Facebook ruší obmedzenia pre mladých používateľov

Fa­ce­book od­strá­nil ob­me­dzenie pre pou­ží­va­te­ľov mlad­ších ako osem­násť ro­kov, kto­ré ur­čo­va­lo, kto mô­že vi­dieť ich prís­pev­ky.

Od­te­raz si bu­dú tí­ne­dže­ri môcť sa­mi vy­brať, kto ich in­for­má­cie uvi­dí a či ich bu­dú zdie­ľať s ve­rej­nos­ťou. Do­po­siaľ bo­li prís­pev­ky ľu­dí mlad­ších ako osem­násť ro­kov vi­di­teľ­né len pre ich pria­te­ľov a pria­te­ľov ich pria­te­ľov.

„Tí­ne­dže­ri pa­tria me­dzi naj­dôv­tip­nej­ších pou­ží­va­te­ľov so­ciál­nych mé­dií a či už ide o ob­čian­sku an­ga­žo­va­nosť, ak­tiv­izmus, ale­bo ich ná­zo­ry na no­vý film, chcú, aby ich bo­lo po­čuť," ozná­mil Fa­ce­book vo svo­jom vy­hlá­se­ní o zme­nách. „Za­tiaľ si mô­že vy­brať ve­rej­né zdie­ľa­nie svo­jich prís­pev­kov iba ma­lá časť tí­ne­dže­rov, kto­rí Fa­ce­book pou­ží­va­jú, tá­to ak­tua­li­zá­cia im dá­va mož­nosť zdie­ľať svo­je my­šlien­ky me­dzi šir­šie pub­li­kum rov­na­ko ako na os­tat­ných so­ciál­nych mé­diách," na­pí­sa­la spo­loč­nosť.

Fa­ce­book je pod zvy­šu­jú­cim sa tla­kom kon­ku­ren­čných mé­dií a mla­dých pou­ží­va­te­ľov strá­ca pre mo­bil­né služ­by, ako je nap­rík­lad Snap­Chat či What­sApp.

Vý­kon­ný ria­di­teľ ne­zis­ko­vej or­ga­ni­zá­cie Cen­trum pre di­gi­tál­nu de­mok­ra­ciu Jef­frey Ches­ter si mys­lí, že Fa­ce­book obe­to­val bez­peč­nosť a súk­ro­mie mla­dých pou­ží­va­te­ľov, aby roz­ší­ril svoj ​​biz­nis. „Tí­ne­dže­ri ne­mu­sia mať príl­iš dob­rý úsu­dok a me­dzi šir­šou ve­rej­nos­ťou, kto­rej te­raz bu­dú môcť svo­je prís­pev­ky zdie­ľať, sa na­chá­dza­jú vše­mož­né dru­hy ľu­dí od pre­dá­to­rov cez pre­daj­cov nez­dra­vé­ho jed­la, kto­rí stá­le Fa­ce­book preh­ľa­dá­va­jú, aby si naš­li no­vé dru­hy cie­ľov," po­ve­dal Ches­ter.

Ďal­šie so­ciál­ne mé­diá tí­ne­dže­rom ve­rej­né zdie­ľa­nie in­for­má­cií tiež umož­ňu­jú, ale Ches­ter si mys­lí, že množ­stvo osob­ných in­for­má­cií, kto­ré ma­jú pou­ží­va­te­lia na Fa­ce­boo­ku, je ove­ľa väč­šie ako na os­tat­ných so­ciál­nych služ­bách, na kto­rých si pou­ží­va­te­lia vy­tvá­ra­jú úč­ty pod pseu­do­ny­ma­mi.

Mla­dí pou­ží­va­te­lia Fa­ce­boo­ku bu­dú ta­kis­to môcť pou­ží­vať fun­kciu Sle­do­vať, kto­rá umož­ňu­je os­tat­ným auto­ma­tic­ky pri­jí­mať ve­rej­né prís­pev­ky od ľu­dí, kto­rí ich ne­ma­jú me­dzi pria­teľ­mi.

Nic­ky Jac­kso­no­vá Co­la­co­vá, ria­di­teľ­ka Fa­ce­boo­ku pre súk­ro­mie a ve­rej­ná pra­vid­lá, po­ve­da­la, že zme­ny umož­nia tí­ne­dže­rom zdie­ľať in­for­má­cie, kto­rým by moh­lo pros­pieť os­lo­ve­nie šir­šie­ho pub­li­ka, nap­rík­lad in­for­má­cie o cha­ri­ta­tív­nych zbier­kach ale­bo mla­dých ka­pe­lách, kto­ré sa sna­žia pro­pa­go­vať svoj ​​nad­chá­dza­jú­ci kon­cert.

Pri nie­koľ­kých pr­vých ve­rej­ných zdie­ľa­niach bu­dú mla­dí pou­ží­va­te­lia upo­zor­ne­ní, že ich prís­pe­vok mô­že vi­dieť kaž­dý.

Ob­me­dzenia pre súk­rom­né ​​sprá­vy tí­ne­dže­rov sa nez­me­nia, pou­ží­va­te­lia mlad­ší ako osem­násť ro­kov bu­dú môcť dos­tá­vať sprá­vy iba od svo­jich pria­te­ľov a pria­te­ľov ich pria­te­ľov.

Zdroj: Com­pu­terWorld


Ohodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Sta­ne sa z Pi­ra­te Bay naj­väč­šia strea­min­go­vá služ­ba na sve­te?
Vďaka doplnku pre prehliadače Chrome, Firefox alebo Internet Explorer s názvom Torrenty-Time sa web The Pirate Bay premenil na najväčší svetový portál na streaming videa. čítať »
 
Fa­ce­book mu­sí pres­tať sle­do­vať webo­vé ak­ti­vi­ty ľu­dí, aj keď ne­vyu­ží­va­jú Fa­ce­book
Francúzske úrady dali spoločnosti Facebook tri mesiace na to, aby prestala bez povolenia sledovať webovú aktivitu ľudí, ktorí nevyužívajú jej služby. čítať »
 
SK-NIC: Na Slo­ven­sku je viac ako 336-ti­síc do­mén a naj­viac sa ich za­čí­na na pís­me­no S
Správca národnej domény .sk neustále eviduje trendy vo vývoji počtu domén. Z toho napríklad vidno, že za rok 2015 bolo zaregistrovaných až 21 595 tzv. prvoregistrácií. Pozrite si ďalšie štatistiky z kuchyne SK-NICu, a. s. čítať »
 
Fa­ce­book opäť me­ní al­go­rit­mus News Fee­du. Kto­ré prís­pev­ky uvi­dí­te ako pr­vé?
Facebook oznámil na svojom blogu, že opäť mení algoritmus News Feed, aby sa používateľom nezobrazovali príspevky, ktoré nechcú vidieť. čítať »
 
YouTu­be vraj chys­tá ži­vé 360° vi­deos­trea­my pre vir­tuál­nu reali­tu
Zástupcovia YouTube na stretnutí s výrobcami kamier vyhlásili, že pracujú na možnosti živého streamovania 360-stupňového videa. čítať »
 
Pre­zi­dent za­lo­žil inter­ne­to­vú strán­ku ve­rej­ná ob­jed­náv­ka
Prezident Andrej Kiska založil internetovú stránku s názvom verejnaobjednavka.sk, ktorú spúšťa ako občan Slovenskej republiky. Ako pre médiá uviedol, je potrebné vytvoriť jednoznačnú verejnú objednávku, aby politici cítili tlak a riešili veci, ktoré riešiť treba. čítať »
 
Yahoo má pre­púš­ťať, prob­lé­my jej ro­bí Goog­le a Fa­ce­book
Šéfka spoločnosti Yahoo Inc. Marissa Mayerová predstaví plán škrtov v nákladoch, ktorý bude zahŕňať zníženie počtu pracovných miest o 15 % a zatvorenie niekoľkých divízií. čítať »
 
Wra­pi­fy vo­di­čom za­pla­tí, ak ne­cha­jú svo­je auto pre­me­niť na po­jaz­dnú rek­la­mu
Prevádzkovať auto nie je lacná záležitosť. Pohonné hmoty, poistenie, údržba -náklady rýchlo rastú. A práve tu by chcel pomôcť startup Wrapify, ktorý ponúka vodičom peniaze za to, ak si nechajú svoje vozidlo „obaliť" reklamou. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter