Rusko pripravuje vlastný vyhľadávač, ktorý má byť konkurenciou pre Google

Rus­ká te­le­ko­mu­ni­kač­ná fir­ma Ros­te­le­com, kon­tro­lo­va­ná štá­tom, chce pro­jek­tom Sput­nik roz­beh­núť kon­ku­renč­ný boj v ob­las­ti inter­ne­to­vé­ho vy­hľa­dá­va­nia, kde si ame­ric­ké vy­hľa­dá­va­če za­bez­pe­či­li už vý­raz­ný nás­kok. Sput­nik bu­de sú­ťa­žiť s Goog­lom a lo­kál­nym vy­hľa­dá­va­čom Yan­dex, kto­rý má síd­lo v Ho­lan­dsku.

Ten na svo­jich strán­kach tvr­dí, že v sú­čas­nos­ti za­bez­pe­ču­je 62 % všet­ké­ho vy­hľa­dá­va­nia v Rus­ku. Spo­loč­nosť však bo­la des­ta­bi­li­zo­va­ná ne­dáv­ny­mi uda­los­ťa­mi. V jú­li zom­rel jej ob­ľú­be­ný spo­lu­zak­la­da­teľ Iľ­ja Se­ga­lo­vič, čo vy­vo­la­lo po­chyb­nos­ti o bu­dúc­nos­ti fir­my. Dvoj­kou vo vy­hľa­dá­va­ní v Rus­ku je Goog­le, je­ho služ­by vy­uží­va 25 % pou­ží­va­te­ľov.

Sput­nik bu­de tvr­dej kon­ku­ren­cii če­liť so štát­nou pod­po­rou. Ros­te­le­com už pod­ľa in­for­má­cií uve­rej­ne­ných v den­ní­ku Ve­do­mos­ti dos­tal na svoj vy­hľa­dá­vač 20 mi­lió­nov do­lá­rov. Strán­ka má byť spus­te­ná na ad­re­se www.Sput­nik.ru v prie­be­hu pr­vé­ho štvrťro­ka 2014. Ros­te­le­com sa te­raz sna­ží zís­kať vý­vo­já­rov od kon­ku­ren­cie. V sú­čas­nos­ti má vy­hľa­dá­vač za­in­dexova­nú zhru­ba po­lo­vi­cu rus­ké­ho webu. Štát­ne in­šti­tú­cie bu­dú mu­sieť pou­ží­vať no­vú vy­hľa­dá­va­ciu služ­bu ako pred­vo­le­ný nás­troj.

Ana­ly­ti­ci z Bank of Ame­ri­ca Merrill Lynch sa vy­jad­ri­li, že vý­voj vy­so­kok­va­lit­nej vy­hľa­dá­va­cej tech­no­ló­gie si vy­ža­du­je naj­lep­šie ta­len­ty a dl­hý vý­skum a vý­voj, na­priek to­mu kva­li­ta vý­sled­kov vy­hľa­dá­va­nia mô­že byť pod­stat­ne niž­šia, než pos­ky­tu­jú ve­dú­ce vy­hľa­dá­va­če.

„Aj v prí­pa­de, že bu­de Sput­nik pri spus­te­ní dob­re prep­ra­co­va­ný, neo­ča­ká­va­me, že by mo­hol vý­raz­nej­šie uk­ro­jiť z tr­ho­vých po­die­lov Goog­lu ale­bo Yan­dexu," uvied­li ana­ly­ti­ci Merrill Lynch.

Zdroj: mas­hab­le.com
news.yahoo.com


Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Sta­ne sa z Pi­ra­te Bay naj­väč­šia strea­min­go­vá služ­ba na sve­te?
Vďaka doplnku pre prehliadače Chrome, Firefox alebo Internet Explorer s názvom Torrenty-Time sa web The Pirate Bay premenil na najväčší svetový portál na streaming videa. čítať »
 
Fa­ce­book mu­sí pres­tať sle­do­vať webo­vé ak­ti­vi­ty ľu­dí, aj keď ne­vyu­ží­va­jú Fa­ce­book
Francúzske úrady dali spoločnosti Facebook tri mesiace na to, aby prestala bez povolenia sledovať webovú aktivitu ľudí, ktorí nevyužívajú jej služby. čítať »
 
SK-NIC: Na Slo­ven­sku je viac ako 336-ti­síc do­mén a naj­viac sa ich za­čí­na na pís­me­no S
Správca národnej domény .sk neustále eviduje trendy vo vývoji počtu domén. Z toho napríklad vidno, že za rok 2015 bolo zaregistrovaných až 21 595 tzv. prvoregistrácií. Pozrite si ďalšie štatistiky z kuchyne SK-NICu, a. s. čítať »
 
Fa­ce­book opäť me­ní al­go­rit­mus News Fee­du. Kto­ré prís­pev­ky uvi­dí­te ako pr­vé?
Facebook oznámil na svojom blogu, že opäť mení algoritmus News Feed, aby sa používateľom nezobrazovali príspevky, ktoré nechcú vidieť. čítať »
 
YouTu­be vraj chys­tá ži­vé 360° vi­deos­trea­my pre vir­tuál­nu reali­tu
Zástupcovia YouTube na stretnutí s výrobcami kamier vyhlásili, že pracujú na možnosti živého streamovania 360-stupňového videa. čítať »
 
Pre­zi­dent za­lo­žil inter­ne­to­vú strán­ku ve­rej­ná ob­jed­náv­ka
Prezident Andrej Kiska založil internetovú stránku s názvom verejnaobjednavka.sk, ktorú spúšťa ako občan Slovenskej republiky. Ako pre médiá uviedol, je potrebné vytvoriť jednoznačnú verejnú objednávku, aby politici cítili tlak a riešili veci, ktoré riešiť treba. čítať »
 
Yahoo má pre­púš­ťať, prob­lé­my jej ro­bí Goog­le a Fa­ce­book
Šéfka spoločnosti Yahoo Inc. Marissa Mayerová predstaví plán škrtov v nákladoch, ktorý bude zahŕňať zníženie počtu pracovných miest o 15 % a zatvorenie niekoľkých divízií. čítať »
 
Wra­pi­fy vo­di­čom za­pla­tí, ak ne­cha­jú svo­je auto pre­me­niť na po­jaz­dnú rek­la­mu
Prevádzkovať auto nie je lacná záležitosť. Pohonné hmoty, poistenie, údržba -náklady rýchlo rastú. A práve tu by chcel pomôcť startup Wrapify, ktorý ponúka vodičom peniaze za to, ak si nechajú svoje vozidlo „obaliť" reklamou. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter