Google už netoleruje prácu na samostatných projektoch v pracovnom čase

Goog­le bol ako za­mes­tná­va­teľ zvlášt­ny aj tým, že umož­ňo­val svo­jim za­mes­tnan­com, aby 20 % pra­cov­né­ho ča­su ve­no­va­li vlas­tným pro­jek­tom, kto­ré ne­sú­vi­sia s ich hlav­ný­mi úlo­ha­mi.

Tak vzni­kol nap­rík­lad aj Gmail či Ad­Sen­se, Goog­le Talk i Goog­le News. No pod­ľa vy­jad­re­nia bý­va­lých pra­cov­ní­kov Goog­lu je s tým už ko­niec. Pre za­mes­tnan­cov bo­lo čo­raz ťaž­šie od­tr­hnúť sa od den­ných pra­cov­ných úloh a ve­no­vať sa sa­mos­tat­ným pro­jek­tom. Nie je to sí­ce eš­te ofi­ciál­na fi­rem­ná stra­té­gia, ale všet­ko k to­mu sme­ru­je.

Za­mes­tnan­ci mu­sia po­žia­dať svo­jich ve­dú­cich, aby moh­li pra­co­vať na ne­zá­vis­lých pro­jek­toch. Tí im to však nech­cú po­vo­liť, pre­to­že ma­na­žé­ri sú vo fir­me po­su­dzo­va­ní pod­ľa pro­duk­ti­vi­ty ich tí­mu a Goog­le má účin­ný spô­sob na me­ra­nie vý­sled­kov jed­not­li­vých ma­na­žé­rov. Tí pre­to po­ža­du­jú, aby ich tí­my pra­co­va­li na svo­jej pri­már­nej úlo­he 100 % pra­cov­né­ho ča­su.

Tým­to sme­rom sa vy­dal Goog­le od ja­nuá­ra 2011, keď sa do če­la fir­my vrá­til Larry Pa­ge. Do tých čias sa da­tu­jú aj „jar­né up­ra­to­va­nia" fir­my, kto­rým pad­lo za obeť už ve­ľa ne­zá­rob­ko­vých či ne­pot­reb­ných slu­žieb (iGoog­le, Goog­le Rea­der, Pic­nik a pod.). Čin­nosť skon­čil aj Goog­le Labs, kto­rý pra­co­val na mno­hých expe­ri­men­tál­nych pro­jek­toch. Liah­ňou no­vých ná­pa­dov sa stal ta­jom­ný Goog­le X Lab, kde sa an­ga­žu­je aj Sergey Brin. Od­tiaľ po­chá­dza aj pro­jekt Goog­le Glass či auto­nóm­ne vo­zid­lo Goog­lu. V pos­led­nom ča­se sa ho­vo­rí o tep­lov­zduš­ných stra­tos­fé­ric­kých ba­ló­noch, kto­ré bu­dú ší­riť inter­net.

Goog­le je čo­raz väč­šia kor­po­rá­cia, kto­rú je stá­le ťaž­šie ma­na­žo­vať. Tlak ak­cio­ná­rov ho že­nie za stá­le väč­ší­mi pe­niaz­mi. Pre­to za­mes­tnan­ci bu­dú mu­sieť ve­no­vať ce­lý pra­cov­ný čas svo­jim kaž­do­den­ným po­vin­nos­tiam a svo­ju krea­ti­vi­tu roz­ví­jať vo voľ­nom ča­se.

DOPL­NENÉ

Vy­jad­re­nie spo­loč­nos­ti Goog­le:

„V Goog­li vie­me, že za­mes­tnan­ci sú pro­duk­tív­nej­ší, keď pra­cu­jú na pro­jek­toch, kto­ré ich nao­zaj za­ují­ma­jú. Pre­to sme da­li na­šim in­ži­nie­rom flexibi­li­tu v roz­ho­do­va­ní, do kto­ré­ho pro­jek­tu sa za­po­ja. Ok­rem to­ho, že sa ve­nu­jú svo­jej hlav­nej čin­nos­ti v Goog­li, od­po­rú­ča­me im tiež (ale ne­vy­ža­du­je­me), aby sle­do­va­li ďal­šie sú­vi­sia­ce pro­jek­ty Goog­lu (kto­ré sú čas­to na­zý­va­né 20 % pro­jek­ty). Ho­ci tie­to pro­jek­ty nie sú za­po­čí­ta­va­né do sta­no­ve­né­ho poč­tu ho­dín pra­cov­né­ho týž­dňa, mož­nosť pre za­mes­tnan­cov Goog­lu pra­co­vať na svo­jich ná­pa­doch a pris­pieť tak vý­znam­ným spô­so­bom do rôz­nych pro­jek­tov na­prieč ce­lou spo­loč­nos­ťou, je jad­rom na­šej fi­rem­nej kul­tú­ry. Zis­ti­li sme, že je to dô­le­ži­tý fak­tor pre roz­voj ino­vač­ných my­šlie­nok a slu­žieb Goog­lu."

Zdroj: qz.com


Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Sta­ne sa z Pi­ra­te Bay naj­väč­šia strea­min­go­vá služ­ba na sve­te?
Vďaka doplnku pre prehliadače Chrome, Firefox alebo Internet Explorer s názvom Torrenty-Time sa web The Pirate Bay premenil na najväčší svetový portál na streaming videa. čítať »
 
Fa­ce­book mu­sí pres­tať sle­do­vať webo­vé ak­ti­vi­ty ľu­dí, aj keď ne­vyu­ží­va­jú Fa­ce­book
Francúzske úrady dali spoločnosti Facebook tri mesiace na to, aby prestala bez povolenia sledovať webovú aktivitu ľudí, ktorí nevyužívajú jej služby. čítať »
 
SK-NIC: Na Slo­ven­sku je viac ako 336-ti­síc do­mén a naj­viac sa ich za­čí­na na pís­me­no S
Správca národnej domény .sk neustále eviduje trendy vo vývoji počtu domén. Z toho napríklad vidno, že za rok 2015 bolo zaregistrovaných až 21 595 tzv. prvoregistrácií. Pozrite si ďalšie štatistiky z kuchyne SK-NICu, a. s. čítať »
 
Fa­ce­book opäť me­ní al­go­rit­mus News Fee­du. Kto­ré prís­pev­ky uvi­dí­te ako pr­vé?
Facebook oznámil na svojom blogu, že opäť mení algoritmus News Feed, aby sa používateľom nezobrazovali príspevky, ktoré nechcú vidieť. čítať »
 
YouTu­be vraj chys­tá ži­vé 360° vi­deos­trea­my pre vir­tuál­nu reali­tu
Zástupcovia YouTube na stretnutí s výrobcami kamier vyhlásili, že pracujú na možnosti živého streamovania 360-stupňového videa. čítať »
 
Pre­zi­dent za­lo­žil inter­ne­to­vú strán­ku ve­rej­ná ob­jed­náv­ka
Prezident Andrej Kiska založil internetovú stránku s názvom verejnaobjednavka.sk, ktorú spúšťa ako občan Slovenskej republiky. Ako pre médiá uviedol, je potrebné vytvoriť jednoznačnú verejnú objednávku, aby politici cítili tlak a riešili veci, ktoré riešiť treba. čítať »
 
Yahoo má pre­púš­ťať, prob­lé­my jej ro­bí Goog­le a Fa­ce­book
Šéfka spoločnosti Yahoo Inc. Marissa Mayerová predstaví plán škrtov v nákladoch, ktorý bude zahŕňať zníženie počtu pracovných miest o 15 % a zatvorenie niekoľkých divízií. čítať »
 
Wra­pi­fy vo­di­čom za­pla­tí, ak ne­cha­jú svo­je auto pre­me­niť na po­jaz­dnú rek­la­mu
Prevádzkovať auto nie je lacná záležitosť. Pohonné hmoty, poistenie, údržba -náklady rýchlo rastú. A práve tu by chcel pomôcť startup Wrapify, ktorý ponúka vodičom peniaze za to, ak si nechajú svoje vozidlo „obaliť" reklamou. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter