Microsoft vraj poslal Googlu sťažnosti DMCA aj na stránky s OpenOffice

Server TorrentFreak.com, kto­rý na tú­to vec upo­zor­nil, vy­chá­dzal z úda­jov zo strán­ky Chillin­gEf­fects.org. Tam sa na­chá­dza­jú zoz­na­my adries URL, kto­ré ma­jú po­ru­šo­vať autor­ské prá­va, a pre­to Mic­ro­soft žia­dal Goog­le o ich vy­ra­de­nie z vý­sled­kov vy­hľa­dá­va­nia.

Mic­ro­soft mal pod­ľa dos­tup­ných úda­jov od­os­lať za mi­nu­lý me­siac Goog­lu viac ako mi­lión prob­lé­mo­vých adries URL. Pro­ces je ria­de­ný auto­ma­tic­ky po­mo­cou ro­bo­ta, tak­že čas­to sa mô­že stať, že sťaž­nosť DMCA je neop­ráv­ne­ná. Prav­de­po­dob­ne čas­to je tak ter­čom kan­ce­lár­sky ba­lík Open Of­fi­ce, keď­že je­ho ná­zov je po­dob­ný to­mu z di­el­ne red­mon­dské­ho vý­rob­cu.

Od­ka­zy na Ope­nOf­fi­ce, kto­ré sa Mic­ro­soft sna­ží vy­ra­diť z vý­sled­kov vy­hľa­dá­va­nia, od­ka­zu­jú čas­to na ne­ja­ký torren­to­vý server či do­kon­ca strán­ku s mal­vé­rom, no nič to ne­me­ní na neop­ráv­ne­nos­ti po­žia­dav­ky.

Spo­loč­nosť Mic­ro­soft sa pre server TorrentFreak.com vy­jad­ri­la, že prí­pad­né neop­ráv­ne­né sťaž­nos­ti DMCA ju mr­zia a je ochot­ná to nap­ra­viť.

Je však otáz­ne, či Mic­ro­soft ne­mo­hol aj do­te­raz už uro­biť viac, keď­že v ad­re­sách URL ozna­če­ných pre DMCA sa na­chá­dza­jú slo­vá open a of­fi­ce za se­bou a od­de­le­né sú len poml­čkou či pod­čiar­kov­ní­kom.

Zdroj:

torrentfreak.com

chillin­gef­fects.org

 

Ohodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Sta­ne sa z Pi­ra­te Bay naj­väč­šia strea­min­go­vá služ­ba na sve­te?
Vďaka doplnku pre prehliadače Chrome, Firefox alebo Internet Explorer s názvom Torrenty-Time sa web The Pirate Bay premenil na najväčší svetový portál na streaming videa. čítať »
 
Fa­ce­book mu­sí pres­tať sle­do­vať webo­vé ak­ti­vi­ty ľu­dí, aj keď ne­vyu­ží­va­jú Fa­ce­book
Francúzske úrady dali spoločnosti Facebook tri mesiace na to, aby prestala bez povolenia sledovať webovú aktivitu ľudí, ktorí nevyužívajú jej služby. čítať »
 
SK-NIC: Na Slo­ven­sku je viac ako 336-ti­síc do­mén a naj­viac sa ich za­čí­na na pís­me­no S
Správca národnej domény .sk neustále eviduje trendy vo vývoji počtu domén. Z toho napríklad vidno, že za rok 2015 bolo zaregistrovaných až 21 595 tzv. prvoregistrácií. Pozrite si ďalšie štatistiky z kuchyne SK-NICu, a. s. čítať »
 
Fa­ce­book opäť me­ní al­go­rit­mus News Fee­du. Kto­ré prís­pev­ky uvi­dí­te ako pr­vé?
Facebook oznámil na svojom blogu, že opäť mení algoritmus News Feed, aby sa používateľom nezobrazovali príspevky, ktoré nechcú vidieť. čítať »
 
YouTu­be vraj chys­tá ži­vé 360° vi­deos­trea­my pre vir­tuál­nu reali­tu
Zástupcovia YouTube na stretnutí s výrobcami kamier vyhlásili, že pracujú na možnosti živého streamovania 360-stupňového videa. čítať »
 
Pre­zi­dent za­lo­žil inter­ne­to­vú strán­ku ve­rej­ná ob­jed­náv­ka
Prezident Andrej Kiska založil internetovú stránku s názvom verejnaobjednavka.sk, ktorú spúšťa ako občan Slovenskej republiky. Ako pre médiá uviedol, je potrebné vytvoriť jednoznačnú verejnú objednávku, aby politici cítili tlak a riešili veci, ktoré riešiť treba. čítať »
 
Yahoo má pre­púš­ťať, prob­lé­my jej ro­bí Goog­le a Fa­ce­book
Šéfka spoločnosti Yahoo Inc. Marissa Mayerová predstaví plán škrtov v nákladoch, ktorý bude zahŕňať zníženie počtu pracovných miest o 15 % a zatvorenie niekoľkých divízií. čítať »
 
Wra­pi­fy vo­di­čom za­pla­tí, ak ne­cha­jú svo­je auto pre­me­niť na po­jaz­dnú rek­la­mu
Prevádzkovať auto nie je lacná záležitosť. Pohonné hmoty, poistenie, údržba -náklady rýchlo rastú. A práve tu by chcel pomôcť startup Wrapify, ktorý ponúka vodičom peniaze za to, ak si nechajú svoje vozidlo „obaliť" reklamou. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter