Ako na to: ako pozerať videa na YouTube bez reklamy?

Expe­ri­men­tál­ny tím YouTu­be sa opäť po­kú­sil o zlep­še­nie roz­hra­nia služ­by. A pri­dal nao­zaj za­ují­ma­vú fun­kciu, kto­rá umož­ní od­strá­niť rek­la­my. Po zme­ne cookie by ste už ne­ma­li vi­dieť rek­la­my na do­mov­skej strán­ke, vo vý­sled­koch vy­hľa­dá­va­nia či ved­ľa vi­deí z YouTu­be. Nie je cel­kom jas­né, čo tým YouTu­be sle­du­je, mož­no chce zis­tiť, ako by ov­plyv­ni­lo pou­ží­va­nosť služ­by, ke­by sa na nej neob­ja­vo­va­li rek­la­my.


ITN_youtube_with_ads.jpg

YouTu­be s rek­la­mou

ITN_youtube_without_ads.jpg

YouTu­be bez rek­la­my

A ako pos­tu­po­vať? Nas­le­du­jú­ci spô­sob ob­ja­vil Alex Chi­tu z GOS (Goog­le Ope­ra­ting Sys­tem). Ak pou­ží­va­te Chro­me, Fi­re­fox, Ope­ru, Sa­fa­ri ale­bo Inter­net Explo­rer 8 a vy­šší:

1. Ot­vor­te youtu­be.com v no­vej zá­lož­ke.

2. Ot­vor­te vý­vo­jár­sku kon­zo­lu:
Chro­me a Ope­ra 15: Ctrl + Shift + J (pla­tí pre Win­dows, Li­nux a Chro­me OS) ale­bo Com­mand-Op­tion-J (Mac)
Fi­re­fox: Ctrl + Shift + K (Win­dows/ Li­nux) ale­bo Com­mand-Op­tion-K (Mac)
Ope­ra 12: Ctrl + Shift + I (Win­dows/ Li­nux) ale­bo Com­mand-Op­tion-I (Mac), klik­núť na tla­čid­lo Con­so­le
Inter­net Explo­rer: stlač­te klá­ves F12 a vy­ber­te kar­tu Kon­zo­la

3.Vlož­te nas­le­du­jú­ci kód, kto­rý zme­ní cookie YouTu­be:
do­cu­ment.cookie="VI­SI­TOR_IN­FO1_LI­VE=oKckVSqvaGw; path=/; do­main=.youtu­be.com";win­dow.lo­ca­tion.re­load();

4.Stlač­te En­ter a za­vri­te kon­zo­lu.
Na náv­rat do nor­mál­ne­ho roz­hra­nia tre­ba pou­žiť rov­na­ký pos­tup, ale na­mies­to kó­du uve­de­né­ho v bo­de 3 pou­ži­je­te ten­to:
do­cu­ment.cookie = "VI­SI­TOR_IN­FO1_LI­VE =; path = /;. do­main = youtu­be.com"; win­dow.lo­ca­tion.re­load ();

Video:


Sa­moz­rej­me, exis­tu­jú aj iné spô­so­by, ako skryť či od­strá­niť rek­la­mu. V tom­to prí­pa­de ide o expe­ri­ment a ne­ved­no, ako dl­ho bu­de uve­de­ný pos­tup fun­go­vať.

Zdroj: goog­le­sys­tem.blog­spot.skOhodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Sta­ne sa z Pi­ra­te Bay naj­väč­šia strea­min­go­vá služ­ba na sve­te?
Vďaka doplnku pre prehliadače Chrome, Firefox alebo Internet Explorer s názvom Torrenty-Time sa web The Pirate Bay premenil na najväčší svetový portál na streaming videa. čítať »
 
Fa­ce­book mu­sí pres­tať sle­do­vať webo­vé ak­ti­vi­ty ľu­dí, aj keď ne­vyu­ží­va­jú Fa­ce­book
Francúzske úrady dali spoločnosti Facebook tri mesiace na to, aby prestala bez povolenia sledovať webovú aktivitu ľudí, ktorí nevyužívajú jej služby. čítať »
 
SK-NIC: Na Slo­ven­sku je viac ako 336-ti­síc do­mén a naj­viac sa ich za­čí­na na pís­me­no S
Správca národnej domény .sk neustále eviduje trendy vo vývoji počtu domén. Z toho napríklad vidno, že za rok 2015 bolo zaregistrovaných až 21 595 tzv. prvoregistrácií. Pozrite si ďalšie štatistiky z kuchyne SK-NICu, a. s. čítať »
 
Fa­ce­book opäť me­ní al­go­rit­mus News Fee­du. Kto­ré prís­pev­ky uvi­dí­te ako pr­vé?
Facebook oznámil na svojom blogu, že opäť mení algoritmus News Feed, aby sa používateľom nezobrazovali príspevky, ktoré nechcú vidieť. čítať »
 
YouTu­be vraj chys­tá ži­vé 360° vi­deos­trea­my pre vir­tuál­nu reali­tu
Zástupcovia YouTube na stretnutí s výrobcami kamier vyhlásili, že pracujú na možnosti živého streamovania 360-stupňového videa. čítať »
 
Pre­zi­dent za­lo­žil inter­ne­to­vú strán­ku ve­rej­ná ob­jed­náv­ka
Prezident Andrej Kiska založil internetovú stránku s názvom verejnaobjednavka.sk, ktorú spúšťa ako občan Slovenskej republiky. Ako pre médiá uviedol, je potrebné vytvoriť jednoznačnú verejnú objednávku, aby politici cítili tlak a riešili veci, ktoré riešiť treba. čítať »
 
Yahoo má pre­púš­ťať, prob­lé­my jej ro­bí Goog­le a Fa­ce­book
Šéfka spoločnosti Yahoo Inc. Marissa Mayerová predstaví plán škrtov v nákladoch, ktorý bude zahŕňať zníženie počtu pracovných miest o 15 % a zatvorenie niekoľkých divízií. čítať »
 
Wra­pi­fy vo­di­čom za­pla­tí, ak ne­cha­jú svo­je auto pre­me­niť na po­jaz­dnú rek­la­mu
Prevádzkovať auto nie je lacná záležitosť. Pohonné hmoty, poistenie, údržba -náklady rýchlo rastú. A práve tu by chcel pomôcť startup Wrapify, ktorý ponúka vodičom peniaze za to, ak si nechajú svoje vozidlo „obaliť" reklamou. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter