Poznáme nominácie na YouTube Music Awards

Mul­ti­me­diál­na plat­for­ma YouTu­be ozná­mi­la no­mi­ná­cie na his­to­ric­ky pr­vé hu­dob­né ce­ny YouTu­be Mu­sic Awards. Fa­nú­ši­ko­via z ce­lé­ho sve­ta mô­žu hla­so­vať za svo­jich fa­vo­ri­tov na strán­ke youtu­be.com/mu­si­cawards, a to v šies­tich ka­te­gó­riách vrá­ta­ne Vi­dea ro­ka, Umel­ca ro­ka a Fe­no­mé­nu YouTu­bu. YouTu­be Mu­sic Awards vy­vr­cho­lí v ne­de­ľu 3. no­vem­bra sláv­nos­tným od­ov­zdá­va­ním cien v New Yor­ku, spo­je­ným so ži­vý­mi vy­stú­pe­nia­mi.

No­mi­ná­cie bo­li zos­ta­ve­né na zá­kla­de úda­jov YouTu­be za pos­led­ných 12 me­sia­cov. Ide o umel­cov ale­bo vi­deok­li­py, o kto­ré fa­nú­ši­ko­via z ce­lé­ho sve­ta pre­ja­vi­li naj­väč­ší zá­ujem pod­ľa poč­tu vzhliad­nu­tí, laj­kov, zdie­ľa­nia a ko­men­tá­rov a aj od­be­ru ka­ná­lov.

Ka­te­gó­rie a no­mi­nan­ti na pr­vý roč­ník YouTu­be Mu­sic Awards:

Ka­te­gó­ria Vi­deo ro­ka (Vi­deo of the Year)

 • Ba­rack Oba­ma vs Mitt Rom­ney - Epic Rap Bat­tles Of His­to­ry
 • De­mi Lo­va­to - Heart At­tack
 • Girls' Ge­ne­ra­tion - I Got A Boy
 • Jus­tin Bie­ber (feat. Nic­ki Mi­naj) - Beau­ty And A Beat
 • La­dy Ga­ga - Ap­plau­se
 • Mac­kle­mo­re & Ryan Lewis (feat. Ma­ry Lam­bert) - Sa­me Lo­ve
 • Mi­ley Cy­rus - We Can't Stop
 • One Di­rec­tion - Best Song Ever
 • PSY - Gen­tle­man
 • Se­le­na Go­mez - Co­me & Get It


Ka­te­gó­ria Ume­lec ro­ka (Ar­tist of the Year)

 • Emi­nem
 • ERB
 • Jus­tin Bie­ber
 • Ka­ty Perry
 • Mac­kle­mo­re & Ryan Lewis
 • Nic­ki Mi­naj
 • One Di­rec­tion
 • PSY
 • Ri­han­na
 • Tay­lor Swift


Ka­te­gó­ria Oh­las ro­ka (Res­pon­se of the Year)

(naj­lep­ší fa­nú­ši­kov­ský re­mix, pa­ró­dia ale­bo reak­cia na vi­deo, kto­ré bo­li vy­bra­né z neo­fi­ciál­nych fa­nú­ši­kov­ských prís­pev­kov za­lo­že­ných na vzhliad­nu­tí, zdie­ľa­ní a ďal­ších ak­ti­vi­tách)

 • Boy­ce Ave­nue (feat. Fifth Har­mo­ny) - Mirrors
 • Jayes­slee - Gan­gnam Sty­le
 • Lin­dsey Stirling and Pen­ta­to­nix - Ra­dioac­ti­ve
 • The­Pia­no­Guys - Ti­ta­nium / Pa­va­ne
 • Walk Off the Earth (feat. KRNFX) - I Knew You Were Troub­le


Ka­te­gó­ria Fe­no­mén YouTu­be (YouTu­be Phe­no­me­non)

(ce­na za vi­deo, kto­ré vďa­ka pou­ží­va­te­ľom YouTu­be obeh­lo ce­lý svet a vy­tvo­ri­lo naj­dlh­šiu re­ťa­zo­vú reak­ciu oh­la­sov fa­nú­ši­kov)

 • Di­amonds
 • Gan­gnam Sty­le
 • Harlem Sha­ke
 • I Knew You Were Troub­le
 • Thrift Shop


Ka­te­gó­ria Sko­kan YouTu­be (YouTu­be Breakthrough)

(ume­lec, kto­rý sa stal naj­väč­ším sko­ka­nom - no­mi­ná­cia pred­sta­vu­je vi­deo, kto­ré ma­lo naj­väč­ší ná­rast v sle­do­va­nos­ti a naj­viac od­be­ra­te­ľov)

 • Ken­drick La­mar
 • Mac­kle­mo­re & Ryan Lewis
 • Naugh­ty Boy
 • Pas­sen­ger
 • Ru­di­men­tal


Ka­te­gó­ria Ino­vá­cie (In­no­va­tion)

(ka­te­gó­ria, do kto­rej bo­li pa­ne­lom me­dzi­ná­rod­ných hu­dob­ní­kov a umel­cov vy­bra­né naj­viac krea­tív­ne a ino­va­tív­ne vi­deá na YouTu­be)

 • Ana­ma­na­gu­chi - EN­DLESS FAN­TA­SY
 • Atoms For Pea­ce - In­ge­nue
 • Bat For Las­hes - Li­lies
 • DeS­torm - See Me Stan­ding
 • To­ro Y Moi "Say That"

Pred ofi­ciál­nym vy­hlá­se­ním bu­dú cez YouTu­be do ce­lé­ho sve­ta vy­sie­la­né ži­vé pre­no­sy zo Sou­lu, To­kia, Mos­kvy, Lon­dý­na a Ria, kto­ré vy­vr­cholia sláv­nos­tným ude­ľo­va­ním cien z Pier 36 v New Yor­ku. Show sa za­čne 3. no­vem­bra, pri­čom fa­nú­ši­ko­via ju mô­žu sle­do­vať aj on-li­ne na youtu­be.com/YouTu­be.

Viac in­for­má­cií náj­de­te na youtu­be.com/mu­si­cawards.


Ak­tuál­ne šta­tis­ti­ky YouTu­be

 • YouTu­be vzni­kol v ro­ku 2005 - ten­to rok os­lá­vil svo­je 8. na­ro­de­ni­ny.
 • Kaž­dú mi­nú­tu sa nah­rá na YouTu­be 100 ho­dín vi­deí.
 • YouTu­be nav­ští­vi viac ako jed­na mi­liar­da pou­ží­va­te­ľov me­sač­ne.
 • Par­tne­ri YouTu­be dos­ta­nú roč­ne vy­pla­te­né stov­ky mi­lió­nov do­lá­rov.
 • Mo­ne­ti­zá­cia v rám­ci mo­bil­ných plat­fo­riem sa za pos­led­ných 6 me­sia­cov stroj­ná­so­bi­la.

Zdroj: Google


Ohodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Sta­ne sa z Pi­ra­te Bay naj­väč­šia strea­min­go­vá služ­ba na sve­te?
Vďaka doplnku pre prehliadače Chrome, Firefox alebo Internet Explorer s názvom Torrenty-Time sa web The Pirate Bay premenil na najväčší svetový portál na streaming videa. čítať »
 
Fa­ce­book mu­sí pres­tať sle­do­vať webo­vé ak­ti­vi­ty ľu­dí, aj keď ne­vyu­ží­va­jú Fa­ce­book
Francúzske úrady dali spoločnosti Facebook tri mesiace na to, aby prestala bez povolenia sledovať webovú aktivitu ľudí, ktorí nevyužívajú jej služby. čítať »
 
SK-NIC: Na Slo­ven­sku je viac ako 336-ti­síc do­mén a naj­viac sa ich za­čí­na na pís­me­no S
Správca národnej domény .sk neustále eviduje trendy vo vývoji počtu domén. Z toho napríklad vidno, že za rok 2015 bolo zaregistrovaných až 21 595 tzv. prvoregistrácií. Pozrite si ďalšie štatistiky z kuchyne SK-NICu, a. s. čítať »
 
Fa­ce­book opäť me­ní al­go­rit­mus News Fee­du. Kto­ré prís­pev­ky uvi­dí­te ako pr­vé?
Facebook oznámil na svojom blogu, že opäť mení algoritmus News Feed, aby sa používateľom nezobrazovali príspevky, ktoré nechcú vidieť. čítať »
 
YouTu­be vraj chys­tá ži­vé 360° vi­deos­trea­my pre vir­tuál­nu reali­tu
Zástupcovia YouTube na stretnutí s výrobcami kamier vyhlásili, že pracujú na možnosti živého streamovania 360-stupňového videa. čítať »
 
Pre­zi­dent za­lo­žil inter­ne­to­vú strán­ku ve­rej­ná ob­jed­náv­ka
Prezident Andrej Kiska založil internetovú stránku s názvom verejnaobjednavka.sk, ktorú spúšťa ako občan Slovenskej republiky. Ako pre médiá uviedol, je potrebné vytvoriť jednoznačnú verejnú objednávku, aby politici cítili tlak a riešili veci, ktoré riešiť treba. čítať »
 
Yahoo má pre­púš­ťať, prob­lé­my jej ro­bí Goog­le a Fa­ce­book
Šéfka spoločnosti Yahoo Inc. Marissa Mayerová predstaví plán škrtov v nákladoch, ktorý bude zahŕňať zníženie počtu pracovných miest o 15 % a zatvorenie niekoľkých divízií. čítať »
 
Wra­pi­fy vo­di­čom za­pla­tí, ak ne­cha­jú svo­je auto pre­me­niť na po­jaz­dnú rek­la­mu
Prevádzkovať auto nie je lacná záležitosť. Pohonné hmoty, poistenie, údržba -náklady rýchlo rastú. A práve tu by chcel pomôcť startup Wrapify, ktorý ponúka vodičom peniaze za to, ak si nechajú svoje vozidlo „obaliť" reklamou. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter