Facebook povolil krvavé videá – sex nie, odrezaná hlava áno

Pred nie­koľ­ký­mi dňa­mi vy­vo­la­lo roz­ruch vo sve­te dras­tic­ké vi­deo na Fa­ce­boo­ku. Za­chy­tá­va­lo scé­nu, ako mexic­ký muž od­re­zal hla­vu svo­jej ne­ver­nej že­ne. Vi­deo pl­né ná­sil­nos­ti vy­pro­vo­ko­va­lo na vy­jad­re­nie ne­súh­la­su aj brit­ské­ho pre­mié­ra.

Ke­dy­si sa da­vy tla­či­li pred pop­ra­vis­kom, aby sa poz­re­li na sťa­tie či obe­se­nie od­sú­den­ca. Nes­kôr na zá­sah aj ta­kých vý­znam­ných osob­nos­tí, ako bol napr. Charles Di­ckens, bo­li ve­rej­né pop­ra­vy za­ká­za­né. Pa­ra­doxne dnes mo­der­né ko­mu­ni­kač­né pros­tried­ky opäť sprís­tup­ňu­jú kr­va­vé scé­ny očiam ši­ro­kej ve­rej­nos­ti. Ako prík­la­dy z ne­dáv­nych čias mož­no spo­me­núť vi­deo z de­ka­pi­tá­cie brit­ské­ho ru­ko­jem­ní­ka Ke­na Big­ley­ho v Ira­ku či zá­znam za­bi­tia Sad­da­ma Hu­saj­na, zho­to­ve­ný mo­bil­ným te­le­fó­nom.

Ná­zo­ry ve­rej­nos­ti na zve­rej­ňo­va­nie ta­kých­to dras­tic­kých scén sa lí­šia. Za­tiaľ čo niek­to­rí ich od­su­dzu­jú, li­be­rál­ne hla­sy ho­vo­ria, že ak chce niek­to dis­ku­to­vať o bru­ta­li­te, mu­sí ju vi­dieť. Mož­no je na tom nie­čo prav­dy, ale az­da je roz­diel me­dzi ob­me­dzo­va­ním pub­li­ko­va­nia ná­sil­ných scén a cen­zú­rou voľ­né­ho to­ku in­for­má­cií.

Do úva­hy to­tiž tre­ba vziať aj ta­ké as­pek­ty, ako je dôs­toj­nosť zos­nu­lé­ho či bru­ta­li­zu­jú­ci úči­nok ta­kých­to vi­deí na cí­te­nie di­vá­kov. Obe ve­ci pla­tia aj v prí­pa­de vi­dea o mexic­kej vraž­de. A my­slieť tre­ba aj na jaz­vy, kto­ré ta­ké­to scé­ny za­ne­cha­jú na psy­chi­ke mla­dých di­vá­kov, pri­čom ich ani ne­mož­no ute­šiť slo­va­mi: „Veď je to len film..."

Je­di­nec, kto­rý zdie­ľa ta­ký­to ob­sah, čo aj v úsi­lí od­ha­liť zlo­čin, by sa mal po­zas­ta­viť. Ak mu se­bas­py­to­va­nie naz­na­čí, že je­ho sku­toč­nou mo­ti­vá­ciou bo­la túž­ba zdie­ľať fas­ci­ná­ciu kr­va­vý­mi vý­jav­mi, je­ho od­ha­ľo­va­nie tres­tnej čin­nos­ti sa vra­cia do čias ve­rej­ných pop­ráv. Tra­dič­né spra­vo­daj­ské mé­diá sa zdrá­ha­jú uve­rej­ňo­vať ta­ké­to zá­be­ry.

No Fa­ce­book je iná vec. Nie je to spra­vo­daj­ské mé­dium, ale spo­loč­nosť pô­so­bia­ca v ob­las­ti re­la­tív­ne no­vé­ho spô­so­bu ko­mu­ni­ká­cie. Mô­že sa oh­ra­diť, že ko­mu­ni­ká­ciu ne­ria­di, iba umož­ňu­je.

Úlo­hou Fa­ce­boo­ku je hos­tiť rôz­no­ro­dú ko­mu­ni­ká­ciu ľu­dí - pov­zná­ša­jú­cu i od­pu­di­vú. Vy­lú­či z nej zá­kaz­ní­ka iba vte­dy, ak sa mu si­tuácia vy­mkne z rúk. Tvr­dí, že nie je v je­ho mo­ci up­ra­vo­vať ob­sah od mi­liar­dy pou­ží­va­te­ľov. Pred­chá­dza­jú­ci zá­kaz kr­va­vých scén bol zmier­ne­ný, aby sved­ko­via moh­li zdie­ľať to, čo vi­de­li v prie­be­hu úto­kov na Bos­ton­skom ma­ra­tó­ne. A zda­lo sa, že to ma­lo klad­ný úči­nok.

Je tu však eš­te je­den prob­lém. Fa­ce­book ener­gic­ky cen­zu­ru­je na­ho­tu. To na­vo­dzu­je do­jem, že poh­ľad na bra­dav­ky je prob­le­ma­tic­kej­ší ako vi­deo z reál­ne­ho ži­vo­ta za­chy­tá­va­jú­ce ohav­nos­ti. Ak sa k ta­kým­to zá­be­rom pri­dá va­ro­va­nie, mô­že to zdvoj­ná­so­biť zá­ujem o ne. Ne­dáv­ne roz­hod­nu­tie zru­šiť ob­me­dzenia pre tí­ne­dže­rov, ako aj neús­tup­nosť oh­ľad­ne mexic­ké­ho vi­dea za­vá­ňa­jú ko­mer­čnou túž­bou us­pieť u zá­kaz­ní­kov.

V uto­rok na­po­kon Fa­ce­book stia­hol vi­deo s mexic­kou pop­ra­vou a vy­hlá­sil, že v bu­dúc­nos­ti bu­dú môcť na je­ho sie­ti zos­tať kr­va­vé vi­deá len vte­dy, ak sa bu­de ob­sah pre­zen­to­vať tak, že pou­ží­va­te­ľom bu­de jas­né, že tie­to či­ny „od­su­dzu­jú", a nie os­la­vu­jú.

Zdroj: the­guar­dian.com


Ohodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Sta­ne sa z Pi­ra­te Bay naj­väč­šia strea­min­go­vá služ­ba na sve­te?
Vďaka doplnku pre prehliadače Chrome, Firefox alebo Internet Explorer s názvom Torrenty-Time sa web The Pirate Bay premenil na najväčší svetový portál na streaming videa. čítať »
 
Fa­ce­book mu­sí pres­tať sle­do­vať webo­vé ak­ti­vi­ty ľu­dí, aj keď ne­vyu­ží­va­jú Fa­ce­book
Francúzske úrady dali spoločnosti Facebook tri mesiace na to, aby prestala bez povolenia sledovať webovú aktivitu ľudí, ktorí nevyužívajú jej služby. čítať »
 
SK-NIC: Na Slo­ven­sku je viac ako 336-ti­síc do­mén a naj­viac sa ich za­čí­na na pís­me­no S
Správca národnej domény .sk neustále eviduje trendy vo vývoji počtu domén. Z toho napríklad vidno, že za rok 2015 bolo zaregistrovaných až 21 595 tzv. prvoregistrácií. Pozrite si ďalšie štatistiky z kuchyne SK-NICu, a. s. čítať »
 
Fa­ce­book opäť me­ní al­go­rit­mus News Fee­du. Kto­ré prís­pev­ky uvi­dí­te ako pr­vé?
Facebook oznámil na svojom blogu, že opäť mení algoritmus News Feed, aby sa používateľom nezobrazovali príspevky, ktoré nechcú vidieť. čítať »
 
YouTu­be vraj chys­tá ži­vé 360° vi­deos­trea­my pre vir­tuál­nu reali­tu
Zástupcovia YouTube na stretnutí s výrobcami kamier vyhlásili, že pracujú na možnosti živého streamovania 360-stupňového videa. čítať »
 
Pre­zi­dent za­lo­žil inter­ne­to­vú strán­ku ve­rej­ná ob­jed­náv­ka
Prezident Andrej Kiska založil internetovú stránku s názvom verejnaobjednavka.sk, ktorú spúšťa ako občan Slovenskej republiky. Ako pre médiá uviedol, je potrebné vytvoriť jednoznačnú verejnú objednávku, aby politici cítili tlak a riešili veci, ktoré riešiť treba. čítať »
 
Yahoo má pre­púš­ťať, prob­lé­my jej ro­bí Goog­le a Fa­ce­book
Šéfka spoločnosti Yahoo Inc. Marissa Mayerová predstaví plán škrtov v nákladoch, ktorý bude zahŕňať zníženie počtu pracovných miest o 15 % a zatvorenie niekoľkých divízií. čítať »
 
Wra­pi­fy vo­di­čom za­pla­tí, ak ne­cha­jú svo­je auto pre­me­niť na po­jaz­dnú rek­la­mu
Prevádzkovať auto nie je lacná záležitosť. Pohonné hmoty, poistenie, údržba -náklady rýchlo rastú. A práve tu by chcel pomôcť startup Wrapify, ktorý ponúka vodičom peniaze za to, ak si nechajú svoje vozidlo „obaliť" reklamou. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter