť, no dnes pat­rí me­dzi naj­výz­nam­nej­šie inter­ne­to­vé mé­diá a je­ho tr­ho­vá hod­no­ta sa od­ha­du­je na 11 mi­liárd do­lá­rov.

Zdroj: mas­hab­le.com


Ohodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Sta­ne sa z Pi­ra­te Bay naj­väč­šia strea­min­go­vá služ­ba na sve­te?
Vďaka doplnku pre prehliadače Chrome, Firefox alebo Internet Explorer s názvom Torrenty-Time sa web The Pirate Bay premenil na najväčší svetový portál na streaming videa. čítať »
 
Fa­ce­book mu­sí pres­tať sle­do­vať webo­vé ak­ti­vi­ty ľu­dí, aj keď ne­vyu­ží­va­jú Fa­ce­book
Francúzske úrady dali spoločnosti Facebook tri mesiace na to, aby prestala bez povolenia sledovať webovú aktivitu ľudí, ktorí nevyužívajú jej služby. čítať »
 
SK-NIC: Na Slo­ven­sku je viac ako 336-ti­síc do­mén a naj­viac sa ich za­čí­na na pís­me­no S
Správca národnej domény .sk neustále eviduje trendy vo vývoji počtu domén. Z toho napríklad vidno, že za rok 2015 bolo zaregistrovaných až 21 595 tzv. prvoregistrácií. Pozrite si ďalšie štatistiky z kuchyne SK-NICu, a. s. čítať »
 
Fa­ce­book opäť me­ní al­go­rit­mus News Fee­du. Kto­ré prís­pev­ky uvi­dí­te ako pr­vé?
Facebook oznámil na svojom blogu, že opäť mení algoritmus News Feed, aby sa používateľom nezobrazovali príspevky, ktoré nechcú vidieť. čítať »
 
YouTu­be vraj chys­tá ži­vé 360° vi­deos­trea­my pre vir­tuál­nu reali­tu
Zástupcovia YouTube na stretnutí s výrobcami kamier vyhlásili, že pracujú na možnosti živého streamovania 360-stupňového videa. čítať »
 
Pre­zi­dent za­lo­žil inter­ne­to­vú strán­ku ve­rej­ná ob­jed­náv­ka
Prezident Andrej Kiska založil internetovú stránku s názvom verejnaobjednavka.sk, ktorú spúšťa ako občan Slovenskej republiky. Ako pre médiá uviedol, je potrebné vytvoriť jednoznačnú verejnú objednávku, aby politici cítili tlak a riešili veci, ktoré riešiť treba. čítať »
 
Yahoo má pre­púš­ťať, prob­lé­my jej ro­bí Goog­le a Fa­ce­book
Šéfka spoločnosti Yahoo Inc. Marissa Mayerová predstaví plán škrtov v nákladoch, ktorý bude zahŕňať zníženie počtu pracovných miest o 15 % a zatvorenie niekoľkých divízií. čítať »
 
Wra­pi­fy vo­di­čom za­pla­tí, ak ne­cha­jú svo­je auto pre­me­niť na po­jaz­dnú rek­la­mu
Prevádzkovať auto nie je lacná záležitosť. Pohonné hmoty, poistenie, údržba -náklady rýchlo rastú. A práve tu by chcel pomôcť startup Wrapify, ktorý ponúka vodičom peniaze za to, ak si nechajú svoje vozidlo „obaliť" reklamou. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter