Facebook umožní upravovať príspevky po zverejnení na nástenke

Fun­kcia na do­da­toč­nú úp­ra­vu prís­pev­kov je pre An­droid dos­tup­ná od vče­raj­ška a čos­ko­ro bu­de k dis­po­zí­cii aj pre web a iOS. Ak chce­li pou­ží­va­te­lia vo svo­jom prís­pev­ku nie­čo op­ra­viť, je­di­ná mož­nosť bo­la vy­ma­zať ho a po­tom uve­rej­niť op­ra­ve­nú ver­ziu. Tým však pri­chá­dza­li o všet­ky dov­te­daj­šie ko­men­tá­re a „laj­ky".

facebook_edit_post.jpg

Po no­vom mož­no prís­pev­ky up­ra­vo­vať po klik­nu­tí na šíp­ku v pra­vom hor­nom ro­hu a vý­be­re mož­nos­ti Edit post (Up­ra­viť prís­pe­vok). Po do­kon­če­ní úp­rav tre­ba klik­núť na tla­čid­lo Do­ne Edi­ting.

facebook_done_editing.png

Od jú­na 2012 umož­ňo­val Fa­ce­book edi­to­vať ko­men­tá­re a tex­ty k fo­tog­ra­fiám, po no­vom bu­de mož­né up­ra­vo­vať aj texto­vé sta­vy a od­ka­zy. Goog­le+ ta­ké­to úp­ra­vy umož­ňu­je už od jú­na 2011. No­vú mož­nosť zrej­me pri­ví­ta­jú naj­mä pou­ží­va­te­lia, kto­rí pris­tu­pu­jú na Fa­ce­book z mo­bil­ných za­ria­de­ní. Pri pí­sa­ní na ich do­ty­ko­vej klá­ves­ni­ci sú to­tiž prek­le­py čas­té.

Zdroj: tech­crunch.com
in­si­de­fa­ce­book.comOhodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Sta­ne sa z Pi­ra­te Bay naj­väč­šia strea­min­go­vá služ­ba na sve­te?
Vďaka doplnku pre prehliadače Chrome, Firefox alebo Internet Explorer s názvom Torrenty-Time sa web The Pirate Bay premenil na najväčší svetový portál na streaming videa. čítať »
 
Fa­ce­book mu­sí pres­tať sle­do­vať webo­vé ak­ti­vi­ty ľu­dí, aj keď ne­vyu­ží­va­jú Fa­ce­book
Francúzske úrady dali spoločnosti Facebook tri mesiace na to, aby prestala bez povolenia sledovať webovú aktivitu ľudí, ktorí nevyužívajú jej služby. čítať »
 
SK-NIC: Na Slo­ven­sku je viac ako 336-ti­síc do­mén a naj­viac sa ich za­čí­na na pís­me­no S
Správca národnej domény .sk neustále eviduje trendy vo vývoji počtu domén. Z toho napríklad vidno, že za rok 2015 bolo zaregistrovaných až 21 595 tzv. prvoregistrácií. Pozrite si ďalšie štatistiky z kuchyne SK-NICu, a. s. čítať »
 
Fa­ce­book opäť me­ní al­go­rit­mus News Fee­du. Kto­ré prís­pev­ky uvi­dí­te ako pr­vé?
Facebook oznámil na svojom blogu, že opäť mení algoritmus News Feed, aby sa používateľom nezobrazovali príspevky, ktoré nechcú vidieť. čítať »
 
YouTu­be vraj chys­tá ži­vé 360° vi­deos­trea­my pre vir­tuál­nu reali­tu
Zástupcovia YouTube na stretnutí s výrobcami kamier vyhlásili, že pracujú na možnosti živého streamovania 360-stupňového videa. čítať »
 
Pre­zi­dent za­lo­žil inter­ne­to­vú strán­ku ve­rej­ná ob­jed­náv­ka
Prezident Andrej Kiska založil internetovú stránku s názvom verejnaobjednavka.sk, ktorú spúšťa ako občan Slovenskej republiky. Ako pre médiá uviedol, je potrebné vytvoriť jednoznačnú verejnú objednávku, aby politici cítili tlak a riešili veci, ktoré riešiť treba. čítať »
 
Yahoo má pre­púš­ťať, prob­lé­my jej ro­bí Goog­le a Fa­ce­book
Šéfka spoločnosti Yahoo Inc. Marissa Mayerová predstaví plán škrtov v nákladoch, ktorý bude zahŕňať zníženie počtu pracovných miest o 15 % a zatvorenie niekoľkých divízií. čítať »
 
Wra­pi­fy vo­di­čom za­pla­tí, ak ne­cha­jú svo­je auto pre­me­niť na po­jaz­dnú rek­la­mu
Prevádzkovať auto nie je lacná záležitosť. Pohonné hmoty, poistenie, údržba -náklady rýchlo rastú. A práve tu by chcel pomôcť startup Wrapify, ktorý ponúka vodičom peniaze za to, ak si nechajú svoje vozidlo „obaliť" reklamou. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter