Google+ chce byť iný ako Facebook, stále viac sa otvára pre firemných zákazníkov

Goog­le mi­nu­lú stre­du sprís­tup­nil v rám­ci svo­jej so­ciál­nej sie­te Goog­le+ nie­koľ­ko veľ­mi za­ují­ma­vých fun­kcií, kto­ré mu ma­jú po­môcť pril­ákať viac fi­rem­ných zá­kaz­ní­kov.

Vďa­ka no­vé­mu Goog­le+ Do­mains API mô­žu spo­loč­nos­ti vy­ví­jať fi­rem­né nás­tro­je pou­ži­teľ­né na plat­for­me Goog­le+ a vy­užiť tak ce­lú so­ciál­nu sieť ako rie­še­nie, kto­ré spĺňa po­žia­dav­ky kor­po­rát­nej klien­te­ly, čo je, mi­mo­cho­dom, ob­lasť, kto­rá nik­dy neu­pú­ta­la po­zor­nosť Fa­ce­boo­ku. Keď bol Goog­le+ pr­výk­rát spus­te­ný v ro­ku 2011, Goog­le chcel s je­ho po­mo­cou ukon­čiť do­mi­nan­ciu Fa­ce­boo­ku me­dzi so­ciál­ny­mi sie­ťa­mi. Tre­ba po­dot­knúť, že Goog­le sa po­kú­šal v so­ciál­nej sfé­re pre­sa­diť už skôr so služ­ba­mi ako Goog­le Buzz, Goog­le Wave ale­bo Or­kut. Tie­to nás­tro­je si však ob­ľú­bi­li iba pou­ží­va­te­lia v Bra­zí­lii a In­dii.

Pri svo­jom spus­te­ní mal Goog­le+ pou­ží­va­teľ­ské roz­hra­nie veľ­mi po­dob­né Fa­ce­boo­ku: bol tam ti­me­li­ne (na­zý­va­ný Stream), umies­tne­ný pod naj­nov­ší­mi fo­tog­ra­fia­mi prís­luš­né­ho pou­ží­va­te­ľa a čo­koľ­vek sa da­lo ozna­čiť ako ob­ľú­be­né klik­nu­tím na ikon­ku +1. V tom ča­se bo­la je­di­ným vi­di­teľ­ným roz­die­lom me­dzi Goog­le+ a Fa­ce­boo­kom mož­nosť vy­tvá­rať Kru­hy, v rám­ci kto­rých bo­li zdru­žo­va­ní pria­te­lia pod­ľa spo­loč­ných zá­uj­mov. Naj­väč­šou ino­vá­ciou pô­vod­né­ho Goog­le+ bo­la mož­nosť byť nas­le­do­va­ný nie­kým bez špe­ciál­ne­ho po­vo­le­nia ale­bo potvr­de­nia pria­teľ­stva, čo Fa­ce­book rých­lo sko­pí­ro­val v rám­ci fun­kcie Subscri­be.

Goog­le po­čas pos­led­ných dvoch ro­kov do svo­jej so­ciál­nej sie­te in­teg­ro­val množ­stvo fun­kcií a pre­po­jil ju so svo­ji­mi ďal­ší­mi služ­ba­mi, ako je Gmail ale­bo Goog­le Dri­ve. Goog­le+ tak mož­no v dneš­nej do­be skôr ako so­ciál­nu sieť ozna­čiť za akú­si „so­ciál­nu vrstvu", na kto­rej le­žia ďal­šie nás­tro­je Goog­lu. V ro­ku 2012 bo­li na Goog­le+ spus­te­né Spo­lo­čen­stvá pre­po­je­né s Gmai­lom, kto­ré umož­ňu­jú vy­tvo­re­nie kon­zis­ten­tnej plat­for­my na prá­cu a zdie­ľa­nie pra­cov­ných úloh v rám­ci kor­po­rá­cie. Na to mož­no vy­užiť aj Goog­le+ Han­gouts: vi­deo­kon­ver­zá­cie, kto­ré sa pred­tým da­li ro­biť iba za po­mo­ci špe­cia­li­zo­va­ných nás­tro­jov, ako je WebEx ale­bo Go­To­Mee­ting, te­raz mož­no úpl­ne za­dar­mo us­ku­toč­niť vďa­ka Goog­le+ Han­gouts.

Aj keď je na Goog­le+ stá­le čo zlep­šo­vať, no­vé Do­mains API je veľ­ký pok­rok v po­rov­na­ní so sta­rou ver­ziou v1 API, kto­rá umož­ňo­va­la ad­mi­nis­trá­to­rom iba za­ká­zať pou­ží­va­te­ľom čí­ta­nie ve­rej­ných prís­pev­kov. Do­mains API vie nie­len to, ale pri­ná­ša aj ďal­šie fun­kcie. Nie je za­tiaľ jas­né, ako no­vé API bu­de fun­go­vať pri pre­po­je­ní s ko­mu­ni­ta­mi.

Vi­dieť, že pre Goog­le a pre­dov­šet­kým je­ho so­ciál­nu sieť má fi­rem­né pros­tre­die veľ­ký po­ten­ciál. Fakt, že tá­to ame­ric­ká spo­loč­nosť ani v dneš­nej do­be na Goog­le+ nes­pus­ti­la rek­la­my, je jas­né zna­me­ním to­ho, že sa nech­ce vy­dá­vať ces­tou Fa­ce­boo­ku.

Zdroj: com­pu­terworld.cz


Ohodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Sta­ne sa z Pi­ra­te Bay naj­väč­šia strea­min­go­vá služ­ba na sve­te?
Vďaka doplnku pre prehliadače Chrome, Firefox alebo Internet Explorer s názvom Torrenty-Time sa web The Pirate Bay premenil na najväčší svetový portál na streaming videa. čítať »
 
Fa­ce­book mu­sí pres­tať sle­do­vať webo­vé ak­ti­vi­ty ľu­dí, aj keď ne­vyu­ží­va­jú Fa­ce­book
Francúzske úrady dali spoločnosti Facebook tri mesiace na to, aby prestala bez povolenia sledovať webovú aktivitu ľudí, ktorí nevyužívajú jej služby. čítať »
 
SK-NIC: Na Slo­ven­sku je viac ako 336-ti­síc do­mén a naj­viac sa ich za­čí­na na pís­me­no S
Správca národnej domény .sk neustále eviduje trendy vo vývoji počtu domén. Z toho napríklad vidno, že za rok 2015 bolo zaregistrovaných až 21 595 tzv. prvoregistrácií. Pozrite si ďalšie štatistiky z kuchyne SK-NICu, a. s. čítať »
 
Fa­ce­book opäť me­ní al­go­rit­mus News Fee­du. Kto­ré prís­pev­ky uvi­dí­te ako pr­vé?
Facebook oznámil na svojom blogu, že opäť mení algoritmus News Feed, aby sa používateľom nezobrazovali príspevky, ktoré nechcú vidieť. čítať »
 
YouTu­be vraj chys­tá ži­vé 360° vi­deos­trea­my pre vir­tuál­nu reali­tu
Zástupcovia YouTube na stretnutí s výrobcami kamier vyhlásili, že pracujú na možnosti živého streamovania 360-stupňového videa. čítať »
 
Pre­zi­dent za­lo­žil inter­ne­to­vú strán­ku ve­rej­ná ob­jed­náv­ka
Prezident Andrej Kiska založil internetovú stránku s názvom verejnaobjednavka.sk, ktorú spúšťa ako občan Slovenskej republiky. Ako pre médiá uviedol, je potrebné vytvoriť jednoznačnú verejnú objednávku, aby politici cítili tlak a riešili veci, ktoré riešiť treba. čítať »
 
Yahoo má pre­púš­ťať, prob­lé­my jej ro­bí Goog­le a Fa­ce­book
Šéfka spoločnosti Yahoo Inc. Marissa Mayerová predstaví plán škrtov v nákladoch, ktorý bude zahŕňať zníženie počtu pracovných miest o 15 % a zatvorenie niekoľkých divízií. čítať »
 
Wra­pi­fy vo­di­čom za­pla­tí, ak ne­cha­jú svo­je auto pre­me­niť na po­jaz­dnú rek­la­mu
Prevádzkovať auto nie je lacná záležitosť. Pohonné hmoty, poistenie, údržba -náklady rýchlo rastú. A práve tu by chcel pomôcť startup Wrapify, ktorý ponúka vodičom peniaze za to, ak si nechajú svoje vozidlo „obaliť" reklamou. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter