Čínska spoločnosť poskytuje 10 TB cloudové úložisko

Mož­no 50 GB úlož­né­ho pries­to­ru, kto­rý pos­ky­tu­jú niek­to­ré clou­do­vé úlo­žis­ká, pok­la­dá­te za veľ­ko­ry­sú po­nu­ku. Čín­ske tech­no­lo­gic­ké gi­gan­ty Bai­du a Qihoo 360 však chcú byť eš­te šted­rej­šie - po­nú­ka­jú pou­ží­va­te­ľom rov­ný 1 TB voľ­né­ho pries­to­ru. No aj ich trom­fne čín­ska tech­no­lo­gic­ká spo­loč­nosť Ten­cent, kto­rá pri­chá­dza s oh­ro­mu­jú­cou po­nu­kou 10 TB úlož­né­ho pries­to­ru. Prav­da, ce­lých 10 TB ne­bu­de­te mať k dis­po­zí­cii ih­neď, mu­sí­te sa k nim dop­ra­co­vať pos­tup­ne.

Naj­prv sa tre­ba za­re­gis­tro­vať na účet Ten­cent QQ a stiah­nuť naj­nov­šiu ver­ziu mo­bil­nej clou­do­vej ap­li­ká­cie Ten­cent Weiyun. Ak na strán­ke Weiyun klik­ne­te na mod­ré tla­čid­lo, okam­ži­te zís­ka­te 1 TB voľ­né­ho pries­to­ru. Tá­to hod­no­ta sa vám bu­de pos­tup­ne auto­ma­tic­ky zvy­šo­vať pod­ľa to­ho, ako bu­de­te svoj pries­tor za­pĺňať, a to až na maximál­nych 10 TB.

Ak nap­rík­lad ulo­ží­te 0,5 TB dát, ka­pa­ci­ta úlo­žis­ka sa zvý­ši na 2 TB, pri 2,5 TB ulo­že­ných dát bu­de­te auto­ma­tic­ky dis­po­no­vať už 4 TB úlo­žis­kom atď. Maximum 10 TB zís­ka­te, ak ulo­ží­te dá­ta s ob­je­mom 8,5 TB. Ide o pro­moak­ciu, tak­že ak má­te zá­ujem, mu­sí­te byť dos­ta­toč­ne rých­li (a ta­ké mu­sí byť, sa­moz­rej­me, aj va­še inter­ne­to­vé pri­po­je­nie). Ak vám čín­ske pís­mo ne­ro­bí prob­lé­my, strán­ky služ­by náj­de­te tu.

Zdroj: the­nextweb.com


Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Sta­ne sa z Pi­ra­te Bay naj­väč­šia strea­min­go­vá služ­ba na sve­te?
Vďaka doplnku pre prehliadače Chrome, Firefox alebo Internet Explorer s názvom Torrenty-Time sa web The Pirate Bay premenil na najväčší svetový portál na streaming videa. čítať »
 
Fa­ce­book mu­sí pres­tať sle­do­vať webo­vé ak­ti­vi­ty ľu­dí, aj keď ne­vyu­ží­va­jú Fa­ce­book
Francúzske úrady dali spoločnosti Facebook tri mesiace na to, aby prestala bez povolenia sledovať webovú aktivitu ľudí, ktorí nevyužívajú jej služby. čítať »
 
SK-NIC: Na Slo­ven­sku je viac ako 336-ti­síc do­mén a naj­viac sa ich za­čí­na na pís­me­no S
Správca národnej domény .sk neustále eviduje trendy vo vývoji počtu domén. Z toho napríklad vidno, že za rok 2015 bolo zaregistrovaných až 21 595 tzv. prvoregistrácií. Pozrite si ďalšie štatistiky z kuchyne SK-NICu, a. s. čítať »
 
Fa­ce­book opäť me­ní al­go­rit­mus News Fee­du. Kto­ré prís­pev­ky uvi­dí­te ako pr­vé?
Facebook oznámil na svojom blogu, že opäť mení algoritmus News Feed, aby sa používateľom nezobrazovali príspevky, ktoré nechcú vidieť. čítať »
 
YouTu­be vraj chys­tá ži­vé 360° vi­deos­trea­my pre vir­tuál­nu reali­tu
Zástupcovia YouTube na stretnutí s výrobcami kamier vyhlásili, že pracujú na možnosti živého streamovania 360-stupňového videa. čítať »
 
Pre­zi­dent za­lo­žil inter­ne­to­vú strán­ku ve­rej­ná ob­jed­náv­ka
Prezident Andrej Kiska založil internetovú stránku s názvom verejnaobjednavka.sk, ktorú spúšťa ako občan Slovenskej republiky. Ako pre médiá uviedol, je potrebné vytvoriť jednoznačnú verejnú objednávku, aby politici cítili tlak a riešili veci, ktoré riešiť treba. čítať »
 
Yahoo má pre­púš­ťať, prob­lé­my jej ro­bí Goog­le a Fa­ce­book
Šéfka spoločnosti Yahoo Inc. Marissa Mayerová predstaví plán škrtov v nákladoch, ktorý bude zahŕňať zníženie počtu pracovných miest o 15 % a zatvorenie niekoľkých divízií. čítať »
 
Wra­pi­fy vo­di­čom za­pla­tí, ak ne­cha­jú svo­je auto pre­me­niť na po­jaz­dnú rek­la­mu
Prevádzkovať auto nie je lacná záležitosť. Pohonné hmoty, poistenie, údržba -náklady rýchlo rastú. A práve tu by chcel pomôcť startup Wrapify, ktorý ponúka vodičom peniaze za to, ak si nechajú svoje vozidlo „obaliť" reklamou. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter